วัคซีนซิโนแวค องค์การเภสัชกรรม

อภ. ยันการจัดซื้อ ‘ซิโนแวค’ เป็นไปตามความต้องการของ ‘กรมควบคุมโรค’

ก่อนหน้านี้ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส. พรรคประชาชาติ ได้อภิปรายในสภาฯ ประเด็น “องค์การเภสัชกรรม” เกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อวัคซีนซิโนแวค

Home / NEWS / อภ. ยันการจัดซื้อ ‘ซิโนแวค’ เป็นไปตามความต้องการของ ‘กรมควบคุมโรค’

ประเด็นน่าสนใจ

  • ก่อนหน้านี้ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส. พรรคประชาชาติ ได้อภิปรายในสภาฯ ประเด็น “องค์การเภสัชกรรม” เกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อวัคซีนซิโนแวค
  • องค์การเภสัชกรรม ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจง การจัดซื้อวัคซีนซิโนแวค เป็นไปตามความต้องการของ ‘กรมควบคุมโรค’ และตามที่ประชุม ครม. เห็นชอบ
  • ยืนยัน ไม่ได้เป็นตัวแทนจําหน่าย เป็นการนําเข้าเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉิน ไม่ได้นําเข้าเพื่อการพาณิชย์

วันนี้ (30 ส.ค.64) องค์การเภสัชกรรม ได้แถลงการณ์ เรื่องจัดซื้อวัคซีนซิโนแวค ตามความต้องการของกรมควบคุมโรค ที่สอดคล้องกับมติ ครม. นําเข้าและขึ้นทะเบียนได้ เพื่อกระจายให้หน่วยบริการ เร่งฉีดให้ประชาชนฟรี โดยไม่ได้เป็นตัวแทนจําหน่ายแต่อย่างใด

ตามที่ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ (ส.ส.) บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ ได้กล่าวอภิปรายในสภาฯ รวมถึงได้โพสต์เฟซบุ๊ก ในประเด็น “องค์การเภสัชกรรม” เป็นผู้แทนการขายให้ บริษัทผู้ผลิต “วัคซีนซิโนแวค” น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายและจริยธรรมองค์การเภสัชกรรม”

และความตอนหนึ่งว่า การที่รัฐบาลยอมให้ “องค์การเภสัชกรรม” เป็นตัวแทนของบริษัทยาเอกชนจากประเทศจีน ให้บริการวัคซีนที่มี คุณภาพด้อยที่สุดเมื่อเทียบกับวัคซีนอื่น จึงไม่น่าจะชอบด้วยกฎหมายและจริยธรรม

องค์การเภสัชกรรม ชี้แจง…

องค์การเภสัชกรรมขอเรียนชี้แจงว่า “องค์การเภสัชกรรมไม่ได้ เป็นตัวแทนของบริษัทยาเอกชนจากประเทศ จีน” ตามที่ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ได้กล่าวไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์การเภสัชกรรม ดําเนินการจัดหาวัคซีนซิโนแวค ตามที่กรมควบคุมโรค แจ้งความต้องการมา และเป็นไป ตามที่ประชุม ครม. เห็นชอบกรอบและวงเงินในการจัดหาตามที่กระทรวงสาธารณสุขนําเสนอ ซึ่งวัคซีนซิโนแวคเป็นหนึ่งในห้าชนิดของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ภาครัฐมีนโยบายในการจัดหาและนําเข้ามาฉีดให้กับ ประชาชนฟรี และเมื่อย้อนไปดูมติครม.เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ได้เห็นชอบให้มีการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด -19 เพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมประชากรไทยในปี 2560

โดยมีวัคซีน Astra Zeneca เป็นวัคซีนหลัก และให้มีการจัดหา วัคซีนจากแหล่งอื่นเพิ่มเติม โดยกระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาความเร่งด่วนเพื่อให้ได้มีวัคซีนมาฉีดในช่วงต้นปี 2564 จึงได้เจรจาซื้อวัคซีนซิโนแวคกับ บริษัท Sinovac Life Sciences Co.,Ltd., People’s Republic of China ซึ่งเป็นวัคซีนชนิดเดียวที่สามารถส่งให้ประเทศไทยอย่างเร่งด่วนได้ ภายในช่วงต้นปี 2564 จํานวน 2 ล้านโดส

การนําเข้าเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉิน

องค์การเภสัชกรรมได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นตัวแทนภาครัฐ ในการเป็น ผู้นําเข้าและยื่นขึ้นทะเบียนวัคซีนซิโนแวค จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยได้รับอนุมัติทะเบียน ให้ใช้ในประเทศไทยได้ในภาวะฉุกเฉิน (Emergency use) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ซึ่งวัคซีนซิโนแวคทั้งหมดที่องค์การฯนําเข้า ได้ส่งให้กรมควบคุมโรคจัดสรรและกระจายให้หน่วยบริการต่างๆ ฉีดฟรีให้กับ ประชาชน โดยองค์การฯไม่ได้จําหน่ายโดยทั่วไป และไม่ได้เป็นตัวแทนจําหน่ายแต่อย่างใด เนื่องจากนําเข้าวัคซีนใน ช่วงเวลานี้ เป็นการนําเข้าเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉิน ไม่ได้นําเข้าเพื่อการพาณิชย์ องค์การฯจึงไม่ได้เป็นตัวแทนจําหน่าย

วัคซีนซิโนแวคล็อตแรกนําเข้ามาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และนําเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตาม แผนการควบคุมและป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข นับถึงปัจจุบัน (วันที่ 24 สิงหาคม2564) ได้มีการนําเข้า วัคซีนซิโนแวค แล้วจํานวน 19.5 ล้าน โดส และเมื่อรวมที่ประเทศจีนบริจาคให้อีกจํานวน 1 ล้านโดส จึงรวมเป็นทั้งสิ้น 20.5 ล้านโดส

ทั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมเป็นรัฐวิสาหกิจ มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 คือ ผลิตยา และเวชภัณฑ์ ส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิจัย การผลิต การวิเคราะห์ ยาและเวชภัณฑ์ วัตถุดิบ ดําเนินการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนและให้ซึ่งยาและเวชภัณฑ์ ดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตยาและเวชภัณฑ์