นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกฯ พร้อมส่งเสริมเยาวชน เข้าถึงการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์

วันนี้ (24 ธันวาคม 2562) เวลา 08.30 น. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ บริเวณด้านหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม…

Home / NEWS / นายกฯ พร้อมส่งเสริมเยาวชน เข้าถึงการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์

ประเด็นน่าสนใจ

  • นายกฯ เยี่ยมชมนิทรรศการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
  • พร้อมส่งเสริมเยาวชนเข้าถึงการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์
  • ตามรอยพระราชา สร้างคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม

วันนี้ (24 ธันวาคม 2562) เวลา 08.30 น. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ บริเวณด้านหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เยี่ยมชมนิทรรศการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ 1) ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล 2) โครงการ Thailand Street Food Festival 2020 3) ส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 10 และ 4) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 9 เส้นทาง เดินตามรอยพระราชา โดยมีรายละเอียดดังนี้

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำคณะผู้บริหารเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์ ของขวัญปีใหม่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  สำหรับประชาชน ปี 2563 ได้แก่ โครงการคลอดปั๊บ รับ 600 บาทต่อเดือน ถึง 6 ขวบ ในครัวเรือนยากจน โครงการบ้านเช่าราคาพิเศษ โครงการบ้านพอเพียงชนบท

สำหรับปรับปรุงหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ผู้ที่มีรายได้น้อยในชนบท ได้เข้าถึงสวัสดิการที่อยู่อาศัย และโครงการปรับปรุงหรือซ่อมแซมห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการให้มีความปลอดภัย โดยนายกรัฐมนตรี ได้แสดงความห่วงใยและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับราวระเบียงบ้านให้ดำเนินการปรับให้เหมาะสมกับผู้อยู่อาศัย

จากนั้น นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะผู้บริหารเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ Thailand Street Food Festival 2020 เพื่อส่งเสริมศักยภาพของประเทศไทยในฐานะ Street Food อันดับ 1 ของโลก อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศให้แข่งแกร่งยิ่งขึ้น

โดยโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้น จำนวน 6 ครั้ง ในพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ บริเวณถนนสีลม วันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 จังหวัดชลบุรี วันที่ 3 – 6 เมษายน 2563 จังหวัดเชียงใหม่ 25 – 26 เมษายน 2563 จังหวัดขอนแก่น 1 – 3 พฤษภาคม 2563 และจังหวัดภูเก็ต วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2563

ต่อจากนั้น นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นำคณะผู้บริหารเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 เพื่อต้องการสร้างความสมดุลปาล์มน้ำมันของประเทศและเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน โดยมีแนวทางที่จะกำหนดให้น้ำมันดีเซล B10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานของประเทศ ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างความสมดุลปาล์มน้ำมันทั้งระบบแล้ว จากผลการศึกษายังพบว่าการใช้น้ำมันดีเซล B10 ยังช่วยลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ได้อีกด้วย

อนึ่ง นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะผู้บริหารเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 9 เส้นทาง เดินตามรอยพระราชา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเข้าใจและเข้าถึงศาสตร์ของพระราชาจากประสบการณ์จริงผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

อีกทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้เป็นวิทยากรกระบวนการ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์ตามรอยพระบาท โดยมูลนิธิชัยพัฒนาได้คัดเลือกแหล่งเรียนรู้ที่มีความพร้อมในการจัดกิจกรรม จำนวน 9 เส้นทาง 81 แหล่งเรียนรู้

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ร่วมกิจกรรมการทำอาหารสตรีทฟู้ด “ผัดไทยสูตร World Record ร่วมกับเชฟชุมพล แจ้งไพร เชฟมิชินลินสตาร์ และนำผัดไทยที่ปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ในปิ่นโต โดยกล่าวว่าการใช้ปิ่นโตใส่อาหารเป็นการช่วยลดการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีที่ต้องการแก้ปัญหาขยะจากถุงพลาสติกให้น้อยลงและเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งแนะนำผู้ประกอบการร้านอาหารให้คำนึงถึงรสชาติที่เหมาะสมไม่ควรหวานหรือเค็มจนเกินไป  และใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมบูธน้ำมันดีเซล B10 โดยแนะส่งเสริมให้พัฒนาควบคู่กันไป ทั้งด้านเทคโนโลยีและราคาด้านการเกษตร ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 9 เส้นทาง โดยให้บอกถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่จัดขึ้นให้ชัดเจน ย้ำสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน พร้อมทั้งให้ช่วยส่งเสริมเรื่องของจิตสำนึกและการเป็นคนดี มีคุณธรรม และจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน ด้วย

X