ข้อมูลเลือกตั้ง เกร็ดความรู้เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง62 เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เลือกตั้งล่วงหน้า

การเลือกตั้งล่วงหน้า-เลือกตั้งนอกเขต-นอกราชอาณาจักร

สำหรับการเลือกตั้งในปี 2562 ที่จะถึงนี้ แฟนข่าว MThai ที่ทำงานหรือศึกษาต่ออยู่ต่างพื้นที่นอกเขตเลือกตั้งซึ่งตนมีสิทธิอยู่ และไม่รู้ว่าจะสามารถใช้สิทธิของตนเองได้อย่างไร เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ กำหนดการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า  สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าสามารถทำได้ตั้งแต่วันนี้ (28 ม.ค.  ) จนถึงวันที่ 19…

Home / NEWS / การเลือกตั้งล่วงหน้า-เลือกตั้งนอกเขต-นอกราชอาณาจักร

สำหรับการเลือกตั้งในปี 2562 ที่จะถึงนี้ แฟนข่าว MThai ที่ทำงานหรือศึกษาต่ออยู่ต่างพื้นที่นอกเขตเลือกตั้งซึ่งตนมีสิทธิอยู่ และไม่รู้ว่าจะสามารถใช้สิทธิของตนเองได้อย่างไร เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ

กำหนดการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าสามารถทำได้ตั้งแต่วันนี้ (28 ม.ค.  ) จนถึงวันที่ 19 ก.พ. 2562

ใครบ้างที่จะเลือกตั้งล่วงหน้า

 1. ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ได้อยู่ในเขตเลือกตั้งที่มีสิทธิ์อยู่ เช่นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มาทำงาน/เรียน ในกทม. แต่มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ที่ต่างจังหวัด หรือ
  .
 2. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งน้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง
  .
 3. ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งทางราชการ ให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่มีสิทธิเลือกตั้ง เช่น ทหาร-ตร. ที่ต้องไปปฎิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง

โดยผู้ที่จะขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้นั้น จะต้องมีคุณสมบัติ คือ

 • ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือ
 • ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็น เวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง
 • ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เดินทางไปนอกราชอาณาจักรในวันเลือกตั้ง

ยื่นคำร้องเลือกตั้งนอกเขต-นอกราชอาณาจักรได้ที่ไหนบ้าง

– สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทำงานหรืออาศัยอยู่คนละจังหวัดกับทะเบียนบ้าน และรวมถึงผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านปัจจุบันไม่ถึง 90 วัน ต้องยื่นคำขอลงทะเบียน เพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 30 วัน

หน้าเว็บสำหรับลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต
หน้าเว็บสำหรับลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต

โดยการขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านั้นทำได้ 3 ช่องทางด้วยกันคือ

 1. ยื่นคำร้องออนไลน์ โดยเข้าไปยื่นคำขอลงทะเบียนด้วยตนเองทางเว็บไซต์ https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/ และทำตามขั้นตอนคือ กรอกข้อมูลส่วนตัว และสถานที่ที่ต้องการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขต
  .
 2. ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ 
  ให้กรอก คำขอลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด ส.ส. 42 (ดาวน์โหลดคำร้องที่นี่) หนังสือตอบรับฯ การใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบ ส.ส. 42 ข. – ดาวน์โหลดที่นี่)  พร้อมสำเนาเอกสารสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ โดยจะต้องปรากฏเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และลงสำเนาถูกต้องด้วยโดยส่งถึง กทม. ส่งถึงสำนักงานเขต, ต่างจังหวัด ส่งถึง สำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น
  .
 3. ยื่นคำร้องด้วยตนเอง 
  ให้กรอก คำขอลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด ส.ส. 42 (ดาวน์โหลดคำร้องที่นี่) และถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ โดยจะต้องปรากฏเลขประจำตัวประชาชนยืนคำขอลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 30 วันในกรณีที่ไม่สะดวกเดินทางไปเอง สามารถให้ผู้อื่นเดินทางไปยื่นเอกสารแทนให้ได้โดยทำหนังสือมอบหมายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่นดำเนินการแทนแนบไปด้วย

– สำหรับผู้ที่อยู่อาศัยนอกราชอาณาจักร หรือเดินทางไปต่างประเทศในช่วงดังกล่าว

ให้ลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกราชอาณาจักรก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 30 วัน ณ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล

หน้าเว็บสำหรับลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร
หน้าเว็บสำหรับลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร
 1. ยื่นคำขอผ่านทางเว็ปไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ https://webapp.bora.dopa.go.th/ectabroad/
  .
 2. เดินทางไปลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ที่สถานกงสุลใหญ่/สถานทูตไทย ในต่างประเทศ พร้อมยื่นแบบคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้ง หนังสือตอบรับฯ การใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบ ส.ส. 42 ข. – ดาวน์โหลดที่นี่) พร้อมกับบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ โดยจะต้องปรากฎหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักหรือหากไม่สามารถทำได้ สามารถให้บุคคลอื่นเดินทางมายื่นเอกสารแทนได้ โดยนำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนมาด้วย
  .
 3. ส่งคำร้อง ขอใช้สิทธินอกราชอาณาจักร พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงสำเนาถูกต้อง ไปยังสถานกงสุลใหญ่ หรือ สถานทูตไทย ที่ต้องการใช้สิทธิเลือกตั้ง

สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า

 1. 20 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง สามารถตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการเขต ที่ทำการ อบต. สำนักงานเทศบาล ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หรือเขตชุมชน
  .
 2. 15 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง สามารถตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และที่เลือกตั้งจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน

สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

 1. สอบถามจากสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ หลังจากที่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
  .
 2. กรณีไม่พบชื่อในบัญชีรายชื่อ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อต่อเอกอัครราชทูต กงสุลใหญ่ ก่อนวันแรกของวันลงคะแนนไม่น้อยกว่า 5 วัน

ข้อควรระวัง ในการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า และนอกราชอาณาจักร

 1. ผู้ที่เคยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตไว้แล้ว สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้ทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
  .
 2. ผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว หากต้องการกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ เขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน จะต้องขอยกเลิกการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดเสียก่อน
  .
 3. การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ใช้ได้กับการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. เท่านั้น ส่วนการเลือกตั้งท้องถิ่น ผู้ลงทะเบียนจะต้องกลับไปใช้สิทธิ ณ ท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
  .
 4. ผู้ที่ลงทะเบียนต้องไปใช้สิทธิในวันที่ กกต. กำหนดไว้เท่านั้น และการลงทะเบียนมีผลผูกพันไปตลอดจนกว่าผู้มีสิทธิ จะยื่นหนังสือขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

.……………..

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ, สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

X