กระท่อม

กระทรวงยุติธรรม จับมือสาธารณสุข ลงนามยกเลิก ‘กระท่อม’ จากยาเสพติด

กระทรวงยุติธรรม โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย ความร่วมมือ (MOU) ในการดำเนินการเพื่อยกเลิกพืชกระท่อมจากยาเสพติดให้โทษ และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินการเพื่อพิจารณายกเลิกพืชกัญชาจากยาเสพติดให้โทษ ร่วมกับ นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรึ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อวางรากฐานการศึกษา…

Home / NEWS / กระทรวงยุติธรรม จับมือสาธารณสุข ลงนามยกเลิก ‘กระท่อม’ จากยาเสพติด

ประเด็นน่าสนใจ

  • กระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนาม MOU กับกระทรวงสาธารณสุข
  • เพื่อยกเลิกพืช ‘กระท่อม’ ออกจากยาเสพติดให้โทษ
  • เตรียมศึกษาวิจัย ให้เป็นพืชสมุนไพรทางการแพทย์

กระทรวงยุติธรรม โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย ความร่วมมือ (MOU) ในการดำเนินการเพื่อยกเลิกพืชกระท่อมจากยาเสพติดให้โทษ และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินการเพื่อพิจารณายกเลิกพืชกัญชาจากยาเสพติดให้โทษ ร่วมกับ นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรึ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เพื่อวางรากฐานการศึกษา และวิเคราะห์แนวทาง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในมิติต่างๆ อย่างรอบด้าน ให้ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมและพืชกัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายนิยม เติมศรีสุขเลขาธิการ ป.ปส. พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักชีพยาน ณ กระทรวงยุติธรรม

สำหรับบันทึกข้อตกลงฯ เพื่อยกเลิกพืชกระท่อม และพิจารณายกเลิกพืชกัญชาจากยาเสพติดให้โทษ เป็นการกำหนดขอบเขตความร่วมมือระหว่างอีกระทรวง โตยเน้นพิจารณาเสนอแนะแนวทาง รวมถึงรวบรวมข้อมูลกฎหมาย และข้อมูลทางวิชาการเสนอต่อรัฐบาล เพื่อประกอบการเสนอร่างกฎหมายเพื่อการยกเลิก พืชกระท่อมออกจากยาเสพติด แนวทางการยกเลิกพืชกัญชาจากกฎหมายเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

อีกทั้งพิจารณาให้ความเห็นแนวทางการสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนใช้ยาจากพืชกัญชาอย่างถูกต้อง ตลอดจนมาตรการการควบคุมที่เหมาะสมกับประเทศไทย

ทั้งนี้ความร่วมมือในการยกเลิกพืชกระท่อม และพิจารณาถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด เป็นไปตามที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรทางการแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ของประชาชน

โดยกระทรวงยุติธรรม ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบังคับใช้กฎหมาย ยืนยันกำหนดกลไกการดำเนินงานอย่างรัดกุม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนในทุกๆมิติ