ข่าวสดวันนี้ แบนสารเคมี

ศาลปกครองกลาง ไม่รับคำฟ้องยกเลิกใช้สารเคมี 3 ชนิด

ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา คดียกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิด เนื่องจากมติของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ยังไม่มีผลทางกฎหมาย เป็นกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดที่จะนำมาฟ้องขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบกับมาตรา 72…

Home / NEWS / ศาลปกครองกลาง ไม่รับคำฟ้องยกเลิกใช้สารเคมี 3 ชนิด

ประเด็นน่าสนใจ

  • เหตุมติของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ยังไม่มีผลทางกฎหมาย
  • เตรียมจำหน่ายคดีออกจากสารบบ

ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา คดียกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิด เนื่องจากมติของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ยังไม่มีผลทางกฎหมาย เป็นกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดที่จะนำมาฟ้องขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนได้

ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบกับมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

โดยข้อความทั้งหมดระบุว่า

เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ศาลปกครองกลางมีคำสั่งในคดีหมายเลขดำที่ ส.๒๖/๒๕๖๒
คดีหมายเลขแดงที่ ส.๔๔/๒๕๖๒ ระหว่าง นางสาวอัญชุลี ลักษณ์อำนวยพร ที่ ๑ กับพวกรวมหนึ่งพันเก้าสิบเอ็ดคน ผู้ฟ้องคดี กับ คณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่ ๑ กับพวกรวม ๓ คน คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งพันเก้าสิบเอ็ดคน ฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๔๑-๙/๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบตามที่กรมวิชาการเกษตรเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงชนิดของวัตถุอันตราย ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอตจากวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ คือ วัตถุอันตราย ที่ห้ามมิให้มีการผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง

และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ให้ยกเลิกการใช้วัตถุอันตรายดังกล่าว เป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่มีมาตรการในการเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับความเสียหายจากมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ดังกล่าว ทำให้
เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

ศาลปกครองกลางพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงชนิดของวัตถุอันตรายไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต จากวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ นั้น พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ วรรคสอง

กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ร่วมกันระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยการออกเป็นประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๔๑ – ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นเพียงมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกรมวิชาการเกษตร

ที่ขอให้มีการเปลี่ยนแปลงชนิดของวัตถุอันตรายไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต จากวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ โดยกรมวิชาการเกษตรจะต้องไปจัดทำร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนแล้วน าร่างประกาศดังกล่าวมาเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งต่อไป

มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวจึงเป็นเพียงขั้นตอนการเตรียมการที่จะจัดให้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ยังไม่มีผลทางกฎหมายเป็นกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดที่จะนำมาฟ้องขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบกับมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

เช่นเดียวกับมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่๔/๒๕๖๐ ที่มีมติให้ยกเลิกการใช้วัตถุอันตรายไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต ก็เป็นเพียงการเสนอความเห็นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช

ที่มีความเสี่ยงสูงตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๓๘๓/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เท่านั้น ไม่มีผลทางกฎหมายเป็นกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดของฝ่ายปกครอง

ที่จะนำมาฟ้องขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนได้เช่นกันศาลปกครองกลางจึงไม่อาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งพันเก้าสิบเอ็ดคนไว้พิจารณาได้ และไม่จำต้องวินิจฉัยตามคำขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว ศาลปกครองกลางจึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

สำนักงานศาลปกครอง ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒