ประชุมสภา พ.ร.บ.งบปี 65

[ถ่ายทอดสด] ประชุมสภาฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบปี 65 วาระที่ 2 และ 3

วันนี้ มีการประชุมสภาผู้แทนราษฏร เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 กรอบวงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ในวาระ 2 และวาระ 3

Home / NEWS / [ถ่ายทอดสด] ประชุมสภาฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบปี 65 วาระที่ 2 และ 3

ประเด็นน่าสนใจ

  • วันนี้ มีการประชุมสภาผู้แทนราษฏร เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565
  • กรอบวงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ในวาระ 2 และวาระ 3
  • หน่วยงานที่ถูกปรับลดงบประมาณสูงสุด อาทิ กระทรวงกลาโหม , รัฐวิสาหกิจ , กระทรวงศึกษาธิการ , กระทรวงสาธารณสุข

วันนี้ (18 ส.ค.64) การประชุมสภาผู้แทนราษฏร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 กรอบวงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ในวาระ 2 และวาระ 3 ภายหลังที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีการปรับแก้เสร็จสิ้นโดยมีการปรับลดงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งสิ้น 16,362 ล้านบาท ซึ่งกรรมาธิการฯ มีมติให้นำไปไว้ในงบกลางกรณีฉุกเฉินเฉพาะโควิด-19

สำหรับหน่วยงานที่ถูกปรับลดงบประมาณสูงสุด อาทิ

  • กระทรวงกลาโหม ปรับลด จำนวน 3,226 ล้านบาท เหลืองบประมาณ 92,753 ล้านบาท
  • รัฐวิสาหกิจ ปรับลด จำนวน 2,231 ล้านบาท เหลืองบประมาณ 61,944 ล้านบาท
  • กระทรวงศึกษาธิการ ปรับลด 1,950 ล้านบาท เหลืองบประมาณ 49,119 ล้านบาท
  • กระทรวงสาธารณสุข ปรับลด 60 ล้านบาท เหลืองบประมาณ 37,540 ล้านบาท (งบประมาณที่ถูกปรับลดในส่วนนี้ไม่รวมถึงงบประมาณในส่วนรายจ่ายประจำของส่วนราชการ)

สำหรับขั้นตอนการพิจารณา หลังสภาฯ ลงมติในวาระ 3 (20 ส.ค.) แล้วเสร็จ ในสัปดาห์หน้าวันที่ 23-24 สิงหาคมนี้ วุฒิสภาจะพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป โดยจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างกฎหมายจากสภาผู้แทนราษฎร และเมื่อวุฒิสภาให้ความเห็นชอบแล้ว นายกฯ จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยก่อนประกาศในใช้ราชกิจจานุเบกษา ให้มีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 ต.ค.นี้ ซึ่งเป็นวันเริ่มปีงบประมาณใหม่

X