M-Help Me จราจร ตำรวจ ตำรวจจราจร

บช.น.ปิ๊งไอเดีย พัฒนาความรู้ตำรวจจราจร ผ่านแอพลิเคชั่น M-Help Me

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • บช.น. ผุดไอเดีย สร้างวินัยจราจรให้ประชาชน และพัฒนาความรู้ตำรวจจราจรผ่านแอพลิเคชั่น M-Help Me
  • แอปพลิเคชั่น ‘M-Help Me’ เป็นช่องทางให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารและมีส่วนร่วมการจราจร การเเจ้งปัญหาบนท้องถนน การตรวจสอบเส้นทางที่มีการจราจรหนาเเน่น ปัญหา, อุบัติเหตุ, บนผิวจราจร ค้นหาสถานที่ต่างๆ และยังสามารถดูภาพจากกล้อง CCTV รวมถึงประชาชนสามารถเเจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายได้ตลอด 24 ชม.

ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดย พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น., พล.ต.ต.คมศักดิ์ สุมังเกษตร ผบก.จร., คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน พร้อมด้วย รอง ผบก.น. 1 – 9 และ บก.จร. เข้าร่วมแถลงข่าว หัวข้อ บช.น. ปิ๊งไอเดีย เสริมสร้างวินัยจราจรให้ประชาชน และพัฒนาความรู้ตำรวจจราจรผ่านแอพลิเคชั่น M-Help Me

โดย บช.น. ร่วมกับสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน โครงการคืนคุณแผ่นดิน พัฒนาแอพพลิเคชั่น M-Help Me สำหรับทดลองระบบการทดสอบความรู้ข้าราชการตำรวจสายงานจราจร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยกำหนดวันทดลองระบบทดสอบความรู้ฯ ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562

ทั้งนี้ กองบัญชาการตำรวจนครบาล มีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรสายงานจราจรให้มีประสิทธิภาพ มีความสามารถ เพิ่มพูนความรู้ในหลักวิขาการจราจรและด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี

ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบกับมีการแก้ไข พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจะต้องมีองค์ความรู้ด้านการจราจร เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชน

ที่ผ่านมา กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้จัดให้มีการทดสอบความรู้ข้าราชการตำรวจฝ่ายปฏิบัติการจราจรทุกนาย ในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 1-9 และจราจร เพื่อประเมินผลข้าราชการตำรวจจราจรว่ามีความรู้กฎหมายจราจร หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะให้หน่วยงดเบิกใบสั่งและออกใบสั่ง จนกว่าจะสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้

โดยในการทดสอบความรู้ที่ผ่านมาดังกล่าวกำหนด ให้มีคณะกรรมการจัดทดสอบความรู้ กำหนดสถานที่สอบ และพิมพ์ข้อสอบ รวมทั้งการตรวจคำตอบ ซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ประกอบกับข้าราชการตำรวจสายงานจราจรจะต้องทำการทดสอบพร้อมๆ กัน ซึ่งพบปัญหาว่าข้าราชการตำรวจจราจรบางนายยังต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่ เนื่องจากงานจราจรในพื้นที่ยังมีปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน

ด้วยเหตุนี้ ในปีงบประมาณ 2563 กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดย กองบังคับการตำรวจจราจร จึงได้ร่วมกับสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน/โครงการคืนคุณแผ่นดิน มีแนวคิดในการทดสอบความรู้ข้าราชการตำรวจสายงานจราจร

โดยการใช้เทคโนโลยีผ่านแอพพลิเคชั่น M-Help ME ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล 4.0 ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น โดยการนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร, พระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับปรับปรุงใหม่ และคุณธรรม จริยธรรมที่ควรรู้ บรรจุอยู่ในแอพพลิเคชั่น M-Help Me

เพื่อให้ข้าราชการตำรวจสายงานจราจรได้ศึกษาเพิ่มพูนความรู้ตลอดเวลา (Long life education) ในการศึกษาหาความรู้กฎจราจร ผ่านแอพพลิเคชั่น M-Help ME ในการนี้ข้าราชการตำรวจจราจรสามารถเรียนรู้และฝึกทดสอบความรู้

โดยระบบจะทำการเลือกคำถามแบบสุ่มอัตโนมัติ หากตอบผิดระบบจะทำการเฉลยข้อที่ถูกให้ทราบ เมื่อหยุดทำ ระบบจะประมวลผลพร้อมประเมินผลคะแนนสอบที่ได้ พร้อมแยกเป็นหมวดหมู่ของคะแนนที่ได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ทดสอบทราบ นอกจากนี้ประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้กฎจราจรได้ เพื่อให้มีความรู้ และเข้าใจกฎจราจรมากยิ่งขึ้น

ส่งผลให้ลดอุบัติเหตุการจราจรได้เป็นอย่างดี ในส่วนของการทดลองระบบทดสอบความรู้กฎจราจรของข้าราชการตำรวจสายงานจราจร จะต้องล็อกอินเข้าระบบแอพพลิเคชั่น M-Help ME พร้อมกันก่อนเวลาทดสอบ เมื่อถึงเวลาทดสอบ ระบบ จะทำการสุ่มเลือกคำถามและคำตอบแบบอัตโนมัติ โดยแต่ละข้อจะมีการสลับคำถามคำตอบ

แต่ละคนจะไม่ซ้ำกัน ไม่สามารถลอกกันได้ ข้อสอบมีจำนวน 50 ข้อ มีเวลาทำข้อละ 1.30 นาที เมื่อพ้นกำหนดเวลาข้อสอบข้อต่อไปจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ จนครบ ๕๐ ข้อ เมื่อทำเสร็จระบบจะคำนวณคะแนนที่ได้ ทำให้ทราบผลได้ทันที โดยคะแนนจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ที่ได้ เป็นการประหยัดงบประมาณ ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถทดสอบได้ที่ไหนก็ได้ ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ต้องใช้กระดาษในการพิมพ์คำถามคำตอบเป็นจำนวนมาก

กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้กำหนดให้มีการทดลองระบบทดสอบความรู้ ข้าราชการตำรวจสายงานจราจร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยกำหนดให้ข้าราชการตำรวจฝ่ายปฏิบัติการด้านการจราจรทุกนาย ตั้งแต่ระดับรองสารวัตรถึงผู้บังคับหมู่จราจรล็อกอินเข้าระบบโดยพร้อมเพรียงกัน

ในวันพุธที่ 27 พ.ย.62 การทดลองระบบแบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้ รอบเช้า เวลา 10.30 – 11.45 น. และรอบบ่าย เวลา 13.30 – 14.45 น. ทั้งนี้ ให้แต่ละกองบังคับการสามารถออกแบบและวางแผนกำหนดสถานที่ทดลองระบบการทดสอบได้ตามความเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม กองบัญชาการตำรวจนครบาล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทดลองระบบการทดสอบความรู้ข้าราชการตำรวจ สายงานจราจร ผ่านแอพพลิเคชั่น M-Help Me จะนำผลที่ได้มีปรับปรุงพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากย่างขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรสายงานจราจร มีศักยภาพที่ดีขึ้นตามมาตรฐานที่กำหนด และสามารถปฏิบัติหน้าที่ดูแลรับใช้ ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แจ้งอุบัติเหตุ และแจ้งปัญหาการจราจร สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) ทางเว็บไซต์ http://www.trafficpolice.go.th และ สายด่วนจราจร โทรศัพท์ 1197 และแอพลิเคชั่น M-Help Me


แท็ก: NEWS , , , ,
WRITER

RELATED

นายกฯ เดินหน้าปฏิรูปตำรวจ สั่ง สตช. ปรับเร่งด่วน 7 ด้าน

นายกฯ เดินหน้าปฏิรูปตำรวจ สั่ง สตช. ปรับเร่งด่วน 7 ด้าน

โฆษกรัฐบาลย้ำ นายกฯ เดินหน้าปฏิรูปตำรวจ แจงอยู่ในขั้นตอนพิจารณาวาระ 2-3 ของสภาฯ

ผู้กำกับ สน.ดินแดง ยัน ตร.ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพักไม่ได้ใช้กระสุนจริง

ผู้กำกับ สน.ดินแดง ยัน ตร.ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพักไม่ได้ใช้กระสุนจริง

มีผู้ชุมนุมถูกยิงบริเวณถนนมิตรไมตรี ด้านหน้าสถานีตำรวจนครบาลดินแดง เมื่อค่ำวานนี้ ( 16 ส.ค. 64)

ตร.แจงกรณีไม่ได้เบี้ยเลี้ยง 11 วัน เกิดข้อผิดพลาดทางธุรการ

ตร.แจงกรณีไม่ได้เบี้ยเลี้ยง 11 วัน เกิดข้อผิดพลาดทางธุรการ

ก่อนหน้านี้ตำรวจควบคุมฝูงชน(คฝ.) โพสต์ระบายความในใจผ่านโซเชียลมีเดียว่ามาปฏิบัติหน้าที่ 11 วัน แต่ไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยง

ตำรวจยืนยัน ไม่ได้ใช้กระสุนยาง-กระสุนจริง เร่งสอบยาไอซ์ในรถ จนท.

ตำรวจยืนยัน ไม่ได้ใช้กระสุนยาง-กระสุนจริง เร่งสอบยาไอซ์ในรถ จนท.

วานนี้ตำรวจแถลงสรุปลำดับเหตุการณ์และแนวทางการปฏิบัติของตำรวจต่อการชุมนุมของมวลชนเสื้อเหลืองและกลุ่มราษฎร ที่หน้ารัฐสภา

ผบ.ตร. สั่งทุกโรงพัก ช่วยเหลือประชาชนเต็มที่ หากรับผลกระทบพายุ ‘โนอึล’

ผบ.ตร. สั่งทุกโรงพัก ช่วยเหลือประชาชนเต็มที่ หากรับผลกระทบพายุ ‘โนอึล’

ทาง ผบ.ตร. ได้สั่งการให้ผู้กำกับสถานีตำรวจในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนอึล โดยเปิดโรงพักให้บริการประชาชน เข้าพักอาศัย

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ “เรตค่าปรับจราจร” ปรับสูงสุด 1,000 บาท

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ “เรตค่าปรับจราจร” ปรับสูงสุด 1,000 บาท

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ ความผิด พ.ร.บ.จราจร

ผบ.ตร.สั่งห้าม!! ตำรวจรับ “แต๊ะเอีย” ช่วงตรุษจีน

ผบ.ตร.สั่งห้าม!! ตำรวจรับ “แต๊ะเอีย” ช่วงตรุษจีน

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) กล่าวว่า ได้กำชับให้ตำรวจทุกนาย ไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในวันตรุษจีนอย่างเด็ดขาด โดยให้ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าสถานีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ภายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด พร้อมคอยเฝ้าระวังกลุ่มบุคคล หรือกลุ่มต่างชาติที่ต้องสงสัย และมีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมตามกฎหมายเกี่ยวข้องกับคนเข้าเมือง รวมไปถึงการเพิ่มความเข้มงวดในการกวาดล้างจับกุมกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด และขบวนการลำเลียงยาเสพติดที่มักจะฉวยโอกาสในห้วงเวลาดังกล่าว ลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนใน…

ตำรวจยันแล้ว ไม่มีการปิดถนนขาเข้า กทม. วันนี้ !!

ตำรวจยันแล้ว ไม่มีการปิดถนนขาเข้า กทม. วันนี้ !!

รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจโท ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชี้แจงถึงกรณีที่มีการส่งต่อข้อความกันในสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะในกลุ่ม Line โดยมีข้อความว่า “วันศุกร์ 13/12/62 เวลา…

ผบ.ตร. สั่ง!! ตำรวจห้ามลา ห้ามขาด ช่วงปีใหม่ คาดโทษหากไม่ปฏิบัติตาม

ผบ.ตร. สั่ง!! ตำรวจห้ามลา ห้ามขาด ช่วงปีใหม่ คาดโทษหากไม่ปฏิบัติตาม

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. กล่าวว่า ในห้วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2563 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มีความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน และต้องการให้ประชาชนได้เดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย อีกทั้งได้เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่พร้อมครอบครัวอย่างมีความสุข ปลอดภัย โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจห้ามลา…

X