โอกาสของผู้ด้อยโอกาส กสทช. เปิดแผนช่วยพัฒนาความรู้เทคโนโลยี สร้างอนาคต

สำนักงาน กสทช. เสริมศักยภาพการใช้อินเทอร์เน็ตแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม จัดอบรมเพิ่มขีดความสามารถ ยกระดับคุณภาพชีวิต สำนักงาน กสทช. ที่มีเป้าหมายเพื่อจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมให้กับประชาชนในพื้นที่ชนบทและทุรกันดารทั่วประเทศนั้น กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม นับเป็นกลุ่มที่สำคัญที่สำนักงาน กสทช. มีเป้าหมายในการเข้าไปเสริมสร้างฐานความรู้ ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างโอกาสในการยกระดับความสามารถของตนเอง เพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร…

Home / NEWS / โอกาสของผู้ด้อยโอกาส กสทช. เปิดแผนช่วยพัฒนาความรู้เทคโนโลยี สร้างอนาคต

สำนักงาน กสทช. เสริมศักยภาพการใช้อินเทอร์เน็ตแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม จัดอบรมเพิ่มขีดความสามารถ ยกระดับคุณภาพชีวิต

สำนักงาน กสทช. ที่มีเป้าหมายเพื่อจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมให้กับประชาชนในพื้นที่ชนบทและทุรกันดารทั่วประเทศนั้น กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม นับเป็นกลุ่มที่สำคัญที่สำนักงาน กสทช. มีเป้าหมายในการเข้าไปเสริมสร้างฐานความรู้ ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างโอกาสในการยกระดับความสามารถของตนเอง เพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และสามารถนำมาพัฒนาตนเองในชีวิตประจำวันสร้างอนาคตและรายได้ในระยะยาว สอดคล้องกับแผนงานของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในทุกกลุ่มเป้าหมายของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพที่จะส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศโดยรวมอย่างต่อเนื่อง

ในการเดินหน้าเข้าสู่เป้าหมายดังกล่าวนั้น สำนักงาน กสทช. จึงได้มีการจัดทำโครงการการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม เช่น ผู้มีรายได้น้อย คนชรา โดยจะได้จัดทำความร่วมมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในการพัฒนาหลักสูตรที่จะพัฒนาทักษะความรู้ด้าน ICT ให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  มาพัฒนาตนเอง และใช้ประโยชน์เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้สำนักงาน กสทช. เล็งเห็นว่า โครงการนี้จะเป็นการสร้างโอกาสครั้งสำคัญให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม ในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์จริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเนื่องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในรูปแบบการต่อยอด นำทักษะความรู้ด้าน ICT ที่ได้รับ มาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต สร้างอาชีพ ที่จะนำมาซึ่งรายได้ จนสามารถลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งจะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งในภาพรวมด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในยุคดิจิทัลต่อไป

X