พระราชทานอภัยโทษ ในหลวงรัชกาลที่ 10

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2564 แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ รวมถึงเรือนจำ ทหาร

Home / NEWS / ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์

ประเด็นน่าสนใจ

 • ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2564 แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ รวมถึงเรือนจำ ทหาร
 • เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
 • เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี

เมื่อวันที่ 27 ก.ค.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2564 แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ รวมถึงเรือนจำ ทหาร เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

พระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2564 มีเนื้อหาสำคัญ ดังนี้

พระราชทานอภัยโทษ ปล่อยตัว ได้แก่

 • ผู้ต้องกักขัง
 • ผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติ
 • ผู้ทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณะประโยชน์แทนค่าปรับ
 • ผู้ป่วยเป็นโรคร้ายแรง อาทิ โรคมะเร็งระยะสุดท้าย โรคเอดส์ระยะสุดท้าย ผู้ป่วยที่มีภาวะติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้ป่วยอัมพาต, สมองเสื่อม, สมองพิการ, ปอดอุดกั้น, โลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต, และตับวายเรื้อรัง และผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 60 ปี ที่ต้องรักษาพยาบาลต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ชราภาพ
 • ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่เหลือโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี

พระราชทานอภัยโทษ ลดโทษ

นักโทษทั่วไป ลดโทษจากกำหนดโทษตามลำดับขั้นนักโทษเด็ดขาด

 • ชั้นเยี่ยม 1 ใน 2
 • ชั้นเยี่ยมมาก 1 ใน 3
 • ชั้นดี 1 ใน 5
 • ชั้นกลาง 1 ใน 5

อ่านรายละเอียดเพิ่ม : ราชกิจจานุเบกษา

X