กรมสรรพสามิต สมัครงาน สมัครงานกรมสรรพสามิต หางาน

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ-แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

 • กรมสรรพสามิตระกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 • ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตําแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

กรมสรรพสามิตได้ออกประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตําแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

เนื้อหาในประกาศระบุไว้ดังนี้ กรมสรรพสามิต จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตําแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ

1.1ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญของกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559

1.2 ตําแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญของกรมในสังกัดกระทรวงการคลังลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559

2.จํานวนตําแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก

2.1 ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จํานวน 6 อัตรา
2.2 ตําแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน จํานวน 30 อัตรา

3.การรับสมัครสอบ

3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 6 – 27 ธันวาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้

 • เปิดเว็บไซต์ https://www.excisego.th/job หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตําแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน”
 • กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอน ที่กําหนด เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
 • พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทําการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพื่อนําไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินในภายหลัง ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบ สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

3.2 ให้ผู้สมัครสอบนําแบบฟอร์มการชําระเงิน (ข้อ 3.1.3 ) ไปชําระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 6 – 28 ธันวาคม 2562 ภายในเวลาทําการ ของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชําระ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 430 บาท ซึ่งประกอบด้วย

 • ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 400 บาท
 • ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) จํานวน 30 บาท เมื่อสมัครสอบและชําระค่าธรรมเนียมตามข้อ 3.3แล้ว จะไม่คืนเงินให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

3.4 ผู้สมัครสอบที่ชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนดเลขประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว โดยสามารถตรวจสอบ และพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจําตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 6-12 มกราคม 2563 ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต https://www.excise.goth/job หัวข้อ“พิมพ์ใบสมัครและเลขประจําตัวสอบ”

กรณีไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจําตัวสอบ หลังจากที่ชําระค่าธรรมเนียม ให้ผู้สมัครสอบติดต่อกรมสรรพสามิต พร้อมหลักฐานการชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 8-16 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

 • ติดต่อด้วยตนเอง ณ ส่วนสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง สํานักบริหารทรัพยากร บุคคล กรมสรรพสามิต ชั้น 4 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 • ติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 022 414 775,02668 6560-89 ต่อ 53242-4
  กรณีผู้สมัครสอบรายใดพิมพ์ใบสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว เกิดการชํารุดหรือสูญหาย สามารถพิมพ์ใบสมัครสอบใหม่ได้จนถึงวันสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติ่มดูได้จากเอกสารที่แนบมาให้ด้านล่างนี้


แท็ก: NEWS , , , ,
WRITER

RELATED

GWM ปรับลดราคา ORA Good Cat ทุกรุ่น และมอบสิทธิพิเศษลูกค้าปัจจุบันอีกมากมาย

GWM ปรับลดราคา ORA Good Cat ทุกรุ่น และมอบสิทธิพิเศษลูกค้าปัจจุบันอีกมากมาย

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ประกาศปรับราคา ORA Good Cat ที่มีจำหน่ายในปัจจุบันทุกรุ่นถึงหลักแสน พร้อมทั้งเพิ่มสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าที่ได้ออกรถไปก่อนหน้า

รู้จัก DAYWORK แอปฯ หางานพาร์ทไทม์ สำหรับนิสิตนักศึกษา

รู้จัก DAYWORK แอปฯ หางานพาร์ทไทม์ สำหรับนิสิตนักศึกษา

DAYWORK แอปฯ หางานพาร์ทไทม์ สำหรับนิสิตนักศึกษา หางานที่ใกล้กับสถานที่ที่เราอยู่ แนะนำงานพาร์ทไทม์ให้ตาม Location

กรมสรรพสามิต แจงปมล่อซื้อน้ำส้ม ชี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน-ไม่เสียภาษีฯ

กรมสรรพสามิต แจงปมล่อซื้อน้ำส้ม ชี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน-ไม่เสียภาษีฯ

กรมสรรพสามิต ชี้แจงผู้ใช้เฟซบุ๊ครายดังกล่าว ผลิตเครื่องดื่มที่ไม่ได้มาตรฐานและยังไม่ได้เสียภาษี สรรพสามิต

กรมสรรพสามิต เร่งสอบปมดราม่า แม่ค้าถูกล่อซื้อน้ำส้ม 500 ขวด

กรมสรรพสามิต เร่งสอบปมดราม่า แม่ค้าถูกล่อซื้อน้ำส้ม 500 ขวด

มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ภาพและข้อวามระบุว่า มีคนสั่งน้ำส้ม 500 ขวด แต่เมื่อนำไปส่งกลับถูกถามหาใบอนุญาต และถูกปรับ 12,000 บาท

เริ่มวันนี้ BANGKOK JOB FAIR 2021 เปิดรับสมัครงานกว่า 5,000 อัตรา

เริ่มวันนี้ BANGKOK JOB FAIR 2021 เปิดรับสมัครงานกว่า 5,000 อัตรา

กระทรวงแรงงาน ร่วมกับภาคเอกชน จัดงาน Bangkok Job Fair 2021 ระหว่างวันที่ 26 – 27 มี.ค.นี้

แปลความหมาย คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้สมัครงาน

แปลความหมาย คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้สมัครงาน

แปลความหมาย คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้สมัครงาน ซึ่งเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักจะเจอบ่อยๆ ในใบสมัครงาน

วันแรก!! งาน ‘JOB EXPO 2020’ ประชาชนแห่สมัครงานเพียบ

วันแรก!! งาน ‘JOB EXPO 2020’ ประชาชนแห่สมัครงานเพียบ

วันนี้เป็นวันแรกในงาน JOB EXPO THAILAND 2020 รวบรวมตำแหน่งงานว่างกว่า 1 ล้านอัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้) นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้) รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน…

ด็อกเตอร์สาว ทำกระโปรงจากอีเมลความล้มเหลว 17 ฉบับ พิสูจน์ความพยายาม

ด็อกเตอร์สาว ทำกระโปรงจากอีเมลความล้มเหลว 17 ฉบับ พิสูจน์ความพยายาม

‘ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น’ คำกล่าวนี้ยังเป็นจริงเสมอ และได้รับการพิสูจน์อีกครั้งจาก Caitlin Kirby สาววัย 28 ปี จากสหรัฐอเมริกา ที่ใช้ความพยายามในการขอทุนเรียนต่อระดับปริญญาเอกด้านสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มากมาย แต่ก็ล้มเหลวมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน ภายในเวลา 4…

X