กรมสรรพสามิต สมัครงาน สมัครงานกรมสรรพสามิต หางาน

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ-แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

กรมสรรพสามิตได้ออกประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตําแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน เนื้อหาในประกาศระบุไว้ดังนี้ กรมสรรพสามิต จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตําแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑…

Home / NEWS / กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ-แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประเด็นน่าสนใจ

 • กรมสรรพสามิตระกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 • ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตําแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

กรมสรรพสามิตได้ออกประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตําแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

เนื้อหาในประกาศระบุไว้ดังนี้ กรมสรรพสามิต จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตําแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ

1.1ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญของกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559

1.2 ตําแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญของกรมในสังกัดกระทรวงการคลังลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559

2.จํานวนตําแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก

2.1 ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จํานวน 6 อัตรา
2.2 ตําแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน จํานวน 30 อัตรา

3.การรับสมัครสอบ

3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 6 – 27 ธันวาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้

 • เปิดเว็บไซต์ https://www.excisego.th/job หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตําแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน”
 • กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอน ที่กําหนด เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
 • พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทําการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพื่อนําไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินในภายหลัง ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบ สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

3.2 ให้ผู้สมัครสอบนําแบบฟอร์มการชําระเงิน (ข้อ 3.1.3 ) ไปชําระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 6 – 28 ธันวาคม 2562 ภายในเวลาทําการ ของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชําระ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 430 บาท ซึ่งประกอบด้วย

 • ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 400 บาท
 • ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) จํานวน 30 บาท เมื่อสมัครสอบและชําระค่าธรรมเนียมตามข้อ 3.3แล้ว จะไม่คืนเงินให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

3.4 ผู้สมัครสอบที่ชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนดเลขประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว โดยสามารถตรวจสอบ และพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจําตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 6-12 มกราคม 2563 ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต https://www.excise.goth/job หัวข้อ“พิมพ์ใบสมัครและเลขประจําตัวสอบ”

กรณีไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจําตัวสอบ หลังจากที่ชําระค่าธรรมเนียม ให้ผู้สมัครสอบติดต่อกรมสรรพสามิต พร้อมหลักฐานการชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 8-16 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

 • ติดต่อด้วยตนเอง ณ ส่วนสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง สํานักบริหารทรัพยากร บุคคล กรมสรรพสามิต ชั้น 4 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 • ติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 022 414 775,02668 6560-89 ต่อ 53242-4
  กรณีผู้สมัครสอบรายใดพิมพ์ใบสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว เกิดการชํารุดหรือสูญหาย สามารถพิมพ์ใบสมัครสอบใหม่ได้จนถึงวันสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติ่มดูได้จากเอกสารที่แนบมาให้ด้านล่างนี้