กรมธรรม์ประกันโควิด ประกันโควิด สินมั่นคงประกันภัย โควิด-19

‘สินมั่นคงประกันภัย’ แจ้งยกเลิกกรมธรรม์ประกันโควิด

สินมั่นคงประกันภัย ได้แจ้งยกเลิกกรมธรรม์ประกันโควิด แบบ เจอ จ่าย จบ หรือ covID 2 in 1 จะคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาแล้วแก่ผู้เอาประกัน ให้แล้วเสร็จภายในกําหนด 15 วัน

Home / NEWS / ‘สินมั่นคงประกันภัย’ แจ้งยกเลิกกรมธรรม์ประกันโควิด

ประเด็นน่าสนใจ

  • สินมั่นคงประกันภัย ได้แจ้งยกเลิกกรมธรรม์ประกันโควิด แบบ เจอ จ่าย จบ หรือ covID 2 in 1
  • จะคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาแล้วแก่ผู้เอาประกัน ให้แล้วเสร็จภายในกําหนด 15 วัน
  • เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด มีจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สินมั่นคงประกันภัย ได้แจ้งยกเลิกกรมธรรม์ประกันโควิด โดยมีข้อความระบุว่า เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และมีจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง จึงนับเป็นภาวะ วิกฤตด้านสาธารณสุขในระดับที่ท้าทาย จนไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปสู่ จุดใด ส่งผลให้บริษัท สินมั่นคงประกันภัยจํากัด (มหาชน) ต้องบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จํากัด (มหาชน) จึงมีความจําเป็นต้องใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแบบ เจอ จ่าย จบ หรือ covID 2 in 1 ตามแบบและ ข้อความ หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไป และข้อกําหนด ข้อ 2.4.3 และข้อ 2.5.1 โดยให้กรมธรรม์ ประกันภัยบ้างต้นสิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับ เมื่อล่วงพ้นกําหนด 30 วันนับแต่วันที่ผู้เอาประกัน ได้รับหนังสือเป็นต้นไป

และบริษัทฯ จะคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาแล้วแก่ผู้เอาประกัน ให้แล้วเสร็จภายในกําหนด 15 วันนับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ โดยหัก เบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน

การตัดสินใจดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบและเฝ้าติดตาม สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยความห่วงใยมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ ทบทวนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการดําเนินธรกิจ และการกําหนดทางเลือกและแนวทาง ที่จะ ช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้ความคุ้มครอง และดูแลลูกค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของบริษัทฯ ได้อย่างดีที่สุดและยั่งยืน ในระยะยาว สินมั่นคงประกันภัยขออภัยลูกค้าเป็นอย่างสูงที่ได้แจ้งยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด