ข่าวสดวันนี้ ราชกิจจานุเบกษา

ประกาศโยกย้ายผู้ว่าฯ-ข้าราชการ ประจำปี ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ โยกไปลำปาง

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

 • การแต่งตั้งโยกย้ายสืบเนื่องจากบางส่วนเกษียณอายุราชการ
 • ให้มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค.62

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ประกาศคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด และข้าราชการพลเรือนสังกัดกระทรวงมหาดไทยประจำปี หลังมีผู้ว่าราชการจังหวัด และข้าราชการบางส่วนพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากเกษียณอายุราชการ โดยมีข้อความระบุว่า

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน 31 ราย ดังนี้ 

 • นายสมคิด จันทมฤก พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
 • นายธนาคม จงจิระ พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวงและแตตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการปกครอง
 • นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ พ้นจากตำแหน่ง  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
 • นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ พ้นจากตำแหน่ง  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมที่ดิน
 • นายประยูร รัตนเสนีย์ พ้นจากตำแหน่ง  อธิบดีกรมที่ดิน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • นายชัยธวัช เนียมศิริ พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
 • นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
 • ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
 • นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
 • นายศิริพัฒ พัฒกุล พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
 • นายสนิท ขาวสอาด พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
 • นายภานุ แย้มศรี พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 • นายกมล เชียงวงค์ พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
 • นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 • นายสิริรัฐ ชุมอุปการ พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
 • นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
 • นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
 • นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
 • นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
 • นายวัฒนา พุฒิชาติ พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
 • นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
 • นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
 • นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
 • นายชรัส บุญณสะ พ้นจากตำแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
 • นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
 • นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
 • นายไกรสร กองฉลาด พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
 • นายสุธี ทองแย้ม พ้นจากตำแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านการปกครอง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
 • นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

ราชกิจจาฯ ประกาศ รธน. แก้ไขเพิ่มเติม เลือกตั้ง ส.ส. มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

ราชกิจจาฯ ประกาศ รธน. แก้ไขเพิ่มเติม เลือกตั้ง ส.ส. มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564

โปรดเกล้าฯ ‘ธรรมนัส-นฤมล’ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯ ‘ธรรมนัส-นฤมล’ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ ตามที่ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

พยากรณ์อากาศ – 9 ส.ค. ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

พยากรณ์อากาศ – 9 ส.ค. ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ช่วง 10-14 ส.ค. จะมีฝนเพิ่มขึ้น ฝนตกหนัก

พยากรณ์อากาศ – 30 ก.ค. หลายพื้นที่มีฝนฟ้าคะนอง

พยากรณ์อากาศ – 30 ก.ค. หลายพื้นที่มีฝนฟ้าคะนอง

จากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย

พยากรณ์อากาศ 24 ก.ค. – อีสานระวังฝนตกหนักมากบางพื้นที่

พยากรณ์อากาศ 24 ก.ค. – อีสานระวังฝนตกหนักมากบางพื้นที่

พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 06.00 วันนี้ – 06.00 น. วันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์…

ราชกิจจาฯ​ ประกาศ ห้ามชุมนุม – มั่วสุม ป้องกันโควิด-19

ราชกิจจาฯ​ ประกาศ ห้ามชุมนุม – มั่วสุม ป้องกันโควิด-19

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม

สรุปมาตรการคุมเข้ม กทม. – ปริมณฑล และพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

สรุปมาตรการคุมเข้ม กทม. – ปริมณฑล และพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ในเบื้องเป็นมาตรการการคุมเข้มพื้นที่ ยังไม่ใช่การล็อกดาวน์แต่อย่างใด

ราชกิจจาฯ ประกาศ ‘ไม่สวมแมสก์’ มีความผิดปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

ราชกิจจาฯ ประกาศ ‘ไม่สวมแมสก์’ มีความผิดปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ ผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัย

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำวินิจฉัย ศาลรธน. ‘ธรรมนัส’ ไม่พ้นสมาชิกภาพ ส.ส.

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำวินิจฉัย ศาลรธน. ‘ธรรมนัส’ ไม่พ้นสมาชิกภาพ ส.ส.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำวินิจฉัยศาลรธน. “ธรรมนัส” ไม่พ้นสมาชิกภาพ ส.ส.และความเป็นรัฐมนตรี

X