ข่าวสดวันนี้ ราชกิจจานุเบกษา

ประกาศโยกย้ายผู้ว่าฯ-ข้าราชการ ประจำปี ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ โยกไปลำปาง

ประเด็นน่าสนใจ

 • การแต่งตั้งโยกย้ายสืบเนื่องจากบางส่วนเกษียณอายุราชการ
 • ให้มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค.62

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ประกาศคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด และข้าราชการพลเรือนสังกัดกระทรวงมหาดไทยประจำปี หลังมีผู้ว่าราชการจังหวัด และข้าราชการบางส่วนพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากเกษียณอายุราชการ โดยมีข้อความระบุว่า

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน 31 ราย ดังนี้ 

 • นายสมคิด จันทมฤก พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
 • นายธนาคม จงจิระ พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวงและแตตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการปกครอง
 • นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ พ้นจากตำแหน่ง  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
 • นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ พ้นจากตำแหน่ง  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมที่ดิน
 • นายประยูร รัตนเสนีย์ พ้นจากตำแหน่ง  อธิบดีกรมที่ดิน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • นายชัยธวัช เนียมศิริ พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
 • นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
 • ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
 • นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
 • นายศิริพัฒ พัฒกุล พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
 • นายสนิท ขาวสอาด พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
 • นายภานุ แย้มศรี พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 • นายกมล เชียงวงค์ พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
 • นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 • นายสิริรัฐ ชุมอุปการ พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
 • นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
 • นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
 • นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
 • นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
 • นายวัฒนา พุฒิชาติ พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
 • นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
 • นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
 • นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
 • นายชรัส บุญณสะ พ้นจากตำแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
 • นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
 • นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
 • นายไกรสร กองฉลาด พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
 • นายสุธี ทองแย้ม พ้นจากตำแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านการปกครอง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
 • นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562

WRITER

RELATED

กำหนดอัตราความเร็วรถใหม่ สำหรับขับขี่บนทางหลวง ไม่เกิน 65 – 120 กม./ชม.

กำหนดอัตราความเร็วรถใหม่ สำหรับขับขี่บนทางหลวง ไม่เกิน 65 – 120 กม./ชม.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวงหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบท ครอบคลุมทั้งรถยนต์ รถขนส่ง และมอเตอร์ไซค์

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการป้องกันโควิด โหลดแอปฯ ‘หมอชนะ-ไทยชนะ’

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการป้องกันโควิด โหลดแอปฯ ‘หมอชนะ-ไทยชนะ’

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงที่ 2/2564 เรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9

ราชกิจจาฯ ประกาศ แท็กซี่สนามบินคิดค่าบริการสัมภาระ ชิ้นละ 20-100 บาท

ราชกิจจาฯ ประกาศ แท็กซี่สนามบินคิดค่าบริการสัมภาระ ชิ้นละ 20-100 บาท

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการอื่น กรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน

แก้ไขกฎหมาย เปิดทางขาย-ครอบครอง ยาเสพติด เพื่อรักษาโรค-วิจัย

แก้ไขกฎหมาย เปิดทางขาย-ครอบครอง ยาเสพติด เพื่อรักษาโรค-วิจัย

ราชกิจจาเผยแพร่กฎกระทรวง สธ. ฉบับใหม่ โดยมีการปลดล็อคอนุญาตให้จำหน่าย - ครอบครอง เพื่อใช้ในการรักษาโรค - วิจัย ..

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรง ในกทม.

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรง ในกทม.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ยกเลิกประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรง ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค.2563 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

โปรดเกล้าฯ ถอดยศตำรวจ 10 ราย กระทำผิดวินัยร้ายแรง

โปรดเกล้าฯ ถอดยศตำรวจ 10 ราย กระทำผิดวินัยร้ายแรง

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศตำรวจ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศขายของออนไลน์ ห้ามให้อินบ็อกซ์ถามราคา

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศขายของออนไลน์ ห้ามให้อินบ็อกซ์ถามราคา

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์

กระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้ นักเรียน ไว้ผมยาวได้

กระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้ นักเรียน ไว้ผมยาวได้

กระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้นักเรียนไว้ผมสั้นหรือผมยาวได้ แต่ต้องเรียบร้อย ห้ามดัด ย้อม ไว้หนวด แต่งเป็นลวดลาย ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ การไว้ทรงผมนักเรียน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.…