ข่าวสดวันนี้ คลองบางลำพู ชุมชนริมคลอง

ประมวลภาพงาน ‘รักษ์คลองบางลำพู’ สายต่ออนุรักษ์แม่น้ำและลำคลอง

พิพิธบางลำพู ถ.พระสุเมรุ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์  ได้จัดกิจกรรม “ รักษ์คลองบางลำพู (Banglamphu Canal Festival) ” เพื่อเป็นการอนุรักษ์แม่น้ำและลำคลอง  โดยภายในงานมีกิจกรรมให้ประชาชนได้เยี่ยมชม เช่น ล่องเรือเรียนรู้คลองบางลำพู…

Home / NEWS / ประมวลภาพงาน ‘รักษ์คลองบางลำพู’ สายต่ออนุรักษ์แม่น้ำและลำคลอง

ประเด็นน่าสนใจ

  • งานนี้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ความเป็นมาของคลองบางลำพู
  • แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การจัดการชุมชนริมคลองของแต่ละแห่ง
  • ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ในวันที่ 5-6 ต.ค.นี้

พิพิธบางลำพู ถ.พระสุเมรุ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์  ได้จัดกิจกรรม “ รักษ์คลองบางลำพู (Banglamphu Canal Festival) ” เพื่อเป็นการอนุรักษ์แม่น้ำและลำคลอง 

โดยภายในงานมีกิจกรรมให้ประชาชนได้เยี่ยมชม เช่น ล่องเรือเรียนรู้คลองบางลำพู และกิจกรรมวาดภาพ Street Art ริมคลองบางลำพู ซึ่และเรียนรู้เรื่องราวความสำคัญของคลองบางลำพูในอดีต 

ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นการการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรม ของชุมชนริมคลองต่างๆ เชื่อมโยงการเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างเครือข่ายของชุมชนริมคลอง

ที่มีมิติและบริบททางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกันเพื่อเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการสร้าง “เครือข่ายคลองสร้างสรรค์” ซึ่งเป็นการรวมพลังและการเชื่อมโยงของกลุ่มคนองค์กรและชุมชนที่สนใจเรื่องการฟื้นฟูคลองมาแลกเปลี่ยนความรู้ช่วยเหลือสนับสนุนในการทำงานซึ่งกันและกัน 

ไปจนถึงการรวมพลังเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะต่อการฟื้นฟูและพัฒนาคลองอย่างสร้างสรรค์ อันเป็นการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ ในการปกป้องและอนุรักษ์แม่น้ำและลำคลองที่เป็นทรัพยากรรรมชาติและวัฒธรมที่สำคัญ 

อย่างไรก็ตามเราอยากเห็น “คลอง” อยู่ร่วมอย่างสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการพัฒนาของเมือง และเราเชื่อว่าการ “รักษและพัฒนาคลอง” ต้องประสานร้อยเรียงความร่วมมือด้วยกันตลอดลำน้ำ

สำหรับงาน “ รักษ์คลองบางลำพู (Banglamphu Canal Festival) ”  ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2562 ในเวลา 13:00 -18:00 น.

X