กรมบัญชีกลาง งบประมาณปี2565 เศรษฐกิจ

กรมบัญชีกลาง ซ้อมเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี 65

หากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ ให้รีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยทันที

Home / NEWS / กรมบัญชีกลาง ซ้อมเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี 65

ประเด็นที่น่าสนใจ

  • กรมบัญชีกลาง ซ้อมเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี 65
  • หน่วยงานของรัฐ สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2565
  • กรณีหน่วยงานของรัฐมีความประสงค์จะเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากคลัง
  • การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ถือว่าทราบวงเงินเเล้ว
  • หากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ ให้รีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยทันที

กรมบัญชีกลาง ซ้อมเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ในช่วงการพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณปี 65

นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง ระบุว่า ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (30 ก.ย. 2565) สอดคล้องกับนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล จึงขอให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้

  • กรณีหน่วยงานของรัฐมีความประสงค์จะเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 414 ลงวันที่ 17 กันยายน 2561 ถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 11 หมายความถึง เมื่อหน่วยงานของรัฐ ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ แล้ว
  • การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จะถือว่าทราบวงเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ… ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ รายหน่วยงานของรัฐ และมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ 2 ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้น ได้รับทราบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 11 รายละเอียดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 381 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวอีกว่า จากแนวทางปฏิบัติทั้ง 2 กรณี จะถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 11 แล้ว

โดยให้หน่วยงานจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีทั้งปี และให้รีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันที เมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้โดยเร็ว