ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยโควิด โควิด-19

ครม.ไฟเขียว ปรับหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยฉุกเฉินโรคโควิด -19

ครม. เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉิน โรคโควิด -19 ฉบับที่ 4

Home / NEWS / ครม.ไฟเขียว ปรับหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยฉุกเฉินโรคโควิด -19

ประเด็นน่าสนใจ

  • ครม. เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉิน โรคโควิด -19 ฉบับที่ 4
  • เป็นการปรับปรุงรายละเอียดของฉบับก่อนหน้านี้ เนื่องจากไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดเป็นวงกว้าง
  • มีการปรับอัตราค่าใช้จ่ายบางรายการที่มีความจำเป็นต้องใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด -19

คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคโควิด -19 ฉบับที่ 4 ซึ่งเป็นการปรับปรุงรายละเอียดของฉบับก่อนหน้านี้ เนื่องจากไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดเป็นวงกว้าง รวดเร็วและรุนแรงมากขึ้น และไม่ครอบคลุมถึงบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายบางรายการที่มีความจำเป็นต้องใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด -19

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ปรับปรุงใหม่มีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

  • ค่าห้องและค่าอาหารทั้งหอผู้ป่วยวิกฤตและห้องแยกโรควันละ 6,250 บาท
  • ค่าบริการพยาบาลทั่วไปไอซียูวันละ 7,400 บาท
  • ค่าบริการแพทย์ขณะส่งผู้ป่วยด้วยรถพยาบาลครั้งละ 2,000 บาท
  • ค่ารถยนต์รับส่งต่อผู้ป่วยจากบ้านหรือโรงแรมไป-กลับครั้งละ 875 บาท
  • ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดโรคชุดละ 13,750 บาท

เพิ่มข้อความ “ยา Remdesivir 100 mg inj. ให้เบิกจากกระทรวงสาธารณสุข” เป็นต้น

X