ประชุมสภา

‘บิ๊กตู่’ แถลงร่าง พ.ร.บ.งบปี 63 ย้ำจัดสรรงบ ยึดความถูกต้องตาม กม.

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • นายกรัฐมนตรี แถลงร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2563 วงเงิน 3,200,000 ล้านบาท
  • ยืนยัน รัฐบาลจัดสรรงบฯ ยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย
  • ย้ำ ประมาณการขาดดุล อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อวินัยและฐานการคลังของประเทศในระยะยาว

วันนี้ (17 ต.ค.62) ที่ สัปปายะสภาสถาน รัฐสภาแห่งใหม่ ถนนเกียกกาย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อสภาผู้แทนราษฎร ในวาระรับหลักการ ว่า งบประมาณรายจ่ายปี 2563 ได้กำหนดวงเงินไว้ที่ 3,200,000 ล้านบาท เพื่อให้เพียงพอในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน

โดยได้มีการประมาณการรายได้สุทธิไว้ 2,731,000 ล้านบาท วงเงินกู้ชดเชยขาดดุลงบประมาณ 469,000 ล้านบาท ซึ่งการขาดดุลงประมาณจำนวนดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อวินัยและฐานการคลังของประเทศในระยะยาว ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2563

คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3-4 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของการส่งออกตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและระบบการค้าโลกที่คาดว่าจะปรับตัวต่อมาตรการกีดกันทางการค้าได้มากขึ้น รวมถึงการขยายตัวในเกณฑ์ดีของอุปสงค์ในประเทศ

อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกที่ยังอยู่ในเกณฑ์สูงและแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ คาดว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่ในช่วง 0.8-1.8 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลประมาณร้อยละ 5.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า ในการจัดทำงบประมาณ ปี 2563 รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินภารกิจเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทและนโยบายของรัฐบาลให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ สร้างความสามารถในการแข่งขันและเสริมศักยภาพคน ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รวมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ โดยยึดหลักขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ซึ่งจะใช้ 6 ยุทธศาสตร์ในการจัดสรรงบประมาณ ได้แก่

  • 1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 428,190.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.4 ของวงเงินงบประมาณ
  • 2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 380,803.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.9 ของวงเงินงบประมาณ
  • 3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 571,073.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.8 ของวงเงินงบประมาณ
  • 4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 765,209.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.9 ของวงเงินงบประมาณ
  • 5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 118,700.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.7 ของวงเงินงบประมาณ
  • 6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 504,686.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.8 ของวงเงินงบประมาณ

ขณะที่รายการค่าดำเนินการภาครัฐประกอบด้วย 59 แผนงาน โดยได้จัดสรรงบฯ ในส่วนนี้ไว้ 431,336.6 ล้านบาท เพื่อสำรองไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือจำเป็น 96,500 ล้านบาท บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ272,127.1 ล้านบาท และรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 62,709.5 ล้านบาท

นายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าวในตอนท้ายว่า รัฐบาลจัดสรรงบประมาณยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมฝากให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ศึกษาพิจารณาให้ครบถ้วนทั้งหมด อย่าดูแค่เพียงวงเงินของแต่ละกระทรวง แต่ขอให้ดูรายละเอียดของการดำเนินงานของแต่ละกระทรวงด้วย

ซึ่งรัฐบาลพร้อมตอบและรับฟังข้อเสนอแนะจากสภา เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสภาผู้แทนราษฎร จะสนับสนุนและรับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 เพื่อให้รัฐบาลใช้เป็นหลักในการบริหารประเทศต่อไป


แท็ก: NEWS ,
WRITER

RELATED

​สภาฯ เห็นชอบ ตั้ง กมธ.ศึกษาเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร

​สภาฯ เห็นชอบ ตั้ง กมธ.ศึกษาเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร

ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบตั้ง กมธ.ศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex)

มติสภาฯ ส.ส.ฝั่งรัฐบาล-ส.ว. โหวตคว่ำร่างแก้ไข รธน. ฉบับประชาชน

มติสภาฯ ส.ส.ฝั่งรัฐบาล-ส.ว. โหวตคว่ำร่างแก้ไข รธน. ฉบับประชาชน

วันนี้มีการลงมติ รับหรือไม่รับหลักการ ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับภาคประชาชน ที่ทางกลุ่ม Re-Solution เสนอ

[ถ่ายทอดสด] ประชุมสภาฯ พิจารณาร่างแก้ไข รธน. ฉบับประชาชน

[ถ่ายทอดสด] ประชุมสภาฯ พิจารณาร่างแก้ไข รธน. ฉบับประชาชน

วันนี้ (16 พ.ย. 64) มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 2 พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับภาคประชาชน

“อนุทิน” ยัน สธ.ไม่มีเรื่องทุจริต ย้ำงบวัคซีนเหลือต้องส่งคืนหลวง

“อนุทิน” ยัน สธ.ไม่มีเรื่องทุจริต ย้ำงบวัคซีนเหลือต้องส่งคืนหลวง

'อนุทิน ชาญวีรกูล' ยืนยันวัคซีนซิโนแวคมีประสิทธิภาพ แต่เชื้อเดลต้า ที่ทำให้วัคซีนทุกชนิดมีประสิทธิผลลดลง

เปิดประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรี และ 5 รัฐมนตรี

เปิดประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรี และ 5 รัฐมนตรี

วันนี้มีการประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน "ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล" วันแรก

[ถ่ายทอดสด] ประชุมสภาฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบปี 65 วาระที่ 2 และ 3

[ถ่ายทอดสด] ประชุมสภาฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบปี 65 วาระที่ 2 และ 3

วันนี้ มีการประชุมสภาผู้แทนราษฏร เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 กรอบวงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ในวาระ 2 และวาระ 3

สภาเห็นชอบ ผ่านร่าง พ.ร.บ.ประชามติ 67 มาตรา

สภาเห็นชอบ ผ่านร่าง พ.ร.บ.ประชามติ 67 มาตรา

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในวาระที่3 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียง ประชามติ ด้วยมติเสียง ข้างมาก 611 ต่อ 4 เสียง งดออกเสียง 2

สภาเห็นชอบ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ด้วยคะแนน 270 เสียง

สภาเห็นชอบ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ด้วยคะแนน 270 เสียง

ที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ประชุมสภา พิจารณา พ.ร.ก. กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ใช้แก้ปัญหาโควิด-19

ประชุมสภา พิจารณา พ.ร.ก. กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ใช้แก้ปัญหาโควิด-19

วันนี้ (9 มิ.ย.64) การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท เพื่อใช้แก้ปัญหาและฟื้นฟู สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

X