ประชุมสภา

‘บิ๊กตู่’ แถลงร่าง พ.ร.บ.งบปี 63 ย้ำจัดสรรงบ ยึดความถูกต้องตาม กม.

ประเด็นน่าสนใจ

  • นายกรัฐมนตรี แถลงร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2563 วงเงิน 3,200,000 ล้านบาท
  • ยืนยัน รัฐบาลจัดสรรงบฯ ยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย
  • ย้ำ ประมาณการขาดดุล อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อวินัยและฐานการคลังของประเทศในระยะยาว

วันนี้ (17 ต.ค.62) ที่ สัปปายะสภาสถาน รัฐสภาแห่งใหม่ ถนนเกียกกาย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อสภาผู้แทนราษฎร ในวาระรับหลักการ ว่า งบประมาณรายจ่ายปี 2563 ได้กำหนดวงเงินไว้ที่ 3,200,000 ล้านบาท เพื่อให้เพียงพอในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน

โดยได้มีการประมาณการรายได้สุทธิไว้ 2,731,000 ล้านบาท วงเงินกู้ชดเชยขาดดุลงบประมาณ 469,000 ล้านบาท ซึ่งการขาดดุลงประมาณจำนวนดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อวินัยและฐานการคลังของประเทศในระยะยาว ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2563

คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3-4 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของการส่งออกตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและระบบการค้าโลกที่คาดว่าจะปรับตัวต่อมาตรการกีดกันทางการค้าได้มากขึ้น รวมถึงการขยายตัวในเกณฑ์ดีของอุปสงค์ในประเทศ

อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกที่ยังอยู่ในเกณฑ์สูงและแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ คาดว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่ในช่วง 0.8-1.8 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลประมาณร้อยละ 5.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า ในการจัดทำงบประมาณ ปี 2563 รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินภารกิจเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทและนโยบายของรัฐบาลให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ สร้างความสามารถในการแข่งขันและเสริมศักยภาพคน ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รวมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ โดยยึดหลักขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ซึ่งจะใช้ 6 ยุทธศาสตร์ในการจัดสรรงบประมาณ ได้แก่

  • 1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 428,190.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.4 ของวงเงินงบประมาณ
  • 2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 380,803.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.9 ของวงเงินงบประมาณ
  • 3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 571,073.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.8 ของวงเงินงบประมาณ
  • 4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 765,209.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.9 ของวงเงินงบประมาณ
  • 5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 118,700.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.7 ของวงเงินงบประมาณ
  • 6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 504,686.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.8 ของวงเงินงบประมาณ

ขณะที่รายการค่าดำเนินการภาครัฐประกอบด้วย 59 แผนงาน โดยได้จัดสรรงบฯ ในส่วนนี้ไว้ 431,336.6 ล้านบาท เพื่อสำรองไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือจำเป็น 96,500 ล้านบาท บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ272,127.1 ล้านบาท และรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 62,709.5 ล้านบาท

นายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าวในตอนท้ายว่า รัฐบาลจัดสรรงบประมาณยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมฝากให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ศึกษาพิจารณาให้ครบถ้วนทั้งหมด อย่าดูแค่เพียงวงเงินของแต่ละกระทรวง แต่ขอให้ดูรายละเอียดของการดำเนินงานของแต่ละกระทรวงด้วย

ซึ่งรัฐบาลพร้อมตอบและรับฟังข้อเสนอแนะจากสภา เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสภาผู้แทนราษฎร จะสนับสนุนและรับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 เพื่อให้รัฐบาลใช้เป็นหลักในการบริหารประเทศต่อไป

WRITER

RELATED

‘ชวน’ เผยยื่นแก้ รธน. ครั้งหน้าได้ ยอมรับฉบับปัจจุบันแก้ไขได้ยาก

‘ชวน’ เผยยื่นแก้ รธน. ครั้งหน้าได้ ยอมรับฉบับปัจจุบันแก้ไขได้ยาก

ประธานรัฐสภา ให้ฝ่ายกฎหมายศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ หากจะเสนอญัตติใหม่ สามารถทำได้ในสมัยประชุมหน้า

ผลการลงมติ ญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

ผลการลงมติ ญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

วันนี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร การมีลงมติ "ญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล"

‘สิระ’​ ลั่น!! พร้อมโหวตสวนมติพรรค หากมีหลักฐาน รมต. เอี่ยว ทุจริต​

‘สิระ’​ ลั่น!! พร้อมโหวตสวนมติพรรค หากมีหลักฐาน รมต. เอี่ยว ทุจริต​

'สิระ'​ ลั่น!! พร้อมโหวตสวนมติพรรค หากหลักฐาน รมต. เอี่ยว ทุจริต​ของ รมต. ที่ถูกซักฟอก

ถ่ายทอดสด ประชุมสภา อภิปรายไม่ไว้วางใจ วันที่ 2 [17 ก.พ.64]

ถ่ายทอดสด ประชุมสภา อภิปรายไม่ไว้วางใจ วันที่ 2 [17 ก.พ.64]

วันที่ 2 การประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

สรุปประชุมสภาวันแรก 16 ก.พ.63

สรุปประชุมสภาวันแรก 16 ก.พ.63

ในประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ วันแรก 16 ก.พ. ที่ผ่านมา

ถ่ายทอดสด ประชุมสภา อภิปรายไม่ไว้วางใจวันแรก [16 ก.พ.64]

ถ่ายทอดสด ประชุมสภา อภิปรายไม่ไว้วางใจวันแรก [16 ก.พ.64]

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 23 เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลวันแรก

ประชุมสภาฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติ

ประชุมสภาฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติ

วันนี้มีการประชุมของรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ฉบับของรัฐบาล

‘เต้ มงคลกิตติ์’ ลงมติรับหลักการร่างรัฐธรรมนูญ ทั้ง 7 ฉบับ

‘เต้ มงคลกิตติ์’ ลงมติรับหลักการร่างรัฐธรรมนูญ ทั้ง 7 ฉบับ

ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล และ ส.ว. ส่วนใหญ่ ลงมติรับหลักการ ร่างที่ 1 - 2 ฝั่ง ส.ส.ฝ่ายค้าน ลงมติรับหลักการทั้ง 7 ร่าง

[ถ่ายถอดสด] ประชุมสภาฯ เตรียมลงมติร่างแก้ไขรธน. 7 ญัตติ

[ถ่ายถอดสด] ประชุมสภาฯ เตรียมลงมติร่างแก้ไขรธน. 7 ญัตติ

วันนี้เหลือเวลาอภิปรายของทุกฝ่ายรวมอีก 2 ชั่วโมงกว่า เพื่อพิจารณาลงมติรับหลักการร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 7 ญัตติ จากนั้นจะลงมติรับหรือไม่รับหลักการร่างแก้รัฐธรรมนูญ