ตั๊น จิตภัสร์ เสนอ ศธ. อุดหนุน รร.ตำรวจตระเวนชายแดน เท่าเทียม รร. สพฐ.

นางสาว จิตภัสร์ กฤดากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ได้อภิปรายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1 สมัยวิสามัญ เป็นพิเศษ วาระร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นกระทรวงที่ได้รับงบประมาณมากที่สุด แม้มีการจัดงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน…

Home / NEWS / ตั๊น จิตภัสร์ เสนอ ศธ. อุดหนุน รร.ตำรวจตระเวนชายแดน เท่าเทียม รร. สพฐ.

ประเด็นน่าสนใจ

  • กระทรวงศึกษาฯ เป็นกระทรวงที่ได้งบประมาณฯ เยอะสุด
  • รร.ตชด. เป็นโรงเรียนที่ได้งบฯ จาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • เพื่อความเท่าเทียมจึงอยากให้ ศธ. เข้ามาดูเรื่องงบในส่วนนี้ด้วย

นางสาว จิตภัสร์ กฤดากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ได้อภิปรายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1 สมัยวิสามัญ เป็นพิเศษ วาระร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นกระทรวงที่ได้รับงบประมาณมากที่สุด แม้มีการจัดงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 215 แห่ง โดยกรมตำรวจ

โดย นางสาว จิตภัสร์กล่าวว่า เรื่องการศึกษา เพราะดูจะเป็นที่ยอมรับว่าปัญหาของสังคมทุกวันนี้ต้องแก้ที่การศึกษา “ รัฐบาลสร้างคน คนสร้างชาติ” การที่เราจะสร้างชาติต้องสร้างที่คน การสร้างคนเราต้องสร้างที่ใจ เด็กทุกคนควรที่จะได้รับสิทธิเท่าเทียมกันทางด้านการศึกษา ต้องมีการกระจายโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน

การสร้างคน สร้างชาติได้ ต้องเริ่มที่สร้างใจให้การศึกษา

ดังนั้น พรรคต้นสังกัดของตนให้ความสำคัญทางด้านการศึกษามาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นนโยบายเรียนฟรี เงินอุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร อาหารเช้าฟรี นมฟรี

ในสมัยท่านชวน หลีกภัย ที่ส่งเสริมให้เด็กนั้นเติบโตอย่างมีคุณภาพ จากข้อมูลกระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงที่ได้รับงบประมาณสูงที่สุดอยู่ที่ 11.5% ของงบประมาณปี 2563 เท่ากับ 368,000 ล้านบาท

ปัญหาหลักของการพัฒนาการศึกษาคือปัญหาเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจนในพื้นที่ทุรกันดาร ดูจากตัวเลขแล้ว เด็กเริ่มเรียน ป.1 จำนวน 100 คน แต่จบการศึกษาเพียงแค่ 60 คน ซึ่งเกิดจากปัญหาความยากจน

ทำให้มีการตกหล่นถึง 40% ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีโครงการระยะเวลา 7 ปี สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่พิเศษในถิ่นทุรกันดาร โดยมีงบอุดหนุน 204,000 ล้านบาท มีโรงเรียนในโครงการทั้งหมด 1,214 แห่ง

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ช่วยลดเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้

แต่ยังมีอีกหน่วยงานหนึ่งที่ทุ่มเทให้กับการศึกษามาโดยตลอดคือ ‘โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน’ (ตชด.) โครงการนี้ถือเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จ สามารถที่จะลดความเหลื่อมล้ำ ให้โอกาสคนจนให้ได้รับการศึกษา

แต่ละแห่งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ยากที่จะเข้าถึง บุคลากรโรงเรียนต้องอดทนเสี่ยงภัยในการเข้าไปให้การศึกษากับเด็กเหล่านี้ ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 215 แห่ง จำนวนนักเรียน 26,720 คน แต่มีความจริงในเรื่องของข้อจำกัดที่รัฐบาลควรจะให้การส่งเสริมในจุดที่ขาดแคลน

โดยได้ชื่นชมไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เป็นหน่วยงานหลักที่ให้งบประมาณสนับสนุนมาโดยตลอด กระทรวงศึกษาธิการในฐานะเจ้าภาพใหม่ควรส่งเสริมและอุดหนุนให้การทำงานดีขึ้น เช่น

เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนพักนอนของ ตชด. ให้เท่ากับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่มีเงินค่าอุดหนุนอาหารนักเรียนมื้อเช้าและเย็น มื้อละ 20 บาท

อย่างไรก็ตาม นางสาว จิตภัสร์ได้กล่าวฝากเรื่องดังกล่าวไปยังรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการผ่านประธานสภา ให้กระทรวงศึกษาธิการให้ช่วยสนับสนุนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบดำเนินงาน และงบลงทุนให้โรงเรียน ตชด. เท่าเทียมกับ สพฐ.

เป็นค่าใช้จ่าย ค่าใช้สอยจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนที่โรงเรียน ตชด. ยังคงพึ่งงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น

หน่วยงานเอกชน หรือในโครงการพระราชดำริ เพื่อสร้างอนาคตไทยกับเด็กไทยที่มีคุณภาพ จัดงบประมาณให้สะท้อนเศรษฐกิจที่แท้จริง ‘เด็กในวันนี้คืออนาคตของชาติในวันข้างหน้า’