ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ข่าวนายกรัฐมนตรี ข่าวสดวันนี้

นายกรัฐมนตรี เปิดนิทรรศการ พระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

เมื่อเวลา 18.30 น. ที่ผ่านมา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เดินทางไปยังท้องสนามหลวง เพื่อเป็นประธานเปิดนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค  เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562   จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีนางนราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย  นายวิษณุ เครืองาม…

Home / NEWS / นายกรัฐมนตรี เปิดนิทรรศการ พระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

เมื่อเวลา 18.30 น. ที่ผ่านมา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เดินทางไปยังท้องสนามหลวง เพื่อเป็นประธานเปิดนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค  เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  

จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีนางนราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  นายอิทธิพล คุณปลื้ม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมงานด้วย 

โอกาสนี้    นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ ความว่า ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการจัดงาน ทูตานุทูต ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มาชุมนุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ ล้วนมีความปลื้มปิติโสมนัสเป็นล้นพ้น

ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบถ้วนสมบูรณ์ตามขัตติยราชประเพณีแล้ว

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างประจักษ์แก่ใจว่า ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการล้วนเพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ และประชาชนโดยแท้ อีกทั้งพระปฐมบรมราชโองการ เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป

ที่พระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เป็นเครื่องยืนยันพระราชปณิธานอันแน่วแน่ แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปวงข้าพระพุทธเจ้าล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้

ในมหามงคลสมัยพิเศษนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยอันประเสริฐ อานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช และสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจักรวาล ตลอดทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์

โปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงสถิตเสถียรสถาพรในไอยศูรย์สิริราชสมบัติ พระบรมราชจักรีวงศ์ดำรงยั่งยืนเจิดจรัส พระบารมีแผ่ไพศาล

มีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใด ขอจงสัมฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนา ทรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าพสกนิกรตราบจิรัฐิติกาลเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จากนั้น นายกรัฐมนตรีและภริยา ชมการแสดงม่านน้ำประกอบแสง สี เสียง ชุด “ม่านธาราลือขจร  เฉลิมราชย์องค์ราชัน”  พร้อมชมการแสดงสาธิตเห่เรือ  จากกรมกิจการทหารเรือและการแสดง “รวมใจไทย เทิดไท้องค์ราชัน” จากจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ลานแสดงศิลปวัฒนธรรม 

ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีและภริยา เดินไปยังอาคารนิทรรศการ “เถลิงถวัลยราชสมบัติ  สยามรัฐสีมา” โดยถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และชมการแสดง แสง สี เสียง สื่อผสม ชุด “นิรมิตเรืองนทีเถลิงหล้า” ก่อนเยี่ยมชมนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

“ขบวนนาวาอารยศิลป์แผ่นดินสยาม”

สำหรับนิทรรศการที่จัดแสดง ประกอบด้วย 

ห้องที่ 1 “มหามงคลสมัยพระขวัญไผทเถลิงรัช” จัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน โดยมีเนื้อหาและภาพพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์และการแสดงมหรสพสมโภชทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านจอแอลอีดีและแท่นอักษรเบลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา รวมทั้งห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ E-book สำหรับสืบค้นและศึกษาข้อมูล ภาษาไทยและอังกฤษ

ห้องที่ 2 “นิรมิตเรืองนทีเถลิงหล้า” จัดแสดงแสง สี เสียง และสื่อผสม นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความสุขของคนไทยใต้ร่มพระบารมีผ่านจอแอลอีดีในรูปแบบ 3 มิติ ประกอบการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากดารา นักแสดงที่มีชื่อเสียง และการแสดงขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค เรือพระราชพิธีจำลอง 52 ลำ พร้อมกาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติ ประพันธ์โดย นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย

ห้องที่ 3 “ม่านธาราลือขจรเฉลิมราชย์องค์ราชัน” จัดแสดงม่านน้ำประกอบแสง สี เสียง เฉลิมพระเกียรติฯ นำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตคนไทยกับสายน้ำที่ผูกพันมาอย่างยาวนาน และความวิจิตร ตระการตาของโขนเรือขบวนพยุหยาตราทางชลมารค รวมทั้งพระราชกรณียกิจต่างๆ ผ่านเทคนิคม่านน้ำ

ห้องที่ 4 “เอมอิ่มสุขสันต์ครบครันสำรับไทย” จำหน่ายสุดยอดอาหารไทยเลิศรสจากร้านที่มีชื่อเสียง

X