สำนักงาน กสทช. ส่งเสริมประชาชนในชนบทสู่สังคมดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิต

สำนักงาน กสทช. ส่งวิทยากรจัดอบรมเสริมศักยภาพการใช้อินเทอร์เน็ตแก่ประชาชนในชนบทเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนลดช่วงว่างความเหลื่อมล้ำ สร้างศักยภาพในการพัฒนาประเทศเพื่อให้โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ จำนวน 3,920 หมู่บ้าน และโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล จำนวน 15,732 หมู่บ้าน ตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมของ กสทช. บรรลุเป้าหมายที่ต้องการจะส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงและมีความรู้ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ตลอดจนสามารถนำมาประยุกต์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้…

Home / NEWS / สำนักงาน กสทช. ส่งเสริมประชาชนในชนบทสู่สังคมดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิต

สำนักงาน กสทช. ส่งวิทยากรจัดอบรมเสริมศักยภาพการใช้อินเทอร์เน็ตแก่ประชาชนในชนบทเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนลดช่วงว่างความเหลื่อมล้ำ สร้างศักยภาพในการพัฒนาประเทศเพื่อให้โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ จำนวน 3,920 หมู่บ้าน และโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล จำนวน 15,732 หมู่บ้าน ตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมของ กสทช. บรรลุเป้าหมายที่ต้องการจะส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงและมีความรู้ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ตลอดจนสามารถนำมาประยุกต์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้ รวมถึงการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างรู้เท่าทัน ที่จะช่วยสร้างโอกาสในการยกระดับความสามารถของตนเองสร้างรายได้ ก้าวทันเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในทุก ๆ ด้าน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา และการดำเนินชีวิตในยุคสังคมดิจิทัล

สำนักงาน กสทช.จึงได้ให้ความสำคัญ และมุ่งเน้นสร้างประสิทธิภาพในการวิจัยฐานข้อมูลจากข้อมูลจริงในพื้นที่เป้าหมายเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการกำหนดหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการและความจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายที่จะเรียนรู้ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มในแต่ละภูมิภาค แล้วนำมาจัดทำ หลักสูตร โดยกลุ่มประชาชนในแต่ละพื้นที่จะได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรตามสายอาชีพที่เหมาะสมในพื้นที่ โดยหลักจะมุ่งเน้นไปที่อาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่ และภาคบริการ เช่น ผู้ประกอบการค้าท้องถิ่น ผู้ประกอบการท่องเที่ยวท้องถิ่น และกลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงกลุ่มบุคลากรประจำศูนย์ USO Net ที่จะได้รับความรู้เพื่อเป็นนำความรู้ไปถ่ายทอดและให้คำแนะนำกับประชาชนในพื้นที่ด้าน ICT ให้กับผู้เข้ามาใช้บริการของศูนย์ USO Net ได้

ความคาดหวังของโครงการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมดิจิทัล ของสำนักงาน กสทช. คาดหวังว่าผู้ที่ผ่านการอบรม จะสามารถนำทักษะความรู้ด้าน ICT ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ประโยชน์และต่อยอดการใช้งานจากอินเทอร์เน็ต ให้เกิดมูลค่ากับอาชีพให้ตนเอง รวมถึงเสริมความแข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมของประเทศ และเพื่อให้สอดคล้องกับการยกระดับโครงสร้างด้านโทรคมนาคมของประเทศที่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต

X