ธนาคารออมสิน สินเชื่อประชารัฐสร้างไทย

ออมสินเตรียมวงเงินแสนล้าน จัดมาตรการบิ๊กแพค “สินเชื่อประชารัฐสร้างไทย”

ธนาคารออมสินจัดแพคเกจชุดใหญ่สินเชื่อประชารัฐสร้างไทยด้วยสินเชื่อ SMEs ประชารัฐภายใต้เงินไขพิเศษดอกเบี้ยต่ำปีค่าทำเนียมค้ำประกันสินเชื่อ 4 ปีรวม 7% และสินเชื่อเคหะประชารัฐสร้างถ่ายดอกเบี้ย 2.9% คงที่สามปีพร้อมผ่อนปรนภาระหนี้ให้กองทุนหมู่บ้านเริ่มกันยายน 2562 นี้ ดร. ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้กำหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวธนาคารออมสินได้ดำเนินการภายใต้นโยบายประชารัฐสร้างไทยเพื่อกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ ซึ่งธนาคารได้เร่งดำเนินนโยบายดังกล่าวด้วยการจัดวงเงินสินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรนพิเศษและดอกเบี้ยต่ำประกอบด้วยสินเชื่อเคหะประชารัฐสร้างไทยสินเชื่อ SMEs ประชารัฐและโครงการผ่อนปรนภาระหนี้กองทุนหมู่บ้านเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจตั้งแต่พักครัวเรือนธุรกิจจนถึงระดับท้องถิ่นโดยเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนกันยายน2562 นี้เป็นต้นไป สำหรับสินเชื่อเคหะประชารัฐสร้างไทยคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษสามปีและ3.9% ต่อปีปีที่สี่เป็นต้นไป…

Home / NEWS / ออมสินเตรียมวงเงินแสนล้าน จัดมาตรการบิ๊กแพค “สินเชื่อประชารัฐสร้างไทย”

ธนาคารออมสินจัดแพคเกจชุดใหญ่สินเชื่อประชารัฐสร้างไทยด้วยสินเชื่อ SMEs ประชารัฐภายใต้เงินไขพิเศษดอกเบี้ยต่ำปีค่าทำเนียมค้ำประกันสินเชื่อ 4 ปีรวม 7% และสินเชื่อเคหะประชารัฐสร้างถ่ายดอกเบี้ย 2.9% คงที่สามปีพร้อมผ่อนปรนภาระหนี้ให้กองทุนหมู่บ้านเริ่มกันยายน 2562 นี้

ดร. ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้กำหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวธนาคารออมสินได้ดำเนินการภายใต้นโยบายประชารัฐสร้างไทยเพื่อกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ

ซึ่งธนาคารได้เร่งดำเนินนโยบายดังกล่าวด้วยการจัดวงเงินสินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรนพิเศษและดอกเบี้ยต่ำประกอบด้วยสินเชื่อเคหะประชารัฐสร้างไทยสินเชื่อ SMEs ประชารัฐและโครงการผ่อนปรนภาระหนี้กองทุนหมู่บ้านเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจตั้งแต่พักครัวเรือนธุรกิจจนถึงระดับท้องถิ่นโดยเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนกันยายน2562 นี้เป็นต้นไป

สำหรับสินเชื่อเคหะประชารัฐสร้างไทยคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษสามปีและ3.9% ต่อปีปีที่สี่เป็นต้นไป MRR-0.5% ต่อปีโดยผู้ที่ต้องการซื้อบ้านพร้อมที่ดินธนาคารให้กู95% ของราคาประเมินคอนโดมิเนียมให้กู้ 90% ของราคาประเมินแล้วปลูกสร้างที่อยู่อาศัยให้กู้ได้ 100% ของราคาประเมินตัวบ้านกู้อายุ20 ปีขึ้นไปมีอาชีพมีรายได้แน่นอนภายใต้เงื่อนไขพิเศษคือสามารถผ่อนชำระได้สูงสุด40 ปีโดยผู้กู้สามารถผ่อนชำระได้จนถึงอายุ70 ปีโดยธนาคารได้เต็มวงเงินสินเชื่อประเภทนี้ไว้ 25,000 ล้านบาท

ขณะที่สินเชื่อเอสเอ็มอีประชารัฐมีสามรูปแบบในวงเงินสินเชื่อ 50,000 ล้านบาทได้แก่สินเชื่อ GSB เพื่อ SMEs คล่องตัวสินเชื่อGSB เพื่อ SMEs ยั่งยืนและสินเชื่อ GSB บัญชีเดียวโดยผู้กู้เป็นผู้ประกอบการในกลุ่ม Start up ผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีหรือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่โดยสินเชื่อจีเอสปีเพื่อเอสเซ็นพีของตัวนำไปเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินการและสินเชื่อจีเอสบีพระอิสริยะเย็นเหมาะสำหรับลงทุนในทรัพย์สินถาวรซึ่งทั้งสองประเภทนี้วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท

ส่วนสินเชื่อ GSB แบบบัญชีเดียวเหมาะสำหรับนำไปเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการและลงทุนในทรัพย์สินถาวรกู้สูงสุด100 ล้านบาทโดยเงินกู้ทั้งสามประเภทคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากันคืนเงินกู้ระยะสั้นสองปีแรกอัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปีปีที่ 3-4 = 6% ต่อปีปีที่ 5 เป็นต้นไปคิดเป็น MRL/MOR + 1 %ขณะที่เงินกู้ระยะยาวสองปีและอัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปีปีที่ 3-4 = 6% ต่อปีและปีที่5-7 = MRL/MOR + 1 %

ทั้งนี้สามารถเลือกบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บศย.) เป็นผู้ค้ำประกันได้ โดยที่ บศย. ยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกันปีละ 1.75% เป็นเวลา 2 ปีและธนาคารออมสินช่วยแบ่งเบาภาระค่าทำเนียมให้อีก 2 ปีรวมยกเว้นค่าธรรมเนียมสี่ปีรวมแล้ว 7% ซึ่งจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็น SMEs แบบไหนสินเชื่อทั้งสามรูปแบบนี้ครอบคลุมผู้ประกอบการ SMEs ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นทำธุรกิจจนถึงทำธุรกิจหาดใหญ่

ขณะเดียวกันการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นธนาคารได้ออกมาตรการผ่อนปรนการชำระเงินกู้กองทุนหมู่บ้านเพื่อหวังให้กองทุนหมู่บ้านได้ลดภาระในการชำระหนี้เป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินงานเพื่อให้มีเงินหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ยืมเพิ่มเติมได้ รวมถึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเงินกู้ยืมของสมาชิกรายอื่น ๆ ที่ยังกู้ยืมจากกองทุนหมู่บ้าน โดยมาจากการพักชำระหนี้เงินต้นเป็นระยะเวลาหนึ่งปีให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยพร้อมกับขยายระยะเวลาชำระหนี้อีกหนึ่งปี

โดยสามารถยื่นความจำนงได้ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคมถึง31 ธันวาคม2562 และจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีวงเงินโครงการ29,500 ล้านบาทมีกองทุนอยู่ในข่ายที่สามารถเข้าร่วมได้ 32,387 กองทุน

ธนาคารออมสินฉันมันว่ามาตรการดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการเร่งให้ฝันเฟื่องในระบบเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับท้องถิ่นในอุตสาหกรรมเอสเอ็มอีและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และเศรษฐกิจทั้งระบบเกิดการขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วในทิศทางเดียวกันสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายประชารัฐสร้างไทยได้ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

X