กองทัพบก ข่าวสดวันนี้ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ โผทหาร

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายทหารปี 62 พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ขึ้นเป็น ผบ.ทอ.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มีพระราชโองการแต่งตั้งโยกย้ายทหารประจำปี 2562 จำนวน 871 อัตรา โดยมีใจความว่า ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ประกาศ ณ วันที่ 5…

Home / NEWS / โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายทหารปี 62 พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ขึ้นเป็น ผบ.ทอ.

ประเด็นน่าสนใจ

  • พระราชโองการแต่งตั้งโยกย้ายทหารประจำปี 2562 จำนวน 871 อัตรา
  • พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ เสนาธิการทหารอากาศ ขึ้นเป็น ผู้บัญขาการทหารอากาศ คนที่ 26
  • พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม
  • ให้มีผล 1 ต.ค. นี้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มีพระราชโองการแต่งตั้งโยกย้ายทหารประจำปี 2562 จำนวน 871 อัตรา โดยมีใจความว่า

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2562 ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีสำหรับรายชื่อและตำแหน่งที่น่าสนใจ อาทิ

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

-พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผช.ผบ.ทบ.) เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

-พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม

-พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม เป็น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม

-พันเอก พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

กองบัญชาการกองทัพไทย

-พลเอก ชัยชนะ นาดเกิด เสนาธิการทหาร เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

-พลเรือเอก พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์ รองเสนาธิการทหาร เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

-พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองเสนาธิการทหารเป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

-พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น เสนาธิการทหาร

-พลเอก พีรพงษ์ เมืองบุญชู หัวหน้านายทหารฝายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

-พลโท ชัชชัย ภัทรนาวิก ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ศตก.) เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชการป้องกันประเทศ (อัตรา พลเอก)

กองทัพบก

-พลโท ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ 1 เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

-พลโท สุนัย ประภูชะเนย์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

-พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพน้อยที่ 1 เป็นแม่ทัพภาคที่ 1

-พลตรี สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็น เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก

-พลตรี เจริญชัย หินเธาว์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 1

-พลตรี ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

-พลตรี ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 1

-พลตรี สุวิทย์ เกตุศรี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 1

-พลตรี ธราพงษ์ มะละคำ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหาราบที่ 2 รักษาพระองค์

-พันเอก ทรงพล สาดเสาเงิน เป็น ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์

กองทัพเรือ

-พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทหารเรือ

-พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน เสนาธิการทหารเรือ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

-พลเรือโทสิทธิพร มาศเกษม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็น เสนาธิการทหารเรือ

กองทัพอากาศ

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ เสนาธิการทหารอากาศ ขึ้นเป็น ผู้บัญขาการทหารอากาศ คนที่ 26

-พลอากาศเอกวีรพงษ์ นิลจินดา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น รองผู้บัญชาการทหารอากาศ

-พลอากาศโท ธรินทร์ ปุณศรี รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

-พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

พลอากาศโท สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น เสนาธิการทหารอากาศ

ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป

สำหรับรายชื่อนายทหารที่ได้รับการโยกย้ายประจำปี สามารตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดได้ที่นี่

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารปี 62

ภาพจาก wassana nanuam

X