ข่าวสดวันนี้ งานชุมชนสุขภาวะ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

บรรยากาศ งานชุมชนสุขภาวะ ยกระดับชุมชนเข้มแข็ง ที่ศูนย์ราชการฯ

จากกรณีที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับองค์กรภาคี 40 องค์กร และภาคีเครือข่ายพื้นที่ทั่วประเทศ ได้จัดงานมหกรรม “ชุมชนสุขภาวะ” ครั้งที่ 2/2562 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา…

Home / NEWS / บรรยากาศ งานชุมชนสุขภาวะ ยกระดับชุมชนเข้มแข็ง ที่ศูนย์ราชการฯ

จากกรณีที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับองค์กรภาคี 40 องค์กร และภาคีเครือข่ายพื้นที่ทั่วประเทศ ได้จัดงานมหกรรม “ชุมชนสุขภาวะ” ครั้งที่ 2/2562 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

อาคารรัฐประศาสนภักดี ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2562 เพื่อนำเสนอพื้นที่ชุมชนเข้มแข็ง-ชุมชนสุขภาวะ พร้อมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ก่อนนำไปต่อยอดขยายผลการดำเนินงานเพื่อสังคมสุขภาวะ

นางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์ รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์การจัดงานมหกรรม”ชุมชนสุขภาวะ” ครั้งนี้ เพื่อแสดงผลการดำเนินงาน ชุมชนเข้มแข็ง-ชุมชนสุขภาวะ

ที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางของหน่วยงานองค์กร และภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินงานของเครือข่ายพลเมืองอาสาที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ

ที่ผ่านมา งานพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนหรือชุมชนเข้มแข็ง ได้มีการพัฒนาอย่างหลากหลาย ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม มีหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ให้การสนับสนุน

เช่น การจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบล ตำบลสุขภาวะ แผนแม่บทชุมชน แผนพัฒนาชุมชน การบูรณาการแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น การส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองผ่านตำบลเรียนรู้ประชาธิปไตย

การขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนตำบล การพัฒนาที่อยู่อาศัย ผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านมั่นคงทั้งในเมืองและชนบท การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติในชุมชน และยังมีด้านอื่น ๆ อีก เช่น ห้องเรียนชุมชน หลักสูตรท้องถิ่น งานยุติธรรมชุมชน อาสาสมัครชุมชนในด้านต่าง ๆ

ทั้งนี้ ภายในงานมีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ชุมชนเข้มแข็ง : ชุมชนสุขภาวะ” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และกิจกรรมเสวนาในเรื่องต่าง ๆ ตามแต่ละหัวข้อของแต่ละวัน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นิทรรศการตามฐานการเรียนรู้ จำนวน 10 ฐาน เพื่อนำไปต่อยอดการทำงานในระดับพื้นที่

และมุ่งเน้นการขยายผลการทำงานเชิงพื้นที่ให้กว้างขวาง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้วัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ และ ตรวจวัดสายตา ให้บริการฟรีตลอดงาน

X