กองทุนน้ำมัน ข่าวสดวันนี้ ราชกิจจานุเบกษา สถาบันบริการกองทุนพลังงาน

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศยุบเลิกสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา ยุบเลิกสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2562 หลังกำหนดให้จัดตั้งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นแทน ให้มีผล 24 ก.ย. นี้ โดยมีใจความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ…

Home / NEWS / ราชกิจจานุเบกษา ประกาศยุบเลิกสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

ประเด็นน่าสนใจ

  • การยุบเลิกสถาบันบริหารกองทุนพลังงานครั้งนี้ เพราะมีการจัดตั้งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นแทน
  • ให้มีผล 24 ก.ย.นี้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา ยุบเลิกสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2562 หลังกำหนดให้จัดตั้งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นแทน ให้มีผล 24 ก.ย. นี้ โดยมีใจความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า สมควรยุบเลิกสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 44 (3) แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2562

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระราชกฤษฎีกานี้ บังคับตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2562 เป็นต้นไป และโปรดเกล้าฯ ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 ด้วยเช่นกัน

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้น

ซึ่งในมาตรา 49 ประกอบกับมาตรา 50 และมาตรา 51 กำหนดว่า เมื่อพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการยุบเลิกสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ใช้บังคับ ให้โอนบรรดาเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน รวมทั้งงบประมาณของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน ไปเป็นของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

และให้ผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงานปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งให้โอนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน ไปเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จึงสมควรยุบเลิกสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้