กระทรวงมหาดไทย ข่าวสดวันนี้ ประชุมคณะรัฐมนตรี เงินเดือนกำนัน โครงการมารดาประชารัฐ

ครม. เห็นชอบให้ มหาดไทย เบิกงบกลาง 559 ล้านบาท

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ ว่า การประชุมในวันนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น…

Home / NEWS / ครม. เห็นชอบให้ มหาดไทย เบิกงบกลาง 559 ล้านบาท

ประเด็นน่าสนใจ

  • งบประมาณจำนวนนี้นำไปเป็นค่าใช้จ่าย อส. และค่าตอบแทนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
  • ยืนยันการเบิกงบครั้งนี้ คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ
  • ยืดเวลาเบิกงบโครงการมารดาประชารัฐ หลังประชาชนเข้าร่วมน้อย

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ ว่า การประชุมในวันนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 559,043,800 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ประกอบด้วย

ค่าตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จำนวนเกือบ 400 ล้านบาท

  1. ค่าตอบแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 120,000,000 บาท
  2. ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ จำนวน 46,060,800 บาท
  3. ค่าตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จำนวน 392,983,000 บาท

ทั้งนี้ ขอให้กรมการปกครองดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ครม.หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานของทางราชการให้ครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ

หากมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินการที่บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ขอให้นำส่งคืน สำนักงบประมาณ ในโอกาสแรกด้วย ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

ปชช. ใช้สิทธิน้อย!  ครม.ยืดเวลาเบิกงบ  “ โครงการมารดาประชารัฐ “

นอกจากนี้ น.ส.รัชดา ยังได้กล่าวต่ออีกว่า ที่ประชุมยังได้มีมติให้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน เบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 

โดยใช้งบกลางที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2562 จำนวน1,806,738,300 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเด็กและเยาวชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย หรือโครงการมารดาประชารัฐ

ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น ซึ่งเป็นลักษณะเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่จะได้รับเงินต่อเนื่อง 5 เดือน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2562 เฉพาะผู้มีสิทธิ์และมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน จำนวน 863,803 คน

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกลุ่มเด็กที่มีสิทธิ แต่ยังไม่มาลงทะเบียนรับสิทธิในโครงการ มีจำนวนทั้งสิ้น 589,693 คน เป็นจำนวนเงิน 4,563,764,000 บาท จึงขอให้กลุ่มเด็กที่ได้รับสิทธิใหม่ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558

ที่มีคุณสมบัติและยังไม่ได้เคยรับสิทธิ ให้เร่งมาลงทะเบียน แม้อาจจะมองว่าเป็นเงินส่วนน้อย เพียงเดือนละ 600 บาท แต่ได้รับสิทธิไปจนถึงอายุ 6 ปี

X