ข่าวสดวันนี้ หมวดเจี๊ยบ ไก่อู

‘หมวดเจี๊ยบ’ ร้องปลด ‘ไก่อู’ ใช้สื่อสร้างคะแนนนิยมช่วยพลังประชารัฐ

วันนี้ ที่ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับยื่นหนังสือจาก ร้อยโทหญิง สุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกพรรคเพื่อไทย เป็นตัวแทนผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร…

Home / NEWS / ‘หมวดเจี๊ยบ’ ร้องปลด ‘ไก่อู’ ใช้สื่อสร้างคะแนนนิยมช่วยพลังประชารัฐ

ประเด็นน่าสนใจ

  • หมวดเจี๊ยบร้องรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้ปลดพล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
  • มูลเหตุมาจากการใช้สื่อสร้างคะแนนนิยมช่วยพรรคพลังประชารัฐ

วันนี้ ที่ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับยื่นหนังสือจาก ร้อยโทหญิง สุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกพรรคเพื่อไทย เป็นตัวแทนผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ตั้งกรรมการสอบวินัยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และขอให้มีคำสั่งให้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ออกจากราชการไว้ก่อนเนื่องจากการกระทำของอธิบดีนอกจากจะมิได้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรม แล้วยังเป็นการวางตนไม่เป็นกลางในทางการเมือง

โดย ร.ท.หญิงสุณิสา เปิดเผยว่า ตนได้รับมอบหมายจากนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย มายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสื่อ ถือเป็นผู้บังคับบัญชาของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งถูกร้องเรียนว่าได้ใช้อำนาจหน้าที่ในการใช้สื่อที่อยู่ในกำกับดูแลของรัฐ โจมตีนักการเมือง และพรรคการเมืองบางพรรค

อีกทั้งยังใช้สื่อในกำกับสร้างคะแนนนิยมช่วยพรรคพลังประชารัฐในการหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งส่อว่าผิดวินัยร้ายแรง จึงอยากให้รัฐมนตรีดำเนินการทางวินัยควบคู่กับการดำเนินคดีทางกฎหมายด้วย โดยให้ พล.ท.สรรเสริญ ออกจากราชการไว้ก่อน

หากสอบสวนแล้วพบว่าไม่มีความผิดก็สามารถกลับมารับราชการได้ เนื่องจากหลายฝ่ายมีความเป็นห่วงเรื่องความเป็นธรรมในการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพราะ พล.ท.สรรเสริญ มีความสัมพันธ์แนบแน่นกับผู้มีอำนาจในบ้านเมือง

สำหรับเอกสารที่ยื่นมีดังนี้ เรียน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) กรณีสืบเนื่องจากนายจรูญ ไชยศรอดีตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ทำหนังสือร้องเรียนการกระทำของพลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการการเลือกตั้งว่ อธิบดีมีคำสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้สื่อของทางราชการโจมตีบุคคล นักการเมือง และพรรคการเมืองทั้งในเวลาราชการปกติและในระหว่างที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรษฎรเพื่อสร้างความเสียหายให้กับนักการเมืองและพรรคการเมืองอื่นโดยมีเจตนาให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา ได้รับประโยชน์ทางการเมือง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องปฏิบัติหน้ที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม และต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการด้วย แตการกระทำดังกล่าวของอธิบดีนอกจากจะมิได้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรมแล้ว ยังเป็นการวางตนไม่เป็นกลางในทางการเมืองอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง

นอกจากนี้การกระทำดังกล่าวยังเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต อันถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง มาตรา82 (1) และ (9) ประกอบมาตรา 85(1) และ (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551

จึงขอท่านได้มีคำสั่งให้มีการดำเนินการทางวินัยกับอธิบดีควบคู่ไปกับการดำเนินคดี แต่เนื่องจากอธิบดีเป็นบุคคลผู้มีอิทธิผลโดยมียศทางทหารถึงพลโททั้งยังเคยทำหน้ที่เป็นโฆษกของคณะรัฐประหารและโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลคสช นอกจากนี้การมาดำรงตำแหน่งอรินดียังมาโดยอาศัยอำนาจของหัวหน้า คสช. ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว

ดังนั้นหากอธิบดียังปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะทำให้การสอบสวนทางวินัยและการดำเนินคดีเสียความเป็นธรรม จึงขอให้มีคำสั่งให้อธิบดีออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนหรือพิจารณา หรือผลแห่งคดี ตามได้รับต้นฉบ้บ ความในมาตรา 101 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรืองดังกล่าว ผลเป็นประการใดกรุณาแจ้งให้ข้าพเจ้าร้บทราบด้วย จักขอบคุณมาก จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย

ด้านนายเทวัญ กล่าวภายหลังรับยื่นหนังสือว่า ตนจะนำเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาศึกษา เพื่อส่งต่อไปยังปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 26 ก.ย. ร.ท.หญิงสุณิสา จะยื่นหนังสือถึง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ช่วยกำกับกระบวนการสอบสวนให้เกิดความเที่ยงธรรม

X