ข่าวสดวันนี้ พลตำรวจเอก ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล ราชกิจจานุเบกษา ราชองครักษ์ โปรดเกล้า

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 54 นายพล เป็นราชองครักษ์พิเศษ

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

 • การแต่งตั้งราชองครักษ์ครั้งนี้มีชื่อ พลตำรวจเอก ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล
 • ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2562

ราชกิจจาฯ เผยประกาศโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “นายทหาร-ตำรวจ” ชั้นสัญญาบัตร เป็นราชองครักษ์พิเศษ 54 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งให้นายทหารสัญญาบัตร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ

โดยมีใจความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ และนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์พุทธศักราช 2480 มาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัตินายตำ รวจราชสำนัก พ.ศ.2495

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษจำนวน 54 นาย ดังนี้

นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพบก จำนวน 24 นาย

 • พลเอก ก่อเกียรติ พิทักษ์วงศ์
 • พลเอก ชวลิต พงษ์พิทักษ์
 • พลเอก ธนเกียรติ ชอบชื่นชม
 • พลเอก ธนา จารุวัต
 • พลเอก ธรากร ธรรมวินทร
 • พลเอก บัณฑิต สุวัฑฒน
 • พลเอก ปรีชา สายเพ็ชร
 • พลเอก พิจิตร แก้วลี
 • พลเอก ยอดพล เบี้ยวไข่มุข
 • พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ
 • พลเอก สมชาย เพ็งกรูด
 • พลเอก สุชาติ ผ่องพุฒิ
 • พลเอก สุทัศน์ จารุมณี
 • พลเอก สุรใจ จิตต์แจ้ง
 • พลโท ไกรเวทย์ พูลอ าไภย์
 • พลโท จะนะ ปรีชา
 • พลโท ชลิต พวงมาลีประดับ
 • พลโท วัลลภ ฐิติกุล
 • พลโท สมบูรณ์ ดีรอด
 • พลโท สายัณห์ เมืองศรี
 • พลโท สุวิทย์ มหาศักดิ์สุนทร
 • พลโท เอกพันธ์ สุวรรณวิจิตร
 • พลตรี คณเดช พงศบางโพธิ์
 • พลตรี สราวุธ เมืองแมะ

นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพเรือ จำนวน 2 นาย

 • พลเรือเอก เกรียงไกร อนันตศานต์
 • พลเรือโท ยงยุทธ พร้อมพรหมราช

นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพอากาศ จำนวน 11 นาย

 • พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
 • พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์
 • พลอากาศเอก คุณทร มณีเขียว
 • พลอากาศเอก เฉลิมวงษ์ กีรานนท์
 • พลอากาศเอก ไชยศ เทียนคำศรี
 • พลอากาศเอก ถาวร ศิริสัมพันธ์
 • พลอากาศเอก มกราชัย บูชาชาติ
 • พลอากาศเอก ศิริพล ศิริทรัพย์
 • พลอากาศโท ไกรสร จันทร์เรือง
 • พลอากาศโท น้อย ภาคเพิ่ม
 • ชพลอากาศโท ประเสริฐ ช่างประเสริฐ

นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 17 นาย

 • พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม
 • พลตำรวจเอก ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล
 • พลตำรวจเอก เดชา บุตรน้ำเพชร
 • พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สอาดพรรค
 • พลตำรวจเอก ธเนตร์ พิณเมืองงาม
 • พลตำรวจเอก ทวิชชาติ พละศักดิ์
 • พลตำรวจโท สุธีร์ เนรกัณฐี
 • พลตำรวจโท ธเนษฐ สุนทรสุข
 • พลตำรวจโท บุญลือ กอบางยาง
 • พลตำรวจโท พลศักดิ์ บรรจงศิริ
 • พลตำรวจตรี กิตติกร บุญสม
 • พลตำรวจตรี นิยม ด้วงสี
 • พลตำรวจตรี จิระศักดิ์ มีสัทธรรม
 • พลตำรวจตรี วิศาล พันธุ์มณี
 • พลตำรวจตรี วิรัช สุมนาพันธุ์
 • พลตำรวจตรี อ านวย พวกสนิท
 • พลตำรวจตรี อดิศักดิ์ คุณพันธ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พุทธศักราช 2562
ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน


แท็ก: NEWS , , , , ,
WRITER

RELATED

ราชกิจจาฯ ประกาศ กัญชา-กัญชง ออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5

ราชกิจจาฯ ประกาศ กัญชา-กัญชง ออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติด ให้โทษในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕

ราชกิจจาฯ ประกาศ รธน. แก้ไขเพิ่มเติม เลือกตั้ง ส.ส. มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

ราชกิจจาฯ ประกาศ รธน. แก้ไขเพิ่มเติม เลือกตั้ง ส.ส. มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564

โปรดเกล้าฯ ‘ธรรมนัส-นฤมล’ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯ ‘ธรรมนัส-นฤมล’ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ ตามที่ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

พยากรณ์อากาศ – 9 ส.ค. ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

พยากรณ์อากาศ – 9 ส.ค. ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ช่วง 10-14 ส.ค. จะมีฝนเพิ่มขึ้น ฝนตกหนัก

พยากรณ์อากาศ – 30 ก.ค. หลายพื้นที่มีฝนฟ้าคะนอง

พยากรณ์อากาศ – 30 ก.ค. หลายพื้นที่มีฝนฟ้าคะนอง

จากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย

พยากรณ์อากาศ 24 ก.ค. – อีสานระวังฝนตกหนักมากบางพื้นที่

พยากรณ์อากาศ 24 ก.ค. – อีสานระวังฝนตกหนักมากบางพื้นที่

พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 06.00 วันนี้ – 06.00 น. วันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์…

ราชกิจจาฯ​ ประกาศ ห้ามชุมนุม – มั่วสุม ป้องกันโควิด-19

ราชกิจจาฯ​ ประกาศ ห้ามชุมนุม – มั่วสุม ป้องกันโควิด-19

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม

สรุปมาตรการคุมเข้ม กทม. – ปริมณฑล และพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

สรุปมาตรการคุมเข้ม กทม. – ปริมณฑล และพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ในเบื้องเป็นมาตรการการคุมเข้มพื้นที่ ยังไม่ใช่การล็อกดาวน์แต่อย่างใด

ราชกิจจาฯ ประกาศ ‘ไม่สวมแมสก์’ มีความผิดปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

ราชกิจจาฯ ประกาศ ‘ไม่สวมแมสก์’ มีความผิดปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ ผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัย

X