ข่าวสดวันนี้ พลตำรวจเอก ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล ราชกิจจานุเบกษา ราชองครักษ์ โปรดเกล้า

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 54 นายพล เป็นราชองครักษ์พิเศษ

ประเด็นน่าสนใจ

 • การแต่งตั้งราชองครักษ์ครั้งนี้มีชื่อ พลตำรวจเอก ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล
 • ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2562

ราชกิจจาฯ เผยประกาศโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “นายทหาร-ตำรวจ” ชั้นสัญญาบัตร เป็นราชองครักษ์พิเศษ 54 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งให้นายทหารสัญญาบัตร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ

โดยมีใจความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ และนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์พุทธศักราช 2480 มาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัตินายตำ รวจราชสำนัก พ.ศ.2495

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษจำนวน 54 นาย ดังนี้

นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพบก จำนวน 24 นาย

 • พลเอก ก่อเกียรติ พิทักษ์วงศ์
 • พลเอก ชวลิต พงษ์พิทักษ์
 • พลเอก ธนเกียรติ ชอบชื่นชม
 • พลเอก ธนา จารุวัต
 • พลเอก ธรากร ธรรมวินทร
 • พลเอก บัณฑิต สุวัฑฒน
 • พลเอก ปรีชา สายเพ็ชร
 • พลเอก พิจิตร แก้วลี
 • พลเอก ยอดพล เบี้ยวไข่มุข
 • พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ
 • พลเอก สมชาย เพ็งกรูด
 • พลเอก สุชาติ ผ่องพุฒิ
 • พลเอก สุทัศน์ จารุมณี
 • พลเอก สุรใจ จิตต์แจ้ง
 • พลโท ไกรเวทย์ พูลอ าไภย์
 • พลโท จะนะ ปรีชา
 • พลโท ชลิต พวงมาลีประดับ
 • พลโท วัลลภ ฐิติกุล
 • พลโท สมบูรณ์ ดีรอด
 • พลโท สายัณห์ เมืองศรี
 • พลโท สุวิทย์ มหาศักดิ์สุนทร
 • พลโท เอกพันธ์ สุวรรณวิจิตร
 • พลตรี คณเดช พงศบางโพธิ์
 • พลตรี สราวุธ เมืองแมะ

นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพเรือ จำนวน 2 นาย

 • พลเรือเอก เกรียงไกร อนันตศานต์
 • พลเรือโท ยงยุทธ พร้อมพรหมราช

นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพอากาศ จำนวน 11 นาย

 • พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
 • พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์
 • พลอากาศเอก คุณทร มณีเขียว
 • พลอากาศเอก เฉลิมวงษ์ กีรานนท์
 • พลอากาศเอก ไชยศ เทียนคำศรี
 • พลอากาศเอก ถาวร ศิริสัมพันธ์
 • พลอากาศเอก มกราชัย บูชาชาติ
 • พลอากาศเอก ศิริพล ศิริทรัพย์
 • พลอากาศโท ไกรสร จันทร์เรือง
 • พลอากาศโท น้อย ภาคเพิ่ม
 • ชพลอากาศโท ประเสริฐ ช่างประเสริฐ

นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 17 นาย

 • พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม
 • พลตำรวจเอก ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล
 • พลตำรวจเอก เดชา บุตรน้ำเพชร
 • พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สอาดพรรค
 • พลตำรวจเอก ธเนตร์ พิณเมืองงาม
 • พลตำรวจเอก ทวิชชาติ พละศักดิ์
 • พลตำรวจโท สุธีร์ เนรกัณฐี
 • พลตำรวจโท ธเนษฐ สุนทรสุข
 • พลตำรวจโท บุญลือ กอบางยาง
 • พลตำรวจโท พลศักดิ์ บรรจงศิริ
 • พลตำรวจตรี กิตติกร บุญสม
 • พลตำรวจตรี นิยม ด้วงสี
 • พลตำรวจตรี จิระศักดิ์ มีสัทธรรม
 • พลตำรวจตรี วิศาล พันธุ์มณี
 • พลตำรวจตรี วิรัช สุมนาพันธุ์
 • พลตำรวจตรี อ านวย พวกสนิท
 • พลตำรวจตรี อดิศักดิ์ คุณพันธ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พุทธศักราช 2562
ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

WRITER

RELATED

กำหนดอัตราความเร็วรถใหม่ สำหรับขับขี่บนทางหลวง ไม่เกิน 65 – 120 กม./ชม.

กำหนดอัตราความเร็วรถใหม่ สำหรับขับขี่บนทางหลวง ไม่เกิน 65 – 120 กม./ชม.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวงหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบท ครอบคลุมทั้งรถยนต์ รถขนส่ง และมอเตอร์ไซค์

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการป้องกันโควิด โหลดแอปฯ ‘หมอชนะ-ไทยชนะ’

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการป้องกันโควิด โหลดแอปฯ ‘หมอชนะ-ไทยชนะ’

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงที่ 2/2564 เรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9

ราชกิจจาฯ ประกาศ แท็กซี่สนามบินคิดค่าบริการสัมภาระ ชิ้นละ 20-100 บาท

ราชกิจจาฯ ประกาศ แท็กซี่สนามบินคิดค่าบริการสัมภาระ ชิ้นละ 20-100 บาท

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการอื่น กรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน

แก้ไขกฎหมาย เปิดทางขาย-ครอบครอง ยาเสพติด เพื่อรักษาโรค-วิจัย

แก้ไขกฎหมาย เปิดทางขาย-ครอบครอง ยาเสพติด เพื่อรักษาโรค-วิจัย

ราชกิจจาเผยแพร่กฎกระทรวง สธ. ฉบับใหม่ โดยมีการปลดล็อคอนุญาตให้จำหน่าย - ครอบครอง เพื่อใช้ในการรักษาโรค - วิจัย ..

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรง ในกทม.

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรง ในกทม.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ยกเลิกประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรง ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค.2563 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

โปรดเกล้าฯ ถอดยศตำรวจ 10 ราย กระทำผิดวินัยร้ายแรง

โปรดเกล้าฯ ถอดยศตำรวจ 10 ราย กระทำผิดวินัยร้ายแรง

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศตำรวจ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศขายของออนไลน์ ห้ามให้อินบ็อกซ์ถามราคา

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศขายของออนไลน์ ห้ามให้อินบ็อกซ์ถามราคา

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์

กระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้ นักเรียน ไว้ผมยาวได้

กระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้ นักเรียน ไว้ผมยาวได้

กระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้นักเรียนไว้ผมสั้นหรือผมยาวได้ แต่ต้องเรียบร้อย ห้ามดัด ย้อม ไว้หนวด แต่งเป็นลวดลาย ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ การไว้ทรงผมนักเรียน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.…