ข่าวน้ำท่วม ข่าวสดวันนี้ สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระสังฆราช ประทาน 1 ล้านบาทช่วยน้ำท่วม

วันที่ 26 ก.ย. ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ประทานโอกาสให้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.)…

Home / NEWS / สมเด็จพระสังฆราช ประทาน 1 ล้านบาทช่วยน้ำท่วม

ประเด็นน่าสนใจ

  • พร้อมประทานกำลังใจให้ผู้ประสบภัย มีสรรพกำลังเข้มแข็งขึ้นเร็ววัน
  • ทรงอนุโมทนากุศลจริยา คณะสงฆ์และผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้

วันที่ 26 ก.ย. ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ประทานโอกาสให้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.)

ในฐานะประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมส. เข้าเฝ้ารับประทานกัปปิยภัณฑ์ (ของใช้ที่ควรแก่ภิกษุ) เท่าจำนวน 1 ล้านบาท แก่คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของ มส. เพื่อนำไปเป็นทุนตั้งต้น สำหรับฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบเหตุอุทกภัย

ในโอกาสนี้ โปรดให้เชิญรับสั่งประทานกำลังใจให้ผู้ประสบภัย มีสรรพกำลังเข้มแข็งขึ้นเร็ววัน อีกทั้งทรงอนุโมทนากุศลจริยา ซึ่งคณะสงฆ์ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนทุกภาคส่วน ได้ทุ่มเทอุทิศตนอย่างเข้มแข็งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เผชิญความทุกข์ยากด้วยพรหมวิหารธรรม

X