ข่าวสดวันนี้ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม น้ำท่วม

รัฐอนุมัติงบช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ครัวเรือนละ 5,000 บาท

นางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า รัฐบาลได้อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยใช้จ่ายงบประมาณรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 7.6 พันล้านบาท ดังนี้ 1.เงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับผู้ที่มีบ้านเรือนอยู่อาศัยประจำ…

Home / NEWS / รัฐอนุมัติงบช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ครัวเรือนละ 5,000 บาท

ประเด็นน่าสนใจ

  • รัฐบาล อนุมัติงบช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย) ครัวเรือนละ 5,000 บาท
  • งบประมาณรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำนวน 7.6 พันล้านบาท

นางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า รัฐบาลได้อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยใช้จ่ายงบประมาณรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 7.6 พันล้านบาท ดังนี้

1.เงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับผู้ที่มีบ้านเรือนอยู่อาศัยประจำ ในกรณีดังนี้ 1.น้ำท่วมบ้านโดยฉับพลันและทรัพย์สินเสียหาย , 2.บ้านถูกน้ำท่วมขังไม่น้อยกว่า 7 วัน และทรัพย์สินเสียหาย และ 3.บ้านเสียหายจากน้ำท่วม พายุ น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม โดยมีเงื่อนไขสำคัญ คือ ทั้ง 3 กรณีต้องเป็นบ้านพักประจำในพื้นที่ประกาศเขตภัยพิบัติหรือเขตให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน และอำเภอรับรอง ในกรณีที่ประสบภัยซ้ำซ้อน 3 กรณี จะได้รับการช่วยเหลือแบบเดียว และกรณีประสบภัยทั้งพายุ “โพดุล” และพายุ “คาจิกิ” ให้ช่วยเหลือเพียงเหตุเดียว

2.เงินช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป ในการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “โพดุล” และพายุดีเปรสชั่น “คาจิกิ”

กระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัย เร่งรัดในการระบายน้ำ เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ฝนที่อาจจะเกิดขึ้นอีก และดูแลพี่น้องประชาชนในทุกด้าน เช่น พื้นที่พักพิง อาหาร สุขา และยารักษาโรคต่าง ๆ ให้ครบถ้วนทั่วถึงทุกพื้นที่ ส่วนจังหวัดอื่น ๆ ที่อยู่ในระหว่างฟื้นฟู ขอให้เร่งสำรวจความเสียหายและความต้องการของประชาชน รวมถึงซ่อมแซมบ้านเรือนให้กลับคืนสู่ปกติโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัย ได้ที่สายด่วน 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย โทร.0-2637-3000

X