ผู้ประกันตน รายได้ โรคเรื้อรัง

แนะผู้ประกันตน เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ขอรับสิทธิประโยชน์เงินทดแทนการขาดรายได้

กระทรวงแรงงาน ได้แนะให้ผู้ประกันตนเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ต้องหยุดรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์ ขอรับสิทธิประโยชน์เงินทดแทนการขาดรายได้ที่สำนักงานประกันสังคม โรคเรื้อรัง อาทิ โรคมะเร็ง โรคไตวายเรื้อรัง โรคเอดส์ โรคหรือการบาดเจ็บของสมอง เส้นเลือดสมอง กระดูกสังหลังเป็นเหตุให้อัมพาต ความผิดปกติของกระดูกที่มีภาวะแทกซ้อน เช่น กระดูกติดเชื้อ กระดูกติดช้า…

Home / NEWS / แนะผู้ประกันตน เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ขอรับสิทธิประโยชน์เงินทดแทนการขาดรายได้

กระทรวงแรงงาน ได้แนะให้ผู้ประกันตนเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ต้องหยุดรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์ ขอรับสิทธิประโยชน์เงินทดแทนการขาดรายได้ที่สำนักงานประกันสังคม

โรคเรื้อรัง อาทิ โรคมะเร็ง โรคไตวายเรื้อรัง โรคเอดส์ โรคหรือการบาดเจ็บของสมอง เส้นเลือดสมอง กระดูกสังหลังเป็นเหตุให้อัมพาต ความผิดปกติของกระดูกที่มีภาวะแทกซ้อน เช่น กระดูกติดเชื้อ กระดูกติดช้า กระดูกไม่ติด กระดูกผิดปกติ หรือเหล็กดามกระดูกหัก โรคหรือการเจ็บป่วยอื่น ๆ ที่ต้องรักษาตัวต่อเนื่องไม่สามารถทำงานติดต่อกันได้เกิน 180 วัน

ผู้ประกันตนสามารถขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ จากสำนักงานประกันสังคมในอัตรา 50% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 365 วัน ใน 1 ปี และรักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง / จังหวัด / สาขา ทั่วประเทศ หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 1 (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ)