สายด่วน 1300

จุติ พร้อมดึงวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง เป็นเครือข่าย พม. แจ้งสายด่วน 1300

นายจุติ ไกรฤกษ์ อดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. และศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) โดยได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ นายจุติ กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานหน่วยงานในครั้งนี้…

Home / NEWS / จุติ พร้อมดึงวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง เป็นเครือข่าย พม. แจ้งสายด่วน 1300

นายจุติ ไกรฤกษ์ อดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. และศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) โดยได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่

นายจุติ กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานหน่วยงานในครั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และเต็มกำลัง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาอย่างเร่งด่วนและทันต่อสถานการณ์ พร้อมทั้งกระตุ้นการมี ส่วนร่วมของภาคประชาชน เช่น วินรถจักรยานยนต์รับจ้าง และประชาชนทุกคน ให้เข้ามาเป็นเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในการชี้เป้า เฝ้าระวังประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนและประสบปัญหาทางสังคม

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นผู้ประสบปัญหาทางสังคม สามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. สายด่วน 1300 บริการ 24 ชั่วโมงซึ่งพร้อมให้บริการและประสานส่งต่อไปยังหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับจิตอาสาและ อพม. ในพื้นที่ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้บริการคำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมทั่วประเทศ ผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ 1) โทรศัพท์ภายในประเทศ โทร. สายด่วน 1300 2) สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 3) ติดต่อด้วยตนเอง (walk in) ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ และ 4) โทรศัพท์ระหว่างประเทศ โทร. (00)66 99 130 1300

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. มีภารกิจหน้าที่ให้บริการประชาชน ผ่านโทรสายด่วน 1300 บริการทุกวัน 24 ชั่วโมง เป็นศูนย์กลางในการให้คำแนะนำปรึกษารับเรื่องราวร้องทุกข์แก่ประชาชนผู้ประสบปัญหาสังคมอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ

ซึ่งมีเจ้าหน้าที่และนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพปฏิบัติงานพร้อมให้คำแนะนำปรึกษาการช่วยเหลือและประสานส่งต่อ รวมทั้งการช่วยเหลือเชิงรุก โดยมีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (Moblie Team) ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมในภาวะวิกฤต โดยมุ่งเน้นการสงเคราะห์ ช่วยเหลือ และคุ้มครองสวัสดิภาพ ภายใต้ระบบเชื่อมโยงกับหน่วยปฏิบัติระดับกรมในกระทรวง พม. และภาคีเครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศ อีกทั้งการติดตามการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้พ้นภาวะวิกฤตและคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป

สำหรับสถิติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมของศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2562 พบว่า มีการให้บริการรวม 100,417 กรณี เฉลี่ย 326 กรณีต่อวัน โดยปัญหาสังคมที่ได้รับแจ้งสูงสุด ได้แก่ ปัญหาครอบครัวยากจน ความรุนแรงในครอบครัวและสังคม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการสอบถามถึงสิทธิและบริการตามภารกิจกระทรวง พม. อาทิ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นต้น

X