กระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดเทอม โควิด-19

ศธ. เลื่อนเปิดเทอมเป็น 1 มิ.ย. นี้

ศธ.เลื่อนเปิดเทอมปี 2564 จาก 17 พ.ค. เป็น 1 มิ.ย. นี้ เนื่องจากโควิด-19 โดยให้เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมเสริมทางออนไลน์ เพื่อไม่ให้กระทบโอกาสและสิทธิของผู้เรียน

Home / NEWS / ศธ. เลื่อนเปิดเทอมเป็น 1 มิ.ย. นี้

กระทรวงศึกษาธิการมีมติเลื่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 จาก 17 พ.ค. เป็น 1 มิ.ย. นี้ เนื่องจากโควิด-19 โดยให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมแนวทางการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมเสริมทางออนไลน์ หรือระบบอื่นที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้กระทบโอกาสและสิทธิของผู้เรียน

วันนี้ (27 เม.ย. 2564) น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า จะเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พ.ค. เป็นวันที่ 1 มิ.ย.นี้ เนื่องจาก โควิด-19 อาจมีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้กระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา และผู้ปกครองก็เป็นห่วงบุตรหลาน โดยเป็นมติจากการประชุมหารือเรื่องการเปิดภาคเรียนและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 ร่วมกับปลัด ศธ.และหน่วยงานในสังกัด

น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า ศธ. กำหนดแนวทางเพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดภาคเรียน กระทบต่อโอกาสในการเรียนรู้และสิทธิของผู้เรียน ดังนี้ ช่วง 17-30 พ.ค. นี้ 

  • ให้สถานศึกษา ครู และบุคลากร เตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน และอื่นๆ เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน 
  • สื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในการเลื่อนวันเปิดภาคเรียน 
  • ครูอาจไปเยี่ยมนักเรียน นักศึกษาที่บ้าน จัดกิจกรรมเสริมให้ผู้เรียน โดยใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นๆ ที่เหมาะสม โดยพิจารณาตามบริบทและประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

ทั้งนี้ ศธ. จะประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และประกาศของ ศบค. เป็นระยะ โดยจะให้การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนกระทบต่อนักเรียน นักศึกษาน้อยที่สุด สำหรับโรงเรียนที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ไม่มาก สามารถเตรียมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติเป็นหลัก

“ขณะนี้กระบวนการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ของโรงเรียนทั่วประเทศยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และมีประมาณ 10,000 แห่ง ที่ไม่สามารถดำเนินการรับนักเรียนตามปฏิทินการรับนักเรียนที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นอีกสาเหตุสำคัญที่จำเป็นต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียน และการเลื่อนครั้งนี้ก็เลื่อนออกไปอีกเพียง 11 วัน โดยสถานศึกษาจะจัดการเรียนการสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตร และกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กำหนดไว้ คือ วันที่ 11 ตุลาคม 2564” น.ส.ตรีนุช กล่าว