รู้จัก คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ยุค 4.0 ไม่ว่าใครก็มีส่วนร่วมได้

หากพูดถึง “คสช” เชื่อว่าหลายๆ คนคงร้อง “อ้อ” พร้อมกับนึกถึง “คณะรักษาความสงบแห่งชาติ” แต่ คสช.ที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้คือ “คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ” ที่มีชื่อย่อว่า “คสช.” เหมือนกัน  โดยในช่วงปลายปี 2562 นี้ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ชุดปัจจุบัน…

Home / NEWS / รู้จัก คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ยุค 4.0 ไม่ว่าใครก็มีส่วนร่วมได้

หากพูดถึง “คสช” เชื่อว่าหลายๆ คนคงร้อง “อ้อ” พร้อมกับนึกถึง “คณะรักษาความสงบแห่งชาติ” แต่ คสช.ที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้คือ “คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ” ที่มีชื่อย่อว่า “คสช.” เหมือนกัน 

โดยในช่วงปลายปี 2562 นี้ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ชุดปัจจุบัน กำลังจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งหลายคนอาจสงสัยว่า คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติคือใคร มีบทบาทหน้าที่อย่างไรกับสังคม มีการรับสมัครและสรรหาอย่างไร เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักและเข้าใจถึงกระบวนการได้มาของกรรมการสุขภาพแห่งชาติในปีนี้กัน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คือใคร?
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ คสช. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการมาจาก 3 ภาคส่วน ได้แก่ ภาควิชาชีพและวิชาการ  ภาคราชการ  ภาคประชาชนและสังคม

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

 • ให้ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดยุทธศาสตร์หรือนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะ
 • พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วมทั้งในระดับชาติและพื้นที่
 • เชื่อมประสานการทำงานแบบข้ามภาคส่วน เน้นการเรียนรู้ร่วมกัน
 • เสนอการจัดการระบบสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน

กระบวนการได้มาของกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ในส่วนที่สรรหาโดยการเลือกกันเองมี 3 ประเภทคือ
1. ผู้ทรงคุณวุฒิ จะต้องไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน นักวิชาการ ฯลฯ
2. ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร องค์กรนี้จะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ เช่น NGOs เครือข่ายประชาชน ฯลฯ
3. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ


การสมัครและการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562

สำหรับการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติปี 2562 นั้น แบ่งเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน โดยสองกลุ่มแรกที่ทางคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติออกประกาศมาแล้วคือ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ และกลุ่มผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ส่วนกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องรอประกาศอีกทีภายหลัง 

 ลองมาดูว่า หากคุณสนใจเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จะเข้าข่ายอยู่ในกลุ่มไหนและต้องสมัครอย่างไร

1. ใบสมัครแบบออนไลน์ของผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ไฟล์เอกสารแนบประกอบการสมัคร (บันทึกด้วยไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpeg)
    1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
    3) เอกสารสรุปผลงานเป็นที่รับรู้ได้โดยทั่วไปและสอดคล้องกับกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่เลือกสมัคร ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4

ใครบ้างจัดอยู่ในกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ?
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประสงค์จะเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการจะต้องไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขและให้แสดงความจำนงสมัครเข้าอยู่ในกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้เท่านั้น

1. กลุ่มบริหารนโยบายสาธารณะรัฐศาสตร์นิติศาสตร์
2. กลุ่มธุรกิจบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์
3. กลุ่มการศึกษาการจัดการความรู้
4. กลุ่มสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. กลุ่มพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
6. กลุ่มการพัฒนาสังคมและชุมชนท้องถิ่น

1.ใบสมัครแบบออนไลน์ของผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ไฟล์เอกสารแนบประกอบการสมัคร (บันทึกด้วยไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpeg)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 • เอกสารสรุปผลงานเป็นที่รับรู้ได้โดยทั่วไปและสอดคล้องกับกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่เลือกสมัคร ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4

กำหนดการสำคัญการคัดเลือกกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ

© 1 – 30 สิงหาคม 2562 ภายในเวลา 16.30 น. ยื่นใบสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์หลัก https://nhc.nationalhealth.or.th/
© ภายใน 1 ตุลาคม 2562 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่มต่างๆ ที่ผ่านคุณสมบัติเพื่อเลือกกันเอง
© 4 – 20 ตุลาคม 2562 ผู้ผ่านคุณสมบัติลงทะเบียน และจะต้องแจ้งยืนยันการใช้สิทธิ์ลงคะแนนผ่านเว็บไซต์หลัก มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
© 24 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่ 09.00 – 12.00 น. ผู้มีสิทธิ์ทำการลงคะแนนผ่านระบบลงคะแนนออนไลน์บนเว็บไซต์หลัก
© ภายใน 8 พฤศจิกายน 2562 ประกาศผลการเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยติดประกาศไว้ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและเว็บไซต์ https://nhc.nationalhealth.or.th  โทร. 0 2832 9023 – 24


การสมัครและการคัดเลือกกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
(กลุ่มผู้แทนองค์กรภาคเอกชน)

ใครบ้างจัดอยู่ในกลุ่มผู้แทนองค์กรภาคเอกชน

ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่จะเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้แทนที่องค์กรภาคเอกชนส่งชื่อเข้าสมัครโดยระบุว่าจะสมัครในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่มีการจัดแบ่งตามลักษณะกิจกรรมที่ดำเนินงานเกี่ยวกับสุขภาพดังนี้

 1. กลุ่มองค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองและสมาชิก
 2. กลุ่มองค์กรที่ดำเนินงานด้านอาสาสมัครจิตอาสาหรือรณรงค์เผยแพร่
 3. กลุ่มองค์กรที่ดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข
 4. กลุ่มองค์กรชุมชนที่ดาเนินงานด้านการพัฒนาในพื้นที่ชุมชน
 5. กลุ่มองค์กรที่ดำเนินงานด้านพัฒนาชุมชนสังคมนโยบายสาธารณะพิทักษ์สิทธิมนุษยชนการศึกษาศาสนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรืออื่นๆในเชิงประเด็น

คุณสมบัติ สำหรับคุณสมบัติขององค์กรภาคเอกชนในแต่ละจังหวัดที่จะส่งผู้แทนเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการนั้น มีดังนี้

 1. มีที่ตั้งองค์กรอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่ขอขึ้นทะเบียน
 2. ดำเนินกิจกรรมในกลุ่มที่จะขอขึ้นทะเบียนมาแล้วในพื้นที่เขตที่สมัครไม่น้อยกว่า 3 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 3. เป็นองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรไม่ว่าจะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่

กำหนดการสำคัญ การคัดเลือกกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มผู้แทนองค์กรภาคเอกชน

© 1 – 30 สิงหาคม 2562 ภายในเวลา 16.30 น. ยื่นใบสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://nhc.nationalhealth.or.th/
© ภายใน 1 ตุลาคม 2562 แจ้งผลการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนองค์กรภาคเอกชน พร้อมประกาศบัญชีรายชื่อผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ผ่านคุณสมบัติเพื่อเลือกกันเองระดับกลุ่ม
© ภายใน 1 ตุลาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้แทนฯ ที่ผ่านคุณสมบัติ
© 4 – 20 ตุลาคม 2562 ผู้ผ่านคุณสมบัติ ให้ลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเพื่อเลือกกันเองระดับกลุ่ม ผ่านเว็บไซต์หลัก มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
© 25 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 จัดประชุมเพื่อเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนระดับกลุ่ม ระดับจังหวัด และระดับเขต จะดำเนินการ โดยเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนไปทีละระดับ โดยดำเนินการเป็นรายภาค (ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์)
© ภายใน 8 พฤศจิกายน 2562 ประกาศผลการเลือกกรรมการจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต 1 – 13 โดยติดประกาศไว้ ณ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และเว็บไซต์ www.nhc.nationalhealth.or.th 


โดยคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้ประกาศวิธีการ หลักเกณฑ์ และระยะเวลา การเลือกกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2562 และจะเริ่ม เปิดรับสมัครวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2562 ซึ่งการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ จะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบง่ายๆ แค่ปลายนิ้วสัมผัส ตลอดกระบวนการผ่านเว็บไซต์หลัก การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ผ่านเว็บไซต์ nhc.nationalhealth.or.th โทร. 0 2832 9023 – 24

รู้จักคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติให้มากขึ้น

ผู้สนใจสามารถดูคุณสมบัติและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้ที่ 

https://nhc.nationalhealth.or.th
อย่าพลาด! รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 สิงหาคมนี้ เท่านั้น

เบอร์โทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ โทร. 0 2832 9023 – 24
Email : nhcvote@nationalhealth.or.th

X