บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เบี้ยผู้สูงอายุ

รัฐบาล! ยังจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุตามอัตราเดิม

ไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ยืนยัน ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนเบี้ยผู้สูงอายุ รัฐบาลยังคงจ่ายในอัตราเดิมแบบขั้นบันได ส่วนที่มีกระแสข่าวการจ่ายเงินเพิ่มนั้น เป็นการเพิ่มให้แก่ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสังคมออนไลน์ถึงการปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั้น นางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริง ซึ่งการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ยึดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย…

Home / NEWS / รัฐบาล! ยังจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุตามอัตราเดิม

ประเด็นน่าสนใจ

  • ยังจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุตามอัตราเดิม
  • การเพิ่มเงิน เพิ่มให้แก่ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ยืนยัน ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนเบี้ยผู้สูงอายุ รัฐบาลยังคงจ่ายในอัตราเดิมแบบขั้นบันได ส่วนที่มีกระแสข่าวการจ่ายเงินเพิ่มนั้น เป็นการเพิ่มให้แก่ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสังคมออนไลน์ถึงการปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั้น นางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริง ซึ่งการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ยึดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552

โดยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นการจ่ายแบบขั้นบันไดคงเดิม คือ
อายุ 60 – 69 ปี ได้รับเงิน 600 บาท/เดือน
อายุ 70 – 79 ปี ได้รับเงิน 700 บาท/เดือน
อายุ 80 – 89 ปี ได้รับเงิน 800 บาท/เดือน
อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท/เดือน

ทั้งนี้ผู้สูงอายุจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นรายเดือนต่อเนื่องไปตลอดชีวิต ตามอัตราเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ โดยผู้ที่อายุจะเข้าสู่ 60 ปี นำบัตรประจำตัวประชาชนไปยื่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลในเดือนตุลาคมนี้ และในเดือนตุลาคมปีถัดไปก็จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

สำหรับการจ่ายเงินเพิ่มนั้น เป็นการจ่ายเพิ่มให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และจะเพิ่มให้ช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน 2562 เดือนละ 500 บาท รวม 2 เดือนเป็นเงิน 1,000 บาทเท่านั้น

X