ตรวจโควิด

กรม สบส. ออกประกาศคุมมาตรฐาน แล็บตรวจโควิดในคลินิกทั่วไทย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ออกประกาศคุมมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 ในคลินิกทั่วประเทศ

Home / NEWS / กรม สบส. ออกประกาศคุมมาตรฐาน แล็บตรวจโควิดในคลินิกทั่วไทย

ประเด็นน่าสนใจ

  • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ออกประกาศคุมมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 ในคลินิกทั่วประเทศ
  • ร่วมคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานถูกต้องตามกฎหมายกำหนด

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรงสาธารณสุข กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ ที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ สร้างความวิตกกังวลแก่พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่เคยเดินทางไปในพื้นที่เดียวกับผู้ติดเชื้อย่อมต้องการยืนยันว่าตนมีการติดเชื้อหรือไม่ หากมีการติดเชื้อแล้วก็จะได้รักษาอย่างทันท่วงที และควบคุมมิให้เกิดการระบาดของโรคไปยังบุคคลใกล้ชิด

จึงเป็นสาเหตุให้ความต้องการการตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 จากสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนทั้งโรงพยาบาล หรือคลินิกเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อคุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีความเที่ยงตรง กรม สบส.จึงได้ออกประกาศเรื่อง แนวทางการป้องกัน ควบคุม และส่งต่อผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

กรณีสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน ที่ผ่านมา โดยกำหนดให้ห้องปฏิบัติการของคลินิกที่จะให้บริการตรวจคัดกรองและตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดโรคโควิด 19 แก่ประชาชนจะต้องผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด

อีกทั้งก่อนการให้บริการจะต้องให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการรับบริการตรวจคัดกรองแก่ผู้รับบริการ เมื่อปรากฏผลการตรวจคัดกรองแล้ว จะต้องแจ้งให้ผู้รับบริการทราบทันที และหากผลการตรวจคัดกรองพบว่าผู้รับบริการป่วยด้วยโรคโควิด 19 ทางห้องปฏิบัติการตรวจคัดกรองต้องแจ้งผลการตรวจคัดกรอง

พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ พร้อมประสานกับสถานพยาบาลของรัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับตัวผู้ป่วยไปรักษาพยาบาลโดยทันที ซึ่งหากกรม สบส.พบว่าคลินิกแห่งใดไม่ปฏิบัติตามก็จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายสถานพยาบาล กรม สบส.จะดำเนินการตามกฏหมายโดยไม่มีการละเว้นแต่อย่างใด

ทั้งนี้ กรม สบส.ขอกำชับให้สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งปฏิบัติตามกฎหมายในการควบคุมโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยการที่ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือมีการดำเนินการตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดแล้ว ย่อมทำให้การควบคุม ดูแล การระบาดของโรคโควิด 19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไม่นานก็จะสามารถหยุดการระบาดของโรคได้อย่างแน่นอน

X