ประชุมสภา ปิดประชุมสภา

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ปิดประชุมรัฐสภา สมัยสามัญประจำปี 19 ก.ย.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา โปรดเกล้าฯ ให้ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง โดยมีใจความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.…

Home / NEWS / ในหลวง โปรดเกล้าฯ ปิดประชุมรัฐสภา สมัยสามัญประจำปี 19 ก.ย.

ประเด็นน่าสนใจ

  • ในหลวงโปรดเกล้าฯ วันปิดประชุมสภา
  • วันปิดประชุมสภาครั้งที่ 1 คือ 19 ก.ย.นี้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา โปรดเกล้าฯ ให้ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง โดยมีใจความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 2562 นั้น บัดนี้สิ้นกำหนดเวลาหนึ่ง 120 วัน ตามสมัยประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 18 ก.ย. 2562

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 122 และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. 2562

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

สำหรับการปิดสมัยประชุม คือการสิ้นสุดของสมัยประชุมสามัญ หรือวิสามัญของรัฐสภา ทั้งสภาเดียวหรือสองสภา ซึ่งผลของการปิดสมัยประชุมนี้ ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจะมีการประชุมไม่ได้ แต่ไม่ห้ามกรรมาธิการชุดต่าง ๆ ที่จะประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตนได้

อีกทั้งจะทำให้บรรดาความคุ้มกันต่างๆ ที่สมาชิกได้รับในระหว่างสมัยประชุม อาทิ ห้ามมิให้จับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ไปทำการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา ซึ่งเมื่อปิดสมัยประชุมทำให้ความคุ้มกันเหล่านั้นเป็นอันสิ้นสุดลงด้วย

X