นิด้าโพล โพล

นิด้าโพล ชี้ประชาชนส่วนใหญ่ไปเลือกตั้งแน่นอน เชื่อความเป็นอยู่ดีขึ้น

“นิด้าโพล” เผย ปชช. 98.08  ไปเลือกตั้งแน่นอน เชื่อความเป็นอยู่ น่าจะดีขึ้น แก้ปัญหาปากท้องและหนี้สิน ราคาพืชผลทางการเกษตรสูงขึ้น วันนี้(19 ม.ค.) “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง…

Home / NEWS / นิด้าโพล ชี้ประชาชนส่วนใหญ่ไปเลือกตั้งแน่นอน เชื่อความเป็นอยู่ดีขึ้น

“นิด้าโพล” เผย ปชช. 98.08  ไปเลือกตั้งแน่นอน เชื่อความเป็นอยู่ น่าจะดีขึ้น แก้ปัญหาปากท้องและหนี้สิน ราคาพืชผลทางการเกษตรสูงขึ้น

วันนี้(19 ม.ค.) “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ความคาดหวังของประชาชนหลังการเลือกตั้ง 2562″ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 10 – 14 ม.ค.ที่ผ่านมา จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกภูมิภาค ทุกระดับการศึกษา และทุกอาชีพ รวมทั้งสิ้น 1,253 หน่วยตัวอย่าง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.47 เชื่อมั่นว่าความเป็นอยู่ น่าจะดีขึ้นหลังการเลือกตั้ง รองลงมา ร้อยละ 24.42 ระบุว่า เหมือนเดิม และร้อยละ 11.73 ระบุ ดีขึ้นแน่นอน และเมื่อถามถึงการไปลงคะแนนเสียง ร้อยละ 98.08 ระบุ ไปแน่นอน มีเพียงร้อยละ 1.36 ระบุ ไม่แน่ใจ และร้อยละ 0.56 ไม่ไปแน่นอน

ทั้งนี้ สิ่งที่ประชาชนอยากเห็นมากที่สุด หลังการเลือกตั้ง 2562 ร้อยละ 36.79 ประเทศสงบสุขประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น, ร้อยละ 22.11 ประเทศที่เป็นประชาธิปไตย,ร้อยละ 13.88 ประเทศที่ปราศจากการคอร์รัปชัน, ร้อยละ 8.14 ประเทศกลับมาเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจของอาเซียน

นอกจากนี้ ความคาดหวังของประชาชน หลังเลือกตั้ง ในแต่ละด้านพบว่า ด้านเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 30.09 หวังให้แก้ปัญหาปากท้องและหนี้สินของประชาชน รองลงมา ร้อยละ 16.92 ส่งเสริมราคาสินค้า/พืชผลทางการเกษตร , ด้านการเมือง ร้อยละ 25.30 หวังนักการเมืองที่เสียสละเพื่อประชาชน มีคุณธรรม, ร้อยละ 24.42 หวังได้นายกที่มีความเป็นผู้นำ มีความสามารถในการบริหารประเทศ ร้อยละ 14.45 มีการปฏิรูปการเมือง ปราศจากความขัดแย้ง , ด้านกฎหมาย ร้อยละ 43.73 หวังการบังคับใช้กฎหมายด้วยความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ, ด้านเกษตรกรรม” ร้อยละ 43.26 หวังราคาพืชผลทางการเกษตรสูงขึ้น, ร้อยละ 14.60 มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และด้านการศึกษา ร้อยละ 29.69 หวังให้กระจายโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน