สมัชชานโยบายชู 4 มติ รองรับสังคมสูงวัย วางแผนออมก่อนแก่

คัดลอก URL แล้ว

สมัชชานโยบายรองรับผู้สูงวัยชู 4 มติ เชื่อมทุกภาคส่วน เคลื่อนทั้งสังคมวางแผนออมก่อนแก่ สร้างคุณค่าชีวิต เดินทางสะดวก สุขภาพดีมีคนดูแล

วันนี้(4 ก.ค.) ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ มีการจัดงานสมัชชานโยบายรองรับสังคมสูงวัย ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และภาคีเครือข่าย เพื่อรวบรวมสถานการณ์และข้อเสนอต่างๆ หวังจัดทำนโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัย โดยมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในทุกภูมิภาค และผ่านการพิจารณาของพลเมืองใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านสุขภาพ และด้านสังคม มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทางภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมกว่า 500 คน

นางทิพย์รัตน์  นพลดารมย์ กรรมการบริหาร รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า นโยบายรองรับผ้สูงวัย เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนปรึกษาหารือและทำงานร่วมกัน ซึ่งงานนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับความร่วมมือในการพัฒนาประเทศตามแนวทางประชารัฐ เพื่อให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านผู้สูงอายุขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

ด้าน ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี ประธานกรรมการดำเนินการประชุมสมัชชานโยบายรองรับสังคมสูงวัย เผยว่า ที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานที่ทำงานเรื่องดังกล่าว แต่มักจะแยกส่วนกันทำงานตามหน้าที่เฉพาะที่ตนเองรับผิดชอบ สมัชชาสุขภาพจึงรวบรวมข้อเสนอจากภาคส่วนต่าง ๆ มาทำให้เกิดการบูรณาการในการวางแผน นำเสนอนโยบายและดำเนินการ โดยหลังจากที่ประชุมรับรองมตินโยบายรองรับผู้สูงวัยในวันนี้แล้ว จะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

 


แท็ก: NEWS
WRITER
X