อย่าลืม! ลงทะเบียน รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาทต่อเดือน หมดเขต 31 ก.ค. นี้ ตรวจสอบหลักเกณฑ์อีกครั้ง ที่นี่

คัดลอก URL แล้ว

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท ต่อเดือน จนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ รอบปัจจุบัน เริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่ 31 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2562 นี้ 

สถานที่รับลงทะเบียน 

 • อบต. เทศบาล หรือสำนักงานเขตใกล้บ้าน ในวันและเวลาราชการ

คุณสมบัติ

 • เด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ
 • มีสัญชาติไทย
 • อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้รวม เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี (ครัวเรือนของท่านรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนเท่าไหร่ นำเงินเดือนของทุกคนในครัวเรือนมารวมกันแล้วหารเฉลี่ยด้วยจำนวนสมาชิกในครัวเรือน เช่น ในครัวเรือนมี 2 คน เงินเดือน 2,500 และ 3,000 บาท ตามลำดับ ดังนั้นรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนของครัวเรือน จึงเท่ากับ 2,500+3000÷2 = 2,750 บาท )
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการอื่นๆ จากรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรืออยู่ในอุปการะของหน่วยงานรัฐ หรือเอกชน

หมายเหตุ: มีประกันสังคม, เป็นข้าราชการ, กำลังตั้งครรภ์ยังไม่เกิด สามารถลงทะเบียนได้ เมื่อมีบุตรเพิ่มให้ลงทะเบียนใหม่ทุกครั้ง

เอกสารที่ต้องเตรียม 

 • แบบลงทะเบียน (ดร.01) (รับได้ที่สถานที่ลงทะเบียน)
 • แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) (รับได้ที่สถานที่ลงทะเบียน) หรือสำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบิดา มารดา
 • บัตรประชาชนของหญิงตั้งครรภ์ หรือผู้ปกครอง
 • สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่มีชื่อหญิงตั้งครรภ์)
 • สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ที่ขอรับเงินอุดหนุเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

คุณเข้าข่ายได้รับเงินอุดหนุนหรือไม่? > แบบทดสอบสิทธิ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

 • สำนักงานเขตในกรุงเทพฯ เมืองพัทยา อบต. เทศบาล
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัด
 • กรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร. 0 2651 6534, 0 225 55850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147
 • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • เว็บไซต์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด www.dcy.go.th
 • Facebook โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

 

ที่มา: โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน


แท็ก: NEWS
WRITER
X