กทม. ข่าวสดวันนี้ ขึ้นค่าขยะ ค่าเก็บขยะ ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจาฯ ประกาศอัตราค่าเก็บขยะใหม่เป็น 80 บาท เริ่ม 1 ต.ค.นี้

ราชกิจจาฯ ประกาศข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าธรรมเนียมการเก็บขยะใหม่ เริ่ม 1 ต.ค.นี้ เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ.…

Home / NEWS / ราชกิจจาฯ ประกาศอัตราค่าเก็บขยะใหม่เป็น 80 บาท เริ่ม 1 ต.ค.นี้

ราชกิจจาฯ ประกาศข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าธรรมเนียมการเก็บขยะใหม่ เริ่ม 1 ต.ค.นี้

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2562 สำหรับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยกำหนดให้ใช้อัตราค่าจัดเก็บและขนสิ่งปฏิกูล ดังนี้

ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป / ค่ากำจัดมูลฝอยทั่วไป

  • กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เดือนละ 40 บาท ค่ากำจัดมูลฝอยทั่วไป เดือนละ 40 บาท รวมเป็น 80 บาทต่อเดือน
  • กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 20 ลิตรแต่ไม่เกิน 500 ลิตร ให้คิดเป็นหน่วยทุก ๆ 20 ลิตรในอัตราต่อหน่วยละ 65 บาท ค่ากำจัด หน่วยละ 70 บาท
  • กรณีวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขน เดือนละ 2,450บาท ค่ากำจัด เดือนละ 2,650 บาท/เดือน

ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ / ค่ากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

  • กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน 13 ลิตรหรือน้้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม เดือนละ 300 บาท ค่ากำจัด เดือนละ 480 บาท หากทิ้งขยะเกินวันละ 2 กิโลกรัม จะคิดเป็นหน่วย หน่วยละ 300 บาท
  • ขยะติดเชื้อจัดเก็บเป็นครั้งคราว ค่าบริการ ครั้งละ 3,000 บาท กรณีระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร และคิดเพิ่มขึ้นอีกกิโลเมตรละ 15 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 5,000 บาท

 


 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ราชกิจจานุเบกษา