การเมือง สภานักศึกษาม.เชียงใหม่ เลือกตั้ง2562

สภานศ. ม.เชียงใหม่ ออกแถลงการณ์ จี้รัฐบาลคืนอำนาจให้แก่ประชาชน

สภานักศึกษา ม.เชียงใหม่ ออกแถลงการณ์ จี้รัฐบาลคืนอำนาจให้แก่ประชาชน และเร่งกำหนดวัน เลือกตั้ง เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2562 สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ออกแถลงการณ์เรื่อง การแสดงจุดยืนต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นับแต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๑…

Home / NEWS / สภานศ. ม.เชียงใหม่ ออกแถลงการณ์ จี้รัฐบาลคืนอำนาจให้แก่ประชาชน

สภานักศึกษา ม.เชียงใหม่ ออกแถลงการณ์ จี้รัฐบาลคืนอำนาจให้แก่ประชาชน และเร่งกำหนดวัน เลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2562 สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ออกแถลงการณ์เรื่อง การแสดงจุดยืนต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นับแต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

บัญญัติให้การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร ต้องแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๑๕๐ วัน โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะรัฐมนตรีได้แสดงเจตนาต่อสาธารณชนในห้วงเวลาก่อนหน้านี้ ว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ แต่ปัจจุบันรัฐบาลยังมิได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาเพื่อกำหนดวันเลือกตั้งแต่อย่างใด

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะองค์กรเพื่อพิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์ของนักศึกษา ได้เห็นว่าการเลือกตั้งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งนักศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งของพลเมืองแห่งราชอาณาจักรไทย และเป็นผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมาย

ความไม่ชัดเจนของวันเลือกตั้งหรือการเปลี่ยนแปลงวันเลือกตั้งออกไปนั้น ย่อมส่งผลกระทบต่อนักศึกษาโดยตรง ทั้งยังเป็นการทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนตลอดจนนานาประเทศ ในการนี้ เราจึงขอเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง และรัฐบาลดำรงคงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรี พร้อมทั้งยึดมั่นถือมั่นในระบอบประชาธิปไตย ผ่านการคืนอำนาจให้แก่ประชาชน และกำหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจนโดยเร็ว

ท้ายที่สุดนี้ สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงจุดยืนสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันเป็นระบอบที่ประกันสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน โดยคาดหวังให้ประเทศไทยมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด