ข่าวการเมือง นิด้าโพลล์ รัฐธรรมนูญ

นิด้าโพลล์ ระบุ ปชช. 58.49 ต้องการ รธน.ฉบับใหม่

โดยเกินครึ่งระบุว่า สมาชิกสภาร่าง รธน. มาจากการเลือกตั้งทั่วประเทศ

Home / NEWS / นิด้าโพลล์ ระบุ ปชช. 58.49 ต้องการ รธน.ฉบับใหม่

 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนในเรื่อง “ประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,313 หน่วยตัวอย่าง พบว่า

 • ร้อยละ 58.49 ระบุว่า ประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ทั้งฉบับ)
 • ร้อยละ 25.13 ระบุว่า ไม่ประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (จะไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ทั้งฉบับ)
 • ร้อยละ 6.48 ระบุว่า ไม่ไปลงประชามติ
 • ร้อยละ 5.94 ระบุว่า ไปลงประชามติ ไม่เลือกข้อใด (Vote NO)
 • ร้อยละ 3.96 ระบุว่า ไม่แน่ใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงบุคคลที่ควรเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญ หากมีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พบว่า

 • ร้อยละ 59.86 ระบุว่า สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่มาจากการเลือกตั้งทั่วประเทศ
 • ร้อยละ 21.86 ระบุว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
 • ร้อยละ 17.75 ระบุว่า สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากการสรรหา จากมหาวิทยาลัย
 • ร้อยละ 11.88 ระบุว่า สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 
 • ร้อยละ 10.97 ระบุว่า สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากการสรรหา จากรัฐบาล
 • ร้อยละ 9.75 ระบุว่า สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากการสรรหา จากรัฐสภา
 • ร้อยละ 8.38 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบ