คสช. งบประมาณแผ่นดิน รัฐบาล คสช.

ส่องงบประมาณ 5 ปี หลังสิ้นสุด ‘รัฐบาล คสช.’

หลังหมด คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.อย่างเป็นทางการ แม้จะยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนเปิดเผยออกมา แต่หากไปย้อนดูการผ่านร่างงบประมาณ ของสนช.ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ผ่านงบแล้ว กว่า 14 ล้านล้านบาท ตลอดวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาล มีรายงานว่า…

Home / NEWS / ส่องงบประมาณ 5 ปี หลังสิ้นสุด ‘รัฐบาล คสช.’

ประเด็นน่าสนใจ

  • รัฐบาล คสช. ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ใช้งบประมาณโดยผ่านร่างฯ ของ สนช. กว่า 14 ล้านล้านบาท
  • งบประมาณตั้งแต่ พ.ศ. 2558 – 2562 โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์ 6 ด้าน

หลังหมด คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.อย่างเป็นทางการ แม้จะยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนเปิดเผยออกมา แต่หากไปย้อนดูการผ่านร่างงบประมาณ ของสนช.ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ผ่านงบแล้ว กว่า 14 ล้านล้านบาท

ตลอดวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาล มีรายงานว่า สำนักงบประมาณได้มีหนังสือเวียนระบุ งบประมาณ ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 – 2562 งบประมาณรายจ่ายรวมของประเทศมี จำนวน ทั้งสิ้น 14,324,000 ล้านล้านบาท โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ดังนี้

  • ด้านความมั่นคง 1,507,085.6 ล้านบาท
  • ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 2,115,569.7 ล้านบาท
  • ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 2,662,491.6 ล้านนาท
  • ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม1,990,403.7 ล้านบาท
  • ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 559,973.8 ล้านบาท
  • ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 3,698,009.5 ล้านบาท

ซึ่งหากดูก็จะสอดคล้องกับ งบประมาณรายจ่าย ที่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือ สนช. ได้มีมติเห็นชอบ พระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายและ งบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม ปี 2558 – 2562 จำนวน 8 ฉบับ

โดยปี ปี 2558 วงเงิน 2,575,000 ล้านล้านบาท ปี 2559 วงเงิน 2,720,000 ล้านล้านบาท และ งบประมาณเพิ่มเติมฯ 56,000 หมื่นล้านบาท ปี 2560 วงเงิน 2,733,000 ล้านล้านบาท และเพิ่มเติมฯ 190,000 แสนล้านบาท ปี 2561 วงเงิน 2,900,000 ล้านล้านบาท และ งบประมาณเพิ่มเติมฯ 150,000 แสนล้านบาท รวมถึงล่าสุด งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 วงเงิน 3,000,000 ล้านล้านบาท

X