กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ลงนาม MOU ผนึกกำลังปฏิรูปกองทัพ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ!

เป็นการส่งเสริม และสนับสนุน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่สามารถผลิตใช้ในราชการได้เอง

Home / NEWS / ลงนาม MOU ผนึกกำลังปฏิรูปกองทัพ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ!

วันนี้ (9 มี.ค.64) พล.อ. ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ,พลเอก ธรรมนูญ วิถี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก, พลเรือเอก สิทธิพร มาสเกษม รองผู้บัญชาการทหารเรือ, พลอากาศเอก ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล และ พลเอก สราวุธ รัชตะนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) การสั่งซื้อ/สั่งจ้างผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กับ กองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ ณ ห้องศรีสมาน 2 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน)

ซึ่งการลงนามครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และเจตนารมณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการผนึกกำลังร่วมกันของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม โดยจะเป็นการส่งเสริม และสนับสนุน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่สามารถผลิตใช้ในราชการได้เอง สะท้อนถึงการพึ่งพาตนเอง ลดการนำเข้ายุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ ตลอดจนเป็นการวางรากฐาน การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ด้วยการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้มีความก้าวหน้า และต่อยอดนวัตกรรมที่ทันสมัย

สำหรับการลงนามดังกล่าว ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงครั้งแรกเมื่อปี 2556 ซึ่งครั้งนี้จะเป็นการขยายกรอบความร่วมมือออกไปอีก 4 ปี คือตั้งแต่ปี 2564-2567 ถือเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ที่กำหนดให้อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายลำดับที่ 11 หรือ S – Curve 11 ที่เป็นการเปิดแนวคิดใหม่ในการปฏิรูปอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และห่วงโซ่การผลิต เสริมสร้างความพร้อมรบ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทัพเพื่อให้เป็นหลักประกันความมั่นคง รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ในระดับสากลต่อไป

X