สาหร่าย

อย. ยืนยันผลิตภัณฑ์สาหร่ายปลอดภัย แนะผู้บริโภคอ่านปริมาณโซเดียมบนฉลากจีดีเอ

คัดลอก URL แล้ว

อย.ยืนยันผลการตรวจสอบปริมาณตะกั่วและแคดเมียม ที่พบในผลิตภัณฑ์สาหร่ายของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัย ส่วนผลิตภัณฑ์สาหร่าย 1 ตัวอย่าง ที่พบการปนเปื้อนของแคดเมียมเกินมาตรฐานจะเข้าตรวจสอบสถานที่ผลิตอีกครั้ง

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวถึงผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สาหร่ายของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 62 ว่า ก่อนอื่น อย. ขอขอบคุณทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคที่ช่วยกันตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารและทำงานร่วมกันอย่างดีมาโดยตลอด ส่วนผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สาหร่าย 13 ตัวอย่าง ซึ่งมี 1 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อนของแคดเมียมเกินมาตรฐานกำหนดนั้น

อย. ขอแจ้งให้ผู้บริโภคทราบว่า สาหร่ายหรืออาหารที่เรารับประทานอยู่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ จึงมีโอกาสที่จะพบการปนเปื้อนของโลหะหนักจากสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสาเหตุของการปนเปื้อนโดยไม่ตั้งใจและหลีกเลี่ยงได้ยาก ด้วยเหตุนี้ อย. จึงออกประกาศ สธ. ว่าด้วยเรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน กำหนดปริมาณตะกั่วให้พบในอาหารได้ไม่เกิน 1 มก./1 กก.

เว้นแต่อาหารที่มีสารตะกั่วปนเปื้อนตามธรรมชาติในปริมาณสูงให้มีได้ตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก อย. และออกประกาศ อย. กำหนดปริมาณการปนเปื้อนของแคดเมียมในผลิตภัณฑ์สาหร่ายพร้อมบริโภคได้ไม่เกิน 2 มก./1 กก.

โดยค่าสูงสุดของโลหะหนักที่ยอมให้ปนเปื้อนในอาหารได้มาจากการประเมินความเสี่ยงของผู้บริโภค เป็นค่าที่สามารถลดความเสี่ยงของการได้รับโลหะหนักจากอาหารและทำได้จริงในทางปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสากลขององค์การมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (codex)

นอกจากนี้ อย. ได้มีการเฝ้าระวังสาหร่ายแห้งและสาหร่ายพร้อมบริโภคเป็นประจำทุกปีในปี 2561 ได้สุ่มเก็บตัวอย่าง 16 ตัวอย่าง พบผ่านมาตรฐานทุกตัวอย่าง จึงขอให้ผู้บริโภคอย่าตื่นตระหนกและมั่นใจในการทำงานของ อย.

ขณะนี้ อย. อยู่ระหว่างการทบทวนการกำหนดปริมาณการปนเปื้อนของโลหะหนักในอาหารเพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่วนผลิตภัณฑ์ที่พบการปนเปื้อนของแคดเมียมเกินมาตรฐาน อย. ได้ประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเข้าตรวจสอบสถานที่ผลิตแล้ว หากพบปริมาณโลหะหนักเกินมาตรฐานกำหนดจะมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และหากตรวจพบการปนเปื้อนโลหะหนักในปริมาณที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อห่วงใยอีกประเด็นหนึ่งคือ ปริมาณโซเดียมที่พบในผลิตภัณฑ์สาหร่าย กรณีนี้ อย. ได้ปรับปรุงประกาศ สธ. ว่าด้วยเรื่อง ฉลากโภชนาการ โดยปรับปริมาณโซเดียมที่แนะนำต่อวันจากเดิม 2,400 มก. เป็น 2,000 มก. สอดคล้องตามปริมาณที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 62 เป็นต้นไป

ส่วนผู้ประกอบการรายเก่าที่ได้จัดทำฉลากโภชนาการไปก่อนประกาศฉบับนี้ใช้บังคับจะสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้ฉลากเดิมได้ไม่เกินวันที่ 20 เม.ย. 64 ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์สาหร่ายทอด หรืออบกรอบ หรือปรุงรส เป็นอาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการและค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ

แนะนำให้ผู้บริโภคอ่านฉลากจีดีเอ หรือฉลากหวาน มัน เค็ม เพื่อสังเกตปริมาณโซเดียมที่จะได้รับจากการรับประทานผลิตภัณฑ์สาหร่ายห่อนั้น และควรเปรียบเทียบข้อมูลบนฉลากโภชนาการ ฉลากหวาน มัน เค็ม เพื่อให้ได้รับสารอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพ


แท็ก: NEWS ,
WRITER

RELATED

X