กัญชา ปลูกกัญชา

คู่มือการขออนุญาตปลูก ‘กัญชา’ สำหรับเกษตรกร

คัดลอก URL แล้ว

คุณสมบัติของเกษตรกรที่จะขออนุญาตปลูกกัญชา

เกษตรกรสามารถขออนุญาตปลูกกัญชาได้ โดยการรวมกลุ่มกันจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจเพื่อสังคม/สหกรณ์การเกษตรและขออนุญาตร่วมกับหน่วยงานของรัฐ

ขั้นตอนการขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน

Q : เกษตรกรรวมกลุ่มกันขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อปลูกกัญชาได้หรือไม่?

A : ไม่ได้ เพราะกัญชายังจัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ถ้าเช่นนั้นต้องทำอย่างไร ?

 1. เกษตรกรรวมตัวกันเพื่อจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อปลูกกัญชาโดยเฉพาะ
 2. จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนดำเนินการในกิจการตามที่ยื่นขอ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่เพื่อรับใบรับรองการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
 3. วิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนแล้วร่วมกับหน่วยงานของรัฐ (ที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์หรือเกษตรศาสตร์หรือมีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้บริการทางเกษตรกรรม เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม หรือมีหน้าที่ในการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด)
 4. ยื่นขออนุญาตผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา
 5. เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว นำใบอนุญาตให้ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ยื่นขอเพิ่มกิจการ
  วิสาหกิจชุมชน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่วิสาหกิจชุมชนจดทะเบียน

การขออนุญาตปลูกกัญชา

ขั้นตอนการขออนุญาตปลูกกัญชา

 1. ยื่นคำขอฯ พร้อมเอกสารหลักฐาน ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่สถานที่ปลูกตั้งอยู่
 2. ตรวจประเมินสถานที่ขออนุญาตปลูกกัญชา
 3. เข้าประชุมของคณะกรรมการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็น (กรณีพื้นที่ปลูกตั้งอยู่ต่างจังหวัด)
 4. เข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรอง
 5. เข้าที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
 6. ออกใบอนุญาต

เอกสารประกอบการขออนุญาต

เอกสารของวิสาหกิจชุมชุน

 1. หนังสือจดวิสาหกิจชุมชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของวิสาหกิจชุมชน (กรณีสถานที่ปลูกตั้งอยู่ที่วิสาหกิจชุมชน)

เอกสารอื่น ๆ

 1. โครงการการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเพื่อการศึกษาวิจัย
 2. มาตรการรักษาความปลอดภัย
 3. คำสั่งกำหนดรายชื่อผู้ที่สามารถเข้า-ออกในพื้นที่เพาะปลูกกัญชา พร้อมแนบหนังสือรับรองตนเองว่าไม่มีประวัติหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
 4. แนวทางการปฏิบัติงาน (SOP) การขนส่ง การทำลาย
 5. ผลการสอบประวัติการถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
  ของผู้ดำเนินกิจการ ซึ่งตรวจสอบโดย ศูนย์ตรวจสอบประวัติบุคคล
  กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนการปลูกและการใช้ประโยชน์

การขออนุญาตปลูกกัญชา ผู้ขออนุญาตต้องมีความชัดเจนว่าจะปลูกจำนวนเท่าไหร่ ได้ผลผลิตเท่าไหร่ และจะนำผลผลิตดังกล่าวไปจำหน่ายให้กับใคร (ปริมาณการปลูก ต้องสอดคล้องกับแผนการผลิต แผนการจำหน่าย และแผนการใช้ประโยชน์) โดยต้องกำหนดผู้รับซื้อที่แน่ชัด (มี contract farming)

การเตรียมสถานที่การปลูก

การจัดเตรียมสถานที่ปลูก สามารถดำเนินการปลูกได้ทั้งในรูปแบบ

 • การปลูกกัญชากลางแจ้ง (Outdoor Cultivation)
 • การปลูกกัญชาในโรงเรือน (Semi-Outdoor Cultivation)
 • การปลูกกัญชาในระบบปิด (Indoor Cultivation)

ซึ่งแต่ละรูปแบบมีข้อดี – ข้อด้อย แตกต่างกันไป ดังนี้

การปลูกกัญชากลางแจ้ง (Outdoor Cultivation)

ข้อดี ได้แก่

 • ต้นกัญชาสามารถได้รับแสงธรรมชาติได้เต็มที่
 • ต้นทุนการดำเนินการต่ำ
 • เหมาะกับกัญชาสายพันธุ์ไทย

ข้อด้อย ได้แก่

 • ไม่สามารถคุมศัตรูพืช แมลง หรือโรคพืชได้
 • ไม่สามารถคุมแสง อุณหภูมิ
 • การปลูกและเก็บเกี่ยวได้แค่1 ครั้งต่อปี
 • ได้ผลผลิตน้อยถ้าปลูกไม่ตรงตามฤดูกาล

การปลูกกัญชาในโรงเรือน (Semi-Outdoor Cultivation)

ข้อดี ได้แก่

 • ต้นกัญชาสามารถได้รับแสงธรรมชาติได้เต็มที่
 • ต้นทุนการดำเนินการต่ำกว่าการปลูกในระบบปิด
 • สามารถคุมสภาพแวดล้อมและศัตรูพืชได้บางส่วน

ข้อด้อย ได้แก่

 • สามารถควบคุมคุณภาพผลผลิตได้แต่ต้องใช้เทคนิคต่างๆและ
 • อาศัยความเชี่ยวชาญ

การปลูกกัญชาในระบบปิด (Indoor Cultivation)

ข้อดี ได้แก่

 • มีการควบคุมระยะเวลาในการให้แสง น้ำ สารอาหาร
 • ได้ผลผลิต (ช่อดอก ใบ) ที่มีคุณภาพ ปริมาณสูง
 • สามารถคุมสภาพแวดล้อมและศัตรูพืชได้
 • วางแผนการปลูก และเก็บเกี่ยวได้ทั้งปี
 • การปลูกและเก็บเกี่ยวได้แค่2 ครั้งต่อปี

ข้อด้อย ได้แก่

 • ต้นทุนการดำเนินการสูง
 • ผู้ปลูกต้องมีความเชี่ยวชาญ
 • ด้านเทคนิคการปลูกเช่น การควบคุมระบบแสงไฟเทียม ระบบน้ำ ระบบอากาศ

ข้อกำหนดด้านสถานที่ปลูก แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อดังนี้

1.ข้อกำหนดด้านสถานที่ เช่น สถานที่เพาะปลูกต้องมีที่อยู่ที่ตั้งชัดเจน โครงสร้างพื้นที่ต้องจัดทำแนวเขตชัดเจนปิดกั้นทั้ง 4 ด้านของพื้นที่ปลูก สามารถป้องกันการเข้าถึงของบุคคลภายนอก จำกัดจำนวนประตูเข้าออกพื้นที่และประตูควรทำจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน มีการจัดทำป้ายแสดงว่าเป็นสถานที่ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 และมีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ชอบด้วยกฎหมายหรือหนังสือให้ความยินยอมจากผู้ให้เช่าหรือผู้ให้ใช้ที่ดิน (กรณีขอเช่าหรือขอใช้ที่ดินของบุคคลอื่น)

2.ข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัย เช่น ภายในพื้นที่ปลูกรวมทั้งบริเวณประตูทางเข้าออกมีระบบกล้องวงจรปิด โดยจัดให้มีการสำรองไฟล์ข้อมูลในอุปกรณ์รูปแบบอื่น ๆ ได้ไว้อย่างน้อย 6 เดือน มีระบบรักษาความปลอดภัยในการผ่านเข้าออกพื้นที่เช่นกุญแจล็อคเปิดปิด เครื่องทาบบัตร เครื่องสแกนลายนิ้วมือ และกำหนดบัญชีรายชื่อบุคคลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าออกพื้นที่ รวมทั้งรายชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบ พร้อมช่องทางการติดต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

3.ข้อกำหนดด้านการเก็บรักษา เช่น จัดเตรียมสถานที่ที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ผลผลิตที่ได้หลังจากการเก็บเกี่ยว และส่วนที่เหลือของกัญชาเพื่อรอการทำลาย โดยมีการแยกเก็บเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกับวัสดุอื่น ๆ พร้อมทั้งกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเฉพาะในการควบคุมสถานที่จัดเก็บ

4.ข้อกำหนดด้านการควบคุมการใช้ เช่น ดำเนินการปลูกกัญชาตามมาตรฐานการปลูกโดยมีรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานิ(SOP) ในการควบคุมการปลูกและการเก็บเกี่ยวจัดให้มีการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐานในทุกรอบการเพาะปลูกกัญชา มีการจัดทำบัญชีรับจ่ายและรายงานการดำเนินการตามแบบที่กฎหมายกำหนด รวมถึงมีมาตรการในการควบคุมการขนส่งและการทำลายกัญชา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>คลิก<<<


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

อย. เเจงไม่ต้องปลูกกัญชาในโรงปิด พร้อมปรับขั้นตอนการขออนุญาตเข้าถึงง่าย

อย. เเจงไม่ต้องปลูกกัญชาในโรงปิด พร้อมปรับขั้นตอนการขออนุญาตเข้าถึงง่าย

เกษตรกรผู้มีความประสงค์ปลูกกัญชาสามารถดําเนินการได้โดยขอให้มีการรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจ หรือสหกรณ์การเกษตร และร่วมกับหน่วยงานรัฐได้

อย. ปลดล็อก “กัญชา กัญชง” ถูกกฎหมาย เตรียมเสนอ อนุทิน เซ็นอนุมัติ พรุ่งนี้

อย. ปลดล็อก “กัญชา กัญชง” ถูกกฎหมาย เตรียมเสนอ อนุทิน เซ็นอนุมัติ พรุ่งนี้

เพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ อย. จึงเล็งเห็นความสำคัญของการนำไปใช้อย่างถูกกฎหมาย

อย. ชี้แจง เกษตรกร-กลุ่มวิสาหกิจชุมชน การปลูก ‘กัญชา’ ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด

อย. ชี้แจง เกษตรกร-กลุ่มวิสาหกิจชุมชน การปลูก ‘กัญชา’ ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด

ก่อนหน้านี้เสียงสะท้อนจากกลุ่มเกษตร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชา เห็นว่ากฎระเบียบของภาครัฐ ไม่เอื้อต่อวิถีการปลูกกัญชาในชุมชน

จุฬาฯ ชูกัญชาเพื่อการแพทย์ ต่อยอดสารพัดผลิตภัณฑ์

จุฬาฯ ชูกัญชาเพื่อการแพทย์ ต่อยอดสารพัดผลิตภัณฑ์

“กัญชา” พืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าการตลาดสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ริเริ่มทำคลัสเตอร์วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชา

แนะนำเมนูอร่อยจาก “กัญชา” ต้ม ยำ ทำ แกง เมนูรื่นรมย์

แนะนำเมนูอร่อยจาก “กัญชา” ต้ม ยำ ทำ แกง เมนูรื่นรมย์

แนะนำเมนูอร่อยจาก “กัญชา” ใบกัญชาออร์แกนิค จากวิสาหกิจชุมชนผัก พืชสมุนไพรและพืช พลังงาน ตำบลพนมรอก จ.นครสวรรค์

อย. ย้ำ !! ปรุงอาหารเมนู ‘กัญชา’ ไม่ผิดกฎหมาย

อย. ย้ำ !! ปรุงอาหารเมนู ‘กัญชา’ ไม่ผิดกฎหมาย

อย. เผยการนำ 'กัญชา' ไปปรุงเมนูอาหารไม่ผิดกฎหมาย แต่ต้องซื้อมาจากแหล่งปลูกที่ได้รับอนุญาตจาก อย. เท่านั้น

“อนุทิน” มอบต้นกล้ากัญชา 6 ต้น ให้ประชาชน

“อนุทิน” มอบต้นกล้ากัญชา 6 ต้น ให้ประชาชน

'อนุทิน' เป็นประธาน มอบกัญชา 6 ต้น แก่ประชาชน 7 ครัวเรือน ไปทดลองปลูก พื้นที่ จ.บุรีรัมย์

เตรียมพัฒนาหลักสูตรเมนูจาก ‘กัญชา’ ใน กศน. สร้างอาชีพสู่วิสาหกิจชุมชน

เตรียมพัฒนาหลักสูตรเมนูจาก ‘กัญชา’ ใน กศน. สร้างอาชีพสู่วิสาหกิจชุมชน

กระทรวงสาธารณสุข-กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมลงนามความร่วมมือ พัฒนาหลักสูตรการประกอบธุรกิจอาหารจากกัญชา และกัญชง ใน กศน.

คกก.ยาเสพติด เห็นชอบ โมเดลปลูกกัญชา 6 ต้น นำร่อง จ.บุรีรัมย์

คกก.ยาเสพติด เห็นชอบ โมเดลปลูกกัญชา 6 ต้น นำร่อง จ.บุรีรัมย์

คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เห็นชอบโมเดลปลูกกัญชา 6 ต้น แต่ยังมีข้อจำกัดที่ผู้ป่วยยังไม่สามารถปลูกกัญชาเพื่อรักษาตนเอง

X