โรงไฟฟ้าเผาขยะ

กทม.ยัน จ้างเอกชนกำจัดมูลฝอย ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

คัดลอก URL แล้ว

วันที่ 31 ก.ค. 2562 นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยถึงกรณี นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เรียกร้องให้องค์กรอิสระต่าง ๆ ตรวจสอบโครงการโรงไฟฟ้าเผาขยะทั้ง 2 โรงของ กทม. ที่ขาดการมีส่วนร่วมและขัดต่อความต้องการของประชาชนในเชิงพื้นที่ว่า

โครงการกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผา ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน/วัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช เป็นโครงการที่ กทม. ดำเนินการเพื่อมอบหมายให้เอกชนเข้ามาเป็นผู้ดำเนินการกำจัดมูลฝอยโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 34/1 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และหลักเกณฑ์วิธีการตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำจัดมูลฝอย พ.ศ.2560

ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดโดยคำนึงถึงกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่ส่งเสริมให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ระหว่างเอกชนที่ประสงค์จะร่วมลงทุนกับ กทม.

สำหรับรูปแบบการดำเนินโครงการเป็นแบบ BOT (Build-Operate-Transfer) โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องดำเนินการออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ตลอดจนบริหารจัดการทั้งหมดในระยะเวลา 20 ปี

และเมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุด กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะตกเป็นของ กทม. ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือก เป็นการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการ


แท็ก: NEWS ,
WRITER

RELATED

X