กระท่อม ป.ป.ส. เคี้ยวใบกระท่อม

ผลวิจัยเคี้ยว-ชงดื่ม ‘กระท่อม’ ไม่ส่งผลกระทบต่อสมอง และระบบประสาท

ประเด็นน่าสนใจ

  • ป.ป.ส. ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษาวิจัย ผลกระทบต่อสมรรถภาพสมองของผู้ใช้พืชกระท่อมเป็นประจำ
  • ผลวิจัยพบว่า การเคี้ยวใบสดหรือต้มชงใบกระท่อมแห้งเป็นประจำ ไม่ส่งผลต่อสมรรถภาพด้านความคิดและการรับรู้การทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ และการทำงานของสมอง
  • การวิจัยจากกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ ผู้ที่ไม่เคยใช้พืชกระท่อม และผู้ที่ใช้พืชกระท่อมเป็นประจำ

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้เปิดเผยข้อมูลว่า สำนักงาน ป.ป.ส. ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ของระดับ มิตราไกนีน (Mitragynine) ในเลือดกับผลกระทบต่อสมรรถภาพสมองของผู้ใช้พืชกระท่อมเป็นประจำ ไม่มีผลต่อการทำงานของสมองที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลด้านความคิดและการรับรู้ ความจำ รวมไปถึงทักษะด้านความคิดเชิงบริหาร การทำงานของสมอง และระบบประสาทอัตโนวัติ

จากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดของโลก ค.ศ. 2016 (UNGASS 2016) ที่ประชุมได้กล่าวถึงการนำสารเสพติดและพืชเสพติดมาใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกสหประชาชาติ และในฐานะสมาชิกคณะกรรมาธิการยาเสพติด ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่าทีของที่ประชุม UNGASS 2016 สอดคล้องกับสถานการณ์ยาเสพติดโลกและสภาพสังคม ที่เปลี่ยนแปลงไป

ประกอบกับแนวคิดการสาธารณสุขนำและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ดังนั้น นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตีว่าการกระทรวงยุติธรรม จึงได้สั่งการให้สำนักงาน ป.ป.ส. ศึกษาหาแนวทางแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 โดยยกเลิกพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดประเภท 5 และให้ศึกษาถึงผลกระทบของการใช้พืชกระท่อม

สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผศ.ดร.สมชาย ศรีวิริยะจันทร์ และคณะ ดำเนินการศึกษาความสัมพันธ์ระดับสารมิตราไกนีน (ซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในพืชกระท่อม) ในเลือดกับผลกระทบต่อสมรรถภาพสมองของผู้ใช้พืชกระท่อมเป็นประจำ

โดยวิธีการศึกษาได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและตัวอย่างเลือดจากกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ ผู้ที่ไม่เคยใช้พืชกระท่อม จำนวน 99 ราย และผู้ใช้พืชกระท่อมแบบวิถีชุมชนดั้งเดิม เป็นประจำระยะเวลานานกว่า 1 ปี จำนวน 192 ราย ทำการทดสอบความสามารถในการรู้คิด บันทึกสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมอง ประเมินการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนของอัตราการเต้นหัวใจ โดยดำเนินการศึกษาในพื้นที่ ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

ผลการศึกษาวิจัย

การใช้พืชกระท่อมแบบวิถีชุมชนดั้งเดิม คือ การเคี้ยวใบสดหรือต้มชงใบกระท่อมแห้งเป็นประจำ ไม่ส่งผลต่อสมรรถภาพด้านความคิดและการรับรู้การทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ และการทำงานของสมอง ดังนี้

  1. ความเข้มข้นของมิตราไกนีนในเลือดของผู้ใช้พืชกระท่อมเป็นประจำ จะมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับจำนวนใบพืชกระท่อมที่ใช้และระยะเวลาในการเสพพืชกระท่อม
  2. การใช้พืชกระท่อมเป็นประจำไม่ส่งผลต่อสมรรถภาพด้านความคิดและการรับรู้จากการประเมินด้วยการทดสอบ ต่อไปนี้ (1) ความตั้งใจและจดจ่อ จากการทดสอบ Ericsen Flanker Test (2) ความจำระยะสั้น (Short-term Memory) (3) การประเมินความสนใจ ความใส่ใจ และการกะระยะ จากการทดสอบ Trial Making Test และ (4) ความสามารถในการตัดสินใจ จากการทดสอบไอโอวา Iowa Gambling Test ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มผู้ใช้พืชกระท่อมเป็นประจำ กับผู้ไม่ใช้พืชกระท่อม

ดังนั้น การศึกษานี้บ่งชี้ว่า การเคี้ยวใบพืชกระท่อม แม้ในขนาดที่สูงเป็นเวลานานไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของสมองที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลด้านความคิดและการรับรู้ ความจำ รวมไปถึงทักษะด้านความคิดเชิงบริหาร

  1. ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart Rate Variability, HRV) จากค่าพลังงานในช่วงความถี่ต่ำ (Low Frequency Power, LF Power) พลังงานในช่วงความถี่สูง (High Frequency Power, HF Power)

และอัตราส่วน LF/HF ในผู้ใช้พืชกระท่อมเป็นประจำ กับผู้ไม่ใช้พืชกระท่อม ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างกลุ่ม แสดงให้เห็นว่า การใช้พืชกระท่อมเป็นประจำไม่ส่งผลต่อการทำงานของระบบประสาทอัตโนวัติ

  1. การวิเคราะห์สัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมองในช่วงความถี่ Delta (1-4 Hz) Theta (4-8 Hz) Alpha (7.5-13 Hz) Beta (13-30 Hz) และ Gamma (30-40 Hz) จากบริเวณสมองเหนือหน้าผากซ้าย (AF7) และขวา (AF8) ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มผู้ใช้พืชกระท่อมเป็นประจำ กับผู้ไม่ใช้พืชกระท่อม แสดงให้เห็นว่า การใช้พืชกระท่อมเป็นประจำไม่ส่งต่อการทำงานของสมอง

ข้อมูล : สำนักงาน ป.ป.ส.

WRITER

RELATED

ที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบปลดล็อก “กระท่อม” พ้นยาเสพติด แต่ห้ามนำไปผสมยาแก้ไอ

ที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบปลดล็อก “กระท่อม” พ้นยาเสพติด แต่ห้ามนำไปผสมยาแก้ไอ

ที่ประชุมสภาฯ วาระพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ เพื่อปลดล็อคพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษ

ป.ป.ส. เผยผลพิสูจน์ของกลางในฉะเชิงเทรา พบมี ‘เคตามีน’ ปนเปื้อน

ป.ป.ส. เผยผลพิสูจน์ของกลางในฉะเชิงเทรา พบมี ‘เคตามีน’ ปนเปื้อน

ป.ป.ส.แถลงสรุปผลการตรวจพิสูจน์สารต้องสงสัยว่าเป็นคีตามีนบรรจุกระสอบ จำนวน 493 กระสอบ ที่ตรวจยึดได้ในบริเวณโกดังเก็บของ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

กระทรวงยุติธรรม เปิดแผนทลายแก๊งค้ายาปี 64 เน้นยึดทรัพย์ตั้งเป้า 6 พันล้านบาท

กระทรวงยุติธรรม เปิดแผนทลายแก๊งค้ายาปี 64 เน้นยึดทรัพย์ตั้งเป้า 6 พันล้านบาท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีเปิดแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2564

‘สมศักดิ์’ รับผิดพลาดทางวิชาการ ปมยาเค 11.5 ตัน ยันไม่มีการสับของกลาง

‘สมศักดิ์’ รับผิดพลาดทางวิชาการ ปมยาเค 11.5 ตัน ยันไม่มีการสับของกลาง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย เลขาธิการ ป.ป.ส. แถลงข่าวชี้แจงถึงกรณีการจับกุมยาเสพติด 11.5 ตัน ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

‘อัจฉริยะ’ ร้อง ปปป. เอาผิด กรณี ป.ป.ส. แถลงข่าวเท็จจับยาเค 11.5 ตัน

‘อัจฉริยะ’ ร้อง ปปป. เอาผิด กรณี ป.ป.ส. แถลงข่าวเท็จจับยาเค 11.5 ตัน

'อัจฉริยะ' ซัด เลขาฯ ป.ป.ส. “ดูยาเคไม่ออกมองเป็นเกลือ ก็ไม่เหมาะจะทำหน้าที่นี้ต่อไป” ร้อง ปปป. เอาผิด ม.157 แถลงข่าวเท็จจับยาเค 11.5 ตัน

ป.ป.ส. ย้ำยังไม่พบนักการเมืองเอี่ยว ‘ยาเค’ 11.5 ตัน บางส่วนไม่ใช่ยาเสพติด

ป.ป.ส. ย้ำยังไม่พบนักการเมืองเอี่ยว ‘ยาเค’ 11.5 ตัน บางส่วนไม่ใช่ยาเสพติด

ป.ป.ส. นำ UNODC พาดูระบบรักษาความปลอดภัยของกลาง จากการจับกุมยาเคตามีน 475 กระสอบ น้ำหนัก 11.5 ตัน ในโกดังสินค้าในพื้นที่ อ.บางปะกง

เตรียมปลดล็อกกระท่อม / นำร่อง 135 หมู่บ้าน ขึ้นทะเบียนให้ใช้งานได้ไม่ผิดกฎหมาย

เตรียมปลดล็อกกระท่อม / นำร่อง 135 หมู่บ้าน ขึ้นทะเบียนให้ใช้งานได้ไม่ผิดกฎหมาย

ป.ป.ส. เสนอปลดล็อกกระท่อม ให้ใช้งานได้ไม่ผิดกฎหมายใน 135 ชุมชนนำร่อง

บ้านแนวมินิมอล น้อยแต่ปังสงบเงียบเรียบง่ายกลางป่าสน

บ้านแนวมินิมอล น้อยแต่ปังสงบเงียบเรียบง่ายกลางป่าสน

ในขณะที่บริษัทออกแบบสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ มีแนวโน้มที่จะติดตั้งฟีเจอร์ภายในบ้านมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด แต่ไม่ใช่สำหรับบริษัทจากประเทศโปรตุเกส Studio 3a ที่เน้นหนัก บ้านแนวมินิมอล และจัดสรรเพียงเตียงนอนและอ่างอาบน้ำเพื่อรองรับความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เท่านั้น โดยผลงานครั้งนี้ คือกลุ่มกระท่อมไม้สีเข้ม ที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าสนอันเงียบสงบ ทำให้ผู้อยู่อาศัยสามารถดื่มด่ำและพักผ่อนซึมซับพลังงานจากธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ เริ่มจากการวางแผนที่นำสภาพแวดล้อมท้องถิ่นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดข้อจำกัดในการสร้างบ้านอย่างถี่ถ้วน เช่น ทิศทางของบ้านในการรับแสงธรรมชาติอย่างเพียงพอทั่วถึงแต่ไม่โดนแดดเผาอย่างรุนแรง…

โครงการแข่งขัน เพ้นท์บ้านดิน เปลี่ยนถิ่นทุรกันดารให้ทำเงินพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน

โครงการแข่งขัน เพ้นท์บ้านดิน เปลี่ยนถิ่นทุรกันดารให้ทำเงินพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน

เราได้มีโอกาสเห็นบ้านสวยๆ บ้านเศรษฐีร้อยล้าน พันล้านแสนอลังการกันไปแล้ว คราวนี้แอดมีโครงการ เพ้นท์บ้านดิน เพื่อการพัฒนาถิ่นที่อยู่ของชุมชนในถิ่นทุรกันดารที่น่าสนใจมาฝากกัน โครงการ MY BEAUTIFUL HOME เกิดขึ้นจากความร่วมมือขององค์กรไม่แสวงหากำไรถึง 3 องค์กรด้วยกัน ถือกำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เดียวคือ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของซิมบับเวให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนด้วยการส่งเสริม…