ค่าครองชีพเบี้ยหวัดบำนาญ

โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกา เพิ่มค่าครองชีพเบี้ยหวัดบำนาญเป็น 10,000 บาท

โปรดเกล้าฯ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา เพิ่มค่าครองชีพเบี้ยหวัดบำนาญเป็น 10,000 บาท เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบันเพิ่มขึ้น วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่…

Home / NEWS / โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกา เพิ่มค่าครองชีพเบี้ยหวัดบำนาญเป็น 10,000 บาท

โปรดเกล้าฯ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา เพิ่มค่าครองชีพเบี้ยหวัดบำนาญเป็น 10,000 บาท เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบันเพิ่มขึ้น

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2518 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังนี้

กำหนดให้ยกเลิกความในมาตรา 4 นว แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 81/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. 2521 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา 4 นว ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญปกติ บำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บำนาญพิเศษ หรือ บำนาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ถ้าได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญรวมกันทุกประเภท เมื่อรวมกับ ช.ค.บ. แล้ว ต่ำกว่าเดือนละ 10,000 บาท ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละเท่ากับส่วนต่างของจำนวนเงิน 10,000 บาท หักด้วยจำนวนเบี้ยหวัดหรือบำนาญทุกประเภท และ ช.ค.บ. ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ”

สำหรับเหตุผลในการออก พ.ร.ฎ. ดังกล่าว เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบันเพิ่มขึ้น สมควรปรับปรุงอัตราเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ อันเป็นการช่วยเหลือบุคคลดังกล่าวในการครองชีพ

X