การบินไทย แผนฟื้นฟูการบินไทย

‘การบินไทย’ ปี 63 ขาดทุนกว่า 1.4 แสนล้านบาท

ปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัท การบินไทย และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 48,311 ล้านบาท มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 141,180 ล้านบาท

Home / NEWS / ‘การบินไทย’ ปี 63 ขาดทุนกว่า 1.4 แสนล้านบาท

ประเด็นน่าสนใจ

  • ปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัท การบินไทย และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 48,311 ล้านบาท
  • มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 141,180 ล้านบาท
  • คณะผู้ทำแผนอยู่ระหว่างจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ โดยเสนอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในวันที่ 2 มี.ค. 2564

นายชาย เอี่ยมศิริ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี บมจ.การบินไทย เปิดเผยว่า ปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัท การบินไทย และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 48,311 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 96,430 ล้านบาท ส่งผลทำให้ผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 48,119 ล้านบาท ทำให้มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 141,180 ล้านบาท

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินทั่วโลกอย่างรุนแรง โดยเฉพาะเส้นทางบินระหว่างประเทศ ทำให้ไม่สามารถบินได้ ส่งผลทำให้ การบินไทยและบริษัทย่อย มีปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) ลดลง 73.7% ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) ลดลง 78.5% และมีจำนวนผู้โดยสารที่ทำการขนส่งรวมทั้งสิ้น 5.87 ล้านคน ลดลงจากปีก่อน 76.1% สำหรับด้านการขนส่งสินค้า อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภัณฑ์ เฉลี่ยเท่ากับ 58.6% โดยสูงกว่าปีก่อนซึ่งเฉลี่ย 53.8%

ทั้งนี้ บมจ.การบินไทยและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียวรวม 91,978 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย

1.สำรองเงินชดเชยพนักงานในโครงการร่วมใจจากองค์กร Mutual Separation Plan (MSP A) จำนวน 3,098 ล้านบาท
2.ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องบินและสินทรัพย์สิทธิการใช้และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน จำนวน 82,703 ล้านบาท
3.ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 จำนวน 261 ล้านบาท
4.กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนใน บมจ. สายการบินนกแอร์ (NOK) จำนวน 206 ล้านบาท
5.ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวน 895 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการตีมูลค่าทางบัญชีของหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าดำเนินงานเครื่องบินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16
6.ผลขาดทุนสำหรับการป้องกันความเสี่ยงของกลุ่มรายการของฐานะสุทธิจำนวน 5,227 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการจัดหารายได้จากการให้บริการเที่ยวบินขนส่งสินค้า การบริการเที่ยวบินพิเศษเพื่อพาคนไทยกลับเข้าประเทศ และรายได้จากกิจการอื่น ๆ อีก เช่น อาหารจากฝ่ายครัวการบิน เป็นต้น

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 63 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้บริษัทฟื้นฟูกิจการและมีคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ทำแผนตามที่บริษัทฯ เสนอ และต่อมาเมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2563 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ลงประกาศคำสั่งศาลให้ฟื้นฟูกิจการ รวมถึงตั้งคณะผู้ทำแผนในราชกิจจานุเบกษา และขณะนี้ คณะผู้ทำแผนอยู่ระหว่างจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ โดยเสนอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในวันที่ 2 มี.ค. 2564 และเมื่อได้ยื่นส่งแผนฟื้นฟูแล้ว จะมีการจัดประชุมและหารือแนวทางต่อไป

X