คืนที่ ส.ป.ก. ที่ดิน ส.ป.ก.

คปก. เห็นชอบอนุมัติร่างปฏิรูปที่ดิน ขายที่ ส.ป.ก.ไร้ทายาท

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • ’รอ.ธรรมนัส’ เผยที่ประชุม คปก.เห็นชอบอนุมัติร่างปฏิรูปที่ดิน
  • โดยสระสำคัญเป็นการคืนที่ดิน และขอคืนสิทธิให้แก่ ส.ป.ก. เนื่องจากชราภาพ ทุพพลภาพ เจ็บป่วยเรื้อรัง
  • ประสงค์จะประกอบอาชีพอื่น และไม่มีทายาท

รอ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ว่า ได้เห็นชอบร่าง “ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน พ.ศ. …”

ซึ่งเบื้องต้นได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจแก่ประชาชนให้เห็นถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากการบังคับใช้ระเบียบนี้แล้ว

“ร่างฯ นี้ จะแก้ปัญหากรณีที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินตามหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ไม่ประสงค์จะทำประโยชน์ในที่ดินนั้นต่อไปและขอคืนสิทธิให้แก่ ส.ป.ก. เนื่องจากชราภาพ ทุพพลภาพ เจ็บป่วยเรื้อรัง หรือประสงค์จะประกอบอาชีพอื่น และไม่มีทายาท หรือมีทายาทแต่ทายาทนั้นไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล้ว”

นอกจากนี้ ยังได้เห็นชอบโครงการและใช้เงินกองทุนเพิ่มพื้นที่ชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน 15 โครงการ เพราะพื้นที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม( ส.ป.ก.) ส่วนใหญ่ขาดแคลนแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำที่เพียงพอโดยเฉพาะเมื่อให้ฤดูแล้ง ยิ่งทำให้น้ำน้อย ทำให้ผลผลิตของเกษตรกรอยู่ในเกณฑ์ต่ำ แต่ต้นทุนสูง

ดังนั้นเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีแหล่งน้ำต้นทุนเพียงพอต่อการอุปโภคและการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบการกระจายน้ำให้มีการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งจะมีผลต่อรายได้ ระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร คปก.จึงอนุมัติโครงการและใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน

โดยมีทั้งหมด 15 โครงการ ใน 9 จังหวัด คือ กาญจนบุรี ชัยนาท นครศรีธรรมราช พัทลุง บุรีรัมย์ สกลนคร สุโขทัย สุรินทร์ และอุตรดิตถ์ เป็นเงิน 13,109,350 บาท โดยมีพื้นที่ จำนวน 2,798 ไร่ เกษตรกร 253 ครัวเรือน ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ อีกทั้งที่ประชุมยังเห็นชอบให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดินด้วย


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

ศรีสุวรรณ ร้องกรมป่าไม้!! ตรวจสอบที่ดิน ‘ทิดสมปอง’

ศรีสุวรรณ ร้องกรมป่าไม้!! ตรวจสอบที่ดิน ‘ทิดสมปอง’

'ศรีสุวรรณ จรรยา' ยื่นหนงสือถึงกรมป่าไม้ ให้ตรวจสอบและเอาผิด 'ทิดสมปอง' กรณี กว้านซื้อที่ดินกว่า 300 ไร่ บริเวณรอยต่อเขต ส.ป.ก. ใน อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

ศรีสุวรรณ ร้องสอบที่ดิน ส.ป.ก. 300 ไร่ ‘ทิดสมปอง’

ศรีสุวรรณ ร้องสอบที่ดิน ส.ป.ก. 300 ไร่ ‘ทิดสมปอง’

ก่อนหน้านี้ “ติ๋ม ทีวีพูล” ระบุว่าอดีตพระมหาสมปอง มีหนี้สิน 10.9 ล้านบาท จากการไล่ซื้อที่ดิน ส.ป.ก. กว่า 300 ไร่

นายกฯ ย้ำ การใช้ที่ดิน ส.ป.ก. ต้องเป็นประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร

นายกฯ ย้ำ การใช้ที่ดิน ส.ป.ก. ต้องเป็นประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร

นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ ส.ป.ก. เร่งออกเอกสารสิทธิให้เกษตรกร และดำเนินการเรียกคืนที่ดินจากนายทุนเพื่อนำมาจัดสรรให้เกษตรกร

X