คืนที่ ส.ป.ก. ที่ดิน ส.ป.ก.

คปก. เห็นชอบอนุมัติร่างปฏิรูปที่ดิน ขายที่ ส.ป.ก.ไร้ทายาท

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • ’รอ.ธรรมนัส’ เผยที่ประชุม คปก.เห็นชอบอนุมัติร่างปฏิรูปที่ดิน
  • โดยสระสำคัญเป็นการคืนที่ดิน และขอคืนสิทธิให้แก่ ส.ป.ก. เนื่องจากชราภาพ ทุพพลภาพ เจ็บป่วยเรื้อรัง
  • ประสงค์จะประกอบอาชีพอื่น และไม่มีทายาท

รอ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ว่า ได้เห็นชอบร่าง “ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน พ.ศ. …”

ซึ่งเบื้องต้นได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจแก่ประชาชนให้เห็นถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากการบังคับใช้ระเบียบนี้แล้ว

“ร่างฯ นี้ จะแก้ปัญหากรณีที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินตามหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ไม่ประสงค์จะทำประโยชน์ในที่ดินนั้นต่อไปและขอคืนสิทธิให้แก่ ส.ป.ก. เนื่องจากชราภาพ ทุพพลภาพ เจ็บป่วยเรื้อรัง หรือประสงค์จะประกอบอาชีพอื่น และไม่มีทายาท หรือมีทายาทแต่ทายาทนั้นไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล้ว”

นอกจากนี้ ยังได้เห็นชอบโครงการและใช้เงินกองทุนเพิ่มพื้นที่ชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน 15 โครงการ เพราะพื้นที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม( ส.ป.ก.) ส่วนใหญ่ขาดแคลนแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำที่เพียงพอโดยเฉพาะเมื่อให้ฤดูแล้ง ยิ่งทำให้น้ำน้อย ทำให้ผลผลิตของเกษตรกรอยู่ในเกณฑ์ต่ำ แต่ต้นทุนสูง

ดังนั้นเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีแหล่งน้ำต้นทุนเพียงพอต่อการอุปโภคและการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบการกระจายน้ำให้มีการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งจะมีผลต่อรายได้ ระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร คปก.จึงอนุมัติโครงการและใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน

โดยมีทั้งหมด 15 โครงการ ใน 9 จังหวัด คือ กาญจนบุรี ชัยนาท นครศรีธรรมราช พัทลุง บุรีรัมย์ สกลนคร สุโขทัย สุรินทร์ และอุตรดิตถ์ เป็นเงิน 13,109,350 บาท โดยมีพื้นที่ จำนวน 2,798 ไร่ เกษตรกร 253 ครัวเรือน ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ อีกทั้งที่ประชุมยังเห็นชอบให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดินด้วย


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

นายกฯ ย้ำ การใช้ที่ดิน ส.ป.ก. ต้องเป็นประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร

นายกฯ ย้ำ การใช้ที่ดิน ส.ป.ก. ต้องเป็นประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร

นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ ส.ป.ก. เร่งออกเอกสารสิทธิให้เกษตรกร และดำเนินการเรียกคืนที่ดินจากนายทุนเพื่อนำมาจัดสรรให้เกษตรกร